ה"ב

רובידה תושר

חישמ לע םיעדוי םירוועה םג וישכע

[(ו"נשת אריו 'פל) 61 'סמ ןוילג ,"חישמ תיב" ןועובשמ]

ילבגומו םירוועה תייסולכואל םיגאודה םיבר םינוגריא םימייק ב"הראב
ןועובש קר .םהל םיאתמה יעובש ןותיע רואל איצומ אל םהמ דחא ףא ,היארה
...[חישמ םע תויחל =] Living With Moshiach - םרובע םייק דחא
ראודב םג ץפומה ,ןועובשה לש רואל ותאצוהל הנש האלמ עובשה
ירוחאמ דמועש םדאל ונינפ ."טנרטניא" תשר לש ינורטקלאה
,ןועובשה לע ונממ ונעמשו ,בולגש יולה קחצי ףסוי ברה ,הזה לעפמה
.דיתעל תוינכותה לעו ,םיישקה לע ,תובוגתה לע

םהרבא .א :ןייאר:ההגה יפד לש תויראש ומכ ןושאר טבמב הארנש ,ןולע 770-ב אוצמל ןתינ ,תבש ידימ
םימגתפ ,ארגפד ימויו םיגח לע רודמ ,יברה לש החיש םש העיפומ דחוימב תולודג תויתואב
.דועו ,חישמו הלואג ינינעב םירצק

היסולכואל דעוימ [חישמ םע תויחל =] Living With Moshiach ןולעה .תועט וז ןיא ךא
ותרותמ עובש ידימ תונהיל םה םג םילוכי המימת הנש רבכ .(ע"לו ע"ל) היאר ילבגומ לש
תואמב ותוא ואצמי םה - ותוא לבקל ידכ 770-ל עיגהל םיכירצ אל םה .חישמה ךלמ יברה לש
.וז היסולכואב םילפטמה החוור-ינוגריאו םייאופר םיזכרמ ,תוירפס לש תובר

בולגש קחצי ףסוי ברה .דיחי םדא דמוע הזה לודגה לעפמה ירוחאמ ,הז גוסמ םירקמב ליגרכ
תוחיש םירמאמ חתפמ" וירפסמ רכומ אוה .ל"וההו הכירעה םוחתב הקיתו תומד וניה
תוארוההו תובושתהו) דועו ,"םינוגינ טוקיל" ,'א קלח תורעה םע "םוי םויה" ,"םיבתכמו
.(ומצע ינפב ןויארל אשונ םה הלא םירפס תכירע לע יברהמ לביקש תוברה

["ליירב" בתכב - "חישמ" הלמה]

םע תויחל" ןולעה תא רואל איצומ אוה המימת הנש רבכו ,"הצפה"ה חטשב אצמנ אוה םויכ
ללוכ ,ןותיעה לש ותצפהו ותכירעב רושקה לכ תא השוע אוה ודבל .היאר יכנ רובע "חישמ
ב"הראב םינוגריאה לכמ יכ ,הדבועה דיעת הז לעפמבש דחוימה לע .תיפסכה תוירחאה
דחא ףא ןיא - קנע יביצקתמ םינהנה םייתלשממ םינוגריא םקלח - םירוועב םילפטמה
!"חישמ םע תויחל" - אוה םייקש דיחיה .אוהש גוס לכמ יעובש םוסרפ רואל איצומה

.הז ונימב דיחי טקייורפ לע רפסמה ,בולגש ברל םעפה הנותנ רובידה תושר

?םירוועל ןועובש איצוהל טילחמו םק התא הנש ינפל ,בולגש ברה

הנוכשב םדא ןאכ ונשי :רבחל יתישעש תישיא הבוטב ,ןכ ינפל הברה םצעב ליחתמ רופיסה -
לבגומ אוה םהרבא .ןואטסירומב הבישיב ידומיל תפוקתמ יתרכהש ,גרבצרווש םהרבא םשב
"םייחל"ה ןוילג תא ורובע סיפדמ יתייה :טעמ ול עייסל יתלחתה ב"נשת תנשבו ,היאר
.ותוא אורקל לכויש ידכ ,דחוימב תולודג תויתואב

גאודש שיא ןיא עודמ ,םיבר םיבר שי ותומכ ירה :ימצע תא יתלאשו ,םייוסמ ןמז רבע
,א"שנת בקע תשרפ תבשב יברהמ ונעמשש החישה התייה דחוימב יתוא ררועש המ ?םהל
יתילעה ךכו ."ליירב" בתכב תודיסח ירבד תספדהבש תובישחה לע רביד הב
ינינעב תוינופלט תודיעו הנגריאש םיחולש תדעו ינפב םירוועל דעוימה ןולע תושעל העצה
ןיקביר גילעז ברה ,ןייטשרבליז אשוז ברה םיחולשה - הדעוה ירבח .חישמו הלואג
רואל יתאצוה ב"נשת לולא י"ח תארקלו ,ןויערה תא ומדיק - ןהכ והילא ברהו
האצוהל המדק .השדחה הנשה תארקל ("ליירב") "תירוועה הפש"ב תדחוימ תרבוח
עודיכ) "םינקז תראפת" םע םיקסועה ב"הראב םיחולשה לכ לש תינופלט הדיעו רואל
לופיטל דחוימ דעו דסונו ,(היאר ילבגומ לש הובג זוחא שי תרגובה היסולכואה ברקב
.אשונב

?תרבוח התוא הליכה המ

"אב חישמ הנה הנה" לש רסמה תא הללכש ,השדחה הנשה תארקל הכרב התיה תרבוחה -
ירק ,ינכטה דצה לעו ,הכירעה תא יתעציב ינא .הנשה לש דחוימה דיקפתהו רסמה אוהש
,סרייא-סונאובב חילש םויכ) ןטראגנייש םחנמ ברה יארחא היה "ליירב"ב הספדהה
ירעמ המכבו ,קרוי וינב תובאה יתב לכב םיקתוע יפלא המכב הצפוה תרבוחה .(הניטנגרא
.הדשה

תולדתשהל עגונב הטלחה הלבקתהו ,אשונה ונידי לע הלעוה ג"נשת "םיחולשה סוניכ"ב
ףרוחה ךשמב .םירווע רובע טרפב חישמו הלואג ינינעבו ללכב תודהיב רמוח ל"והל תדחוימ
;"טבשב ו"טו חישמ" ;"טבש ד"ויו חישמ" ;"הכונחו חישמ" :תורבוח העברא דוע ונאצוה
קלח :הלופכ תנוכתמבו ,תרבוח לכ םידומע 64 ,תולודג ויה הלא תורבוח ."טבשב ב"כו חישמ"
.דחוימב לודג בתכב ףסונ קלחו "ליירב" בתכב ונאצוה

?הלופכה תנוכתמל הביסה התיה המ

עדימהמ .היאר יכנו םירווע רובע םימוסרפל עגונה לכב סרגנוקה תיירפסב יתרריב -
ילבגומל דעוימה - לודג בתכב םימוסרפל רתוי ההובג השירד שי יכ ,הלע םהמ יתלביקש
חינזהל אל ונטלחה .ירמגל םירוועל דעוימה ,"ליירב" בתכב םימוסרפל רשאמ - היאר
הדמע תורבוחהמ תחא לכ לש תללוכה הצופתה .םינפואה ינשב רואל ונאצוהו ,דחא ףא
.םיקתוע םיפלא תרשע לע הז בלשב

?ךכ לע יברהמ תובושת םכל ויה

תרבוחה לע .החלצהו הכרבל תובושת רפסמ לבקל וניכזו ,יברל רדסכ ונחוויד .יאדווב -
הפיסאמ ח"וד לע !לולא י"חב דימ הנעמה תא ונלביק ב"נשת לולא י"ח תארקל הנושארה
הכרב הלבקתה ,ןינעל םישורדה םיבאשמה סויגל םיכרדב הנדש ,ג"נשת ולסכ שדוחב ,תפסונ
.הז ןינעב החלצהל

?תיעובש תנוכתמל רובעל ךירצש תטלחה יתמ

יברל תורשקתהב ףיסוהל םיכרד שפיח דחא לכ .זומת 'ג רחאל יבילב הלמג הטלחהה -
ותרות תא עובש לכ אורקל תוכז שי היאר ילבגומל - התייה ילש הטלחהה .ויתוארוה םויקבו
תא רואל יתאצוה ,אריו תשרפב ,הנש ינפל קוידב ךכ .רחא דחא לכמ תוחפ אל יברה לש
,םידומע 24-ל םידומע 16-מ זאמ ונלדג ה"ב .עובש ידימ תאצוי איה זאמו ,הנושארה תרבוחה
.תולודג תורבוח רפסמ יתאצוה םג הנשה ךלהמב רשאכ

?תרבוחל רמוחה תא חקול התא ןינמ

תורוועל ק"שנ תקלדה יניד ,אמויד ינינעב רודמ ,יברה לש החיש עובש לכ הליכמ תרבוחה -
םירצק םימגתפו א"טילש ולראמ ברה י"ע ותעשב והגוה ,בגאש ןקזה-ר"ומדא יקספ יפל
ח"אצ י"ע רואל אצויה "םייחל"ה ןוילגמ חקול ינא רמוחה לכ תא .חישמו הלואג ינינעב
תרמ - "םייחל"ה תכרועלו ,ןמטוב לאומש ברל ,וז תרגסמב תודוהל ינוצרבו .קרוי-וינב
תורשפא ךכב םינתונו ,םדי לע ל"ויה רמוחב שמתשהל יל םירשפאמש ךכ-לע - ןהכ תידוהי
וניהש ןמייטס יכדרמ 'ר היגמ רמוחה תא .יברה לש ותרות ןיעממ םועטל םידוהי יפלא דועל
.תילגנאה הפשב החמומ

- חישמ לע עדימ לבקל ןתינ םהב ןופלט ירפסמ תרבוחה ףוסב עובש לכ םיעיפומ ךכל ףסונב
.אורקל רשאמ עומשל רתוי תלגוסמש היסולכוא רובע רתויב בושח רבד

[חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לצא םירלודה תקולחב בולגש ברה]

?תצפומ תרבוחה דציכ

תחלשנ ,ןכ ומכ .היאר ילבגומו םירוועל תודעוימש ב"הראב תוירפסה לכל תחלשנ תרבוחה -
םיקוקזה םישנא הברה םיררוגתמ םהב - הדשה ירעבו קרוי-וינב םיבר תובא יתבל תרבוחה
םייונמ לש םצמוצמ לגעמ םג ונשיו ,םהירעב תרבוחה תא םיציפמש םיחולש םג םנשי .ךכל
.םייטרפ

,םיניע יאפור המכמ םיבתכמ הנורחאה הנשב יתלביק :תרבוחל שוקיבהמ עתפומ ימצעב ינא
רוחב םג ילא אב ...םהלש תואפרמב הנתמהה ירדח רובע תרבוחה תא םהל חלשאש ושקיבש
,תחא השישק לש תיבל םש סנכנש יל רפסמ אוה .גנימויאוו תנידמב "תוחילש זכרמ"מ רזחש
הירפסב תדבוע איהש ,ול הרפיס ותלאשל !תרבוחה תא ןחלושה לע האור אוה ותמהדתלו
קזחמש רבדה הז" .התיבל תאזה תרבוחה תא תחקול איה עובש לכו ,ריעב תאצמנש םירוועל
...הרמא ,"תודהיב יתוא

רמוחהמ תונהיל ןיינועמש הניקת ותייארש םדא השוע המ :הכופה היעב לבא ןאכ שי
...?תרבוחב עיפומה

,בשחמ לע דלקומ אליממש רמוח יל שיש ןוויכ :ימצעל יתבשח .רבכמ הרתפנ תאזה היעבה -
"טנרטניא"ה ךרד םג תרבוחה תא אופיא חלשנ - "טנרטניא" תשרל רבוחמ בשחמה אליממו
תוברתה תבית"ב תרבוחה תא יתמש הלחתהב .(info@torah4blind.org םש תבותכה)
תורישי תרבוחה תא םהל חלשאש ושקבש םישנאמ תובר תוינפ יתלביק ךכ רחאו ,"תידוהיה
תא םילבקמש ,םלועה יבחרמ םייונמ תואמ המכ שי םויהו ,בחרתה לגעמה .םתיב בשחמל
."טנרטניא" לש ינורטקלאה ראודה ךרד תורישי תרבוחה

לע הגיצמ הטושפ הנכות :תרבוחה לש ליגרה םיארוקה להקל סחיב םג ןורתי שי וז הטישל
םילוכי היאר יכנ םג .דחוימב תולודג תויתואב "טנרטניא"ב תלביקש רמוחה תא ךסמה
."טנרטניא"ה ךרד תרבוחה חולשמב רזעיהל

?דיתעל תוינכותה םהמ

תשרפ תבשב רמא יברהש יפכ) םירווע רתוי ויהי אלו הלגתי יברהש איה דיתעל תוינכותה -
...(א"שנת בקע

תרבוחה ,תישאר :תופסוהו םירופישל בחרנ רכ ןיידע שי יזא ,םהל גואדל ךרטצנ דוע לכ ךא
.תיפסכ איה ןבומכ הביסה .לודג בתכב קר אלא "ליירב" בתכב הניא םויכ רואל איצומ ינאש
ךא ;עובש לכ הספדהל םרות אוצמל ידכ בר ץמאמ שורד תיחכונה תנוכתמה ליבשב םג
"ליירב" בתכב תירחסמ הרוצב הסיפדמה הנוכמ .הברהב רקי קסע איה "ליירב"ב הספדה
םידוהי יפלא דוע וכזי תאזכ הנוכמל םרות אצמיי םאו ,רלוד ףלא םירשע תוביבסב הלוע
.עובש ידימ חישמ לש ותרותמ תונהיל

תוטלק לע תוטלקומ הלא תוינכות .עמש תוינכות םג הליכמ םירוועל הירפס לכ ,ןכ ומכ
םג .םאתהב ריחמהו ,תוליגר תוטלקמ הנומש יפ תוליכמה ,"קערט טייא" תוארקנה תודחוימ
רואל ונאצוהש רמוחה תא ריבעהל רשפא 'יהי ,תיפסכ הניחבמ רבדה רשפאתי םא ,ןאכ
..."היארל העימש המוד הניא" ונלש דעיה להק לצא ירהו ,תוטלקל

הלודג תישדוח תרבוח לש רואל האצוה איה ,קרפה לע תעכ תדמועש רתויב תישעמה תינכותה
ידכ םרותל הכחמו ,םויס יבלשב תאצמנ הכירעה .חישמו הלואג ינינעל הלוכ שדקותש
.בורקב רואל אצת הנושארה תרבוחהש

םג עייסמה ,הז לעפמב רוזעלו ףתכ תוטהל ,ובילל הרקי יברה לש ותארוהש ימ לכל ארוק ינא
."םיניעה תא חוקפל" - רוהנ-יגסל

:תומורת חולשמלו תרבוחה תגשהל תבותכה
Enlightenment For The Blind, Inc.
602 N. Orange Drive.
Los Angeles, CA 90036 USA

ןאכ ץחל תומורתלBack to "Living With Moshiach" Home Page