.ה"ב
ל"ומה תמדקה

- הנושארה האצוהל -

ישודיח יצבוק ל"והל (א"שנת ש"החד 'ב םוי תחישב) א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוהל ךשמהב
- הרות

ארודהמ) 1'ב קלח ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע וראבתנש - םינוגינ טוקיל" הזב ל"ומ יננה
:ללוכה (2אמק

יפל ורדסנו ,םינוגינ כ"וכ ראבל ליאוה םהבש א"טילש ר"ומדא ק"כ יבתכמו תוחישמ טוקיל
.3םינוגינהד "ב"א"ה רדס

."א" תואב םיליחתמה םינוגינהל םירואיבה ללוכ הז קלח

* * *

ר"ומדא ק"כ י"ע והגוה אל (ע"על)ש "תוחנה"מ וקתענ ולא תוחיש :תירקיעו הבושח הרעה
.םימשורו םיחינמה תוירחא לע ןה ןכלו ,א"טילש

* * *

(ד ג"חו א"ח) שארב וספדנש "תומישר יטוקל" ,"אובמ"הב האר - תיד"בחה הניגנה ד"ע
.דועו .ד"בח - םינוגינה ירפס"

* * *

.דבלב ל"ומה לע איה 'וכו טוקילה תכירעד תוירחאה לכ

* * *

ותואירב תא ת"ישה קזחיו .ונרוד אישנ א"טילש ר"ומדא ק"כל שדקומ הז טוקיל
וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב שממ דימו ףכית הבורקו המילש האופר ול חלשיו
האריו ,הנוכנה תואירב ךותמ תומיענו תובוט םינשו םימי תוכירא ול ןתיו ,'קה
ךותמ ונלוכ תא גיהניו ,לארשי ללכמו וידיסח ,וידימלת ,ויחולשמ תחנ הברה
ונקדצ חישמ תאיבב השודקה ונצראל תויממוק ונכילויו ,תחנו הבחרה ,תואירב
.4שממ שממ ,שממ דימו ףכית
בולגש 'יש יולה ןמלז רואינש 'ר ת"הרה ןב קחצי ףסוי

,(לכב תואלפנ תנש אהתה) ב"נשת'ה רמועב ג"ל
,א"טילש ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש ק"ידצ
.י.נ ,ןילקורב
__________
.ב"נשת ,ןסינ א"י ,ת"הק ל"י - א"ח (1

(ריזחהל מ"ע) יל םנתי - םינוגינה ד"ע ב"ויכו תוחיש וזיא ותחתמאב אצמנש ימ לכש ,הבר יתשקבו (2
.וב 'יולת םיברה תוכזו .ב"ודהמב ה"יא םסיפדהל

- 'ינש האצוה) .ט"שת ,ןילקורב - א"ח) "ד"בח - םינוגינה ירפס"ב - םינוגינה ד"ע ספדנה :וקתענ תורעהבו (3
ה"משת ,ד"בח רפכ - 'ינש האצוה) .י"חשת ,ןילקורב - ב"ח .(ה"משת ,ד"בח רפכ - תישילש האצוה .ז"ישת ,םש
.((ה"משת םש - 'ינש האצוה) .מ"שת ,ד"בח רפכ - ג"ח .((א"ח םע דחיב)

ה"ח טקולמ םירמאמה רפס) א"שנת הרש ייח ויהיו ה"ד רמאמה םויסב א"טילש ר"ומדא ק"כ ןושל ד"ע (4
.(ע 'ע

.(בנ 'ע ל"נה םירמאמה רפס) א"שנת חנ תודלות הלא ה"ד רמאמה םויסמ ריעהלו -Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2