.ה"ב
ל"ומה תמדקה

- הנושארה האצוהל -

רשא ,2רשא ינבל אישנ - (1הלואגה שדוח) ןסינ שדוחל רשע יתשע םוי ,ריהבה םוי תארקל
,3"ךלמ ינדעמ ןתי אוה"

,תובוט םינשו םימי ךרואל ,ונרוד אישנ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש 4"ק"ידצ"ה תדלוה םוי

יצבוק ל"והל (א"שנת ש"החד 'ב םוי תחישב) א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוהל ךשמהבו -
- ,הרות ישודיח

'א קלח ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע וראבתנו ונגונש - םינוגינ טוקיל" הזב ל"ומ יננה
:ללוכה (5אמק ארודהמ)

םינוגינ "ד"י"ה תא ראבל ליאוה םהבש א"טילש ר"ומדא ק"כ יבתכמו תוחישמ טוקיל
.6ד"לשת ;ד"כשת-ד"ישת םינשב ודי לע ודמלנש

א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע וראבתנו ונגונש "םינוגינה תרשע" (א :ורדסנ םינוגינה
ר"ומדא ק"כ י"ע וראבתנו ונגונש םינוגינ (ב .ד"כשת - ז"טשת תונשד "הרות תחמש"ב
.ד"לשת - ד"ישת תונשב תונוש תויונמדזהב א"טילש

* * *

"תוחנה"מ וקתענ ולא תוחישמ םיעטקה לש עירכמה םבור :תירקיעו הבושח הרעה
.םימשורו םיחינמה תוירחא לע ןה ןכלו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע והגוה אל (ע"על)ש

* * *

(ד ג"חו א"ח) שארב וספדנש "תומישר יטוקל" ,"אובמ"הב האר - תיד"בחה הניגנה ד"ע
.דועו .ד"בח - םינוגינה ירפס"

* * *

.דבלב ל"ומה לע איה 'וכו טוקילה תכירעד תוירחאה לכ

* * *

ותואירב תא ת"ישה קזחיו .ונרוד אישנ א"טילש ר"ומדא ק"כל שדקומ הז טוקיל
וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב שממ דימו ףכית הבורקו המילש האופר ול חלשיו
האריו ,הנוכנה תואירב ךותמ תומיענו תובוט םינשו םימי תוכירא ול ןתיו ,'קה
ךותמ ונלוכ תא גיהניו ,לארשי ללכמו וידיסח ,וידימלת ,ויחולשמ תחנ הברה
ונקדצ חישמ תאיבב השודקה ונצראל תויממוק ונכילויו ,תחנו הבחרה ,תואירב
.7שממ שממ ,שממ דימו ףכית
בולגש 'יש יולה ןמלז רואינש 'ר ת"הרה ןב קחצי ףסוי

,(לכב תואלפנ תנש אהתה) ב"נשת'ה ןסינ א"י
,א"טילש ר"ומדא ק"כ תדלוהל הנש "ק"ידצ" תואלמ םוי
.י.נ ,ןילקורב

__________
.אי ,ו"טפ ר"ומש (1

.בע ,ז אשנ - בותכה ןושל (2

.טית 'ע .ה-דכש 'ע שדוק-תורגא קחצי יול יטוקל הארו .כ ,טמ יחיו - בותכה ןושל (3

.(ךליאו 403 'ע א"ח א"שנת ש"הס) תורעההבו ט"ס א"שנת ,לודגה תבש ,וצ פ"ש תחישב הכוראב ראבתנ (4

(ריזחהל מ"ע) יל םנתי - םינוגינה ד"ע ב"ויכו תוחיש וזיא ותחתמאב אצמנש ימ לכש ,הבר יתשקבו (5
.וב 'יולת םיברה תוכזו .ב"ודהמב ה"יא םסיפדהל

- 'ינש האצוה) .ט"שת ,ןילקורב - א"ח) "ד"בח - םינוגינה ירפס"ב - םינוגינה ד"ע ספדנה :וקתענ תורעהבו (6
ה"משת ,ד"בח רפכ - 'ינש האצוה) .י"חשת ,ןילקורב - ב"ח .(ה"משת ,ד"בח רפכ - תישילש האצוה .ז"ישת ,םש
.((ה"משת םש - 'ינש האצוה) .מ"שת ,ד"בח רפכ - ג"ח .((א"ח םע דחיב)

ה"ח טקולמ םירמאמה רפס) א"שנת הרש ייח ויהיו ה"ד רמאמה םויסב א"טילש ר"ומדא ק"כ ןושל ד"ע (7
.(ע 'ע

.(בנ 'ע ל"נה םירמאמה רפס) א"שנת חנ תודלות הלא ה"ד רמאמה םויסמ ריעהלו -


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1