םע המהמתיש יפ לע ףאו ,חישמה תאיבב המילש הנומאב ןימאמ ינא (ו"או
.אוביש םוי לכב ול הכחא הז לכ
[1"םירקיע ג"י"המ - ב"יה רקיע]

- א -

ינא" ןוגינה תא ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ הויצ - ג"ישת תועובשה גחד 'ב םויד תודעוותהב
:2רמא ותוא ונגינש םדוקו ,"ןימאמ

ייז ןבאה םייבר יד סאוו םינוגינ יד .ה.ד ,םייבר ןופ םינוגינ בבחמ ןעמ זיא םינוגינ ןיא ללכב
םיא ןבאה ןדיא סאוו ןוגינ םעד זיא ןעגעווטסעדנופ ,ןעוועג רחוב רעדא ןעוועג רבחמ
זיא סאד סאוו ,םשה שודק לע שממ לעופב ןעוועג שפנ רסומ ךיז ןבאה ייז תעשב ןעגנוזעג
טוג ןבאה ייז זא קידנעקוק טינ ןוא ,בקעיו קחצי םהרבא ינב ןענייז ייז סאוו םעד דצמ ראנ
זיא ,ןעגנוזעג ןוא טייקראטש א טימ ןעגנייגעג ייז ןענייז ,ייז טריפ ןעמ ןיהואוו טסואוועג
ןיא טאה ,ןוגינ א טימ נ"סמ ףיוא ןייג הזכ ןפואב וצרעד ךאנ ןוא ,נ"סמה תלעמ לדוג דצמ
.תוביבח א יאדו א ןוגינ רעד ךיז

חילש רעד זיא יז ןוא שודק טרעוו הטח יד ,"ירכה תא תרטופ תחא הטח" זא זיא ןיד רעד
לע נ"סמ ףיוא ןוגינ םעד טימ ןעגנייגעג ןענייז ןדיא סאוו טימרעד .ירכ ןצנאג םעד ןופ רובצ
.ןעוועג שדקמ ןוגינ םעד ייז ןבאה ,םשה שודק

.ה.ד ,שפנ תריסמב יולת זיא תוצמה םויק רקיע זא (ה"כפ) אינת ןיא טייטש סע דלאביוו ןוא
תוללכ םויק זיא ,תודהיה תדוקנ רעד ןופ טמוק סאד סאוו המצע דצמ נ"סמה תלעמ דבל זא
ןיא ןבעגעג ןיירא ייז ןבאה ,ל"נכ ןוגינה תוביבח םעד דבל זיא אלימב ,נ"סמ ןיא יולת תוצמה
םויק ןיא קוזיח א ןבעג ייז סאד לאז ,ןוגינ םעד ןעגניז ןלעוו סאוו עלא יד זא ,חכ א ןוגינ םעד
.תוצמהו הרותה

.[סוכה לע ז"מהרב א"טילש ר"ומדא ק"כ ךריב כ"חאו ,"ןימאמ ינא" ןוגינה תא ונגינ]

__________
."קלח" קרפל (ולש תוינשמה שוריפב) ם"במרה תמדקהב אבוה (1

.310-309 'ע "ג"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2