לכב ,'יתיירוא רקיד ימקמו 'ימק אנדיגסד ,אוה ךירב אשדוקד אדבע 1אנא (ה
.2ןדיעו ןדיע
[3"אימש ךירב" טויפ]

ה"ע ןמלז רואינש 'ר 'וכו ת"הרה ח"הרה י"ע) א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה פ"ע דמלנ
םויד תודעוותהה תעב (3*בעיילאקינמ רפלק ה"ע ןועמש 'ר 'וכו ח"הרה תאמ ועמשש ,לבייט
.ט"כשת תועובשה גחד 'ב

- א -

:4א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - ט"כשת תועובשה גחד 'ב םויד תודעוותהב

טינ ,םלועל ךרעב טינ ןוא ,טלעוו ןופ רעכעה ירמגל זיא הרות זא ליעל רומאהל ךשמהב .א
ףראד הרות ןעמענ וצ ידכ זא קידנאטשראפ ןופרעד זיא ,ףוג םוצ ךרע א טאה סאוו 'יאר יוו
.ךורע ןיאב זיא עכלעוו הרות ןייז לבקמ וצ ידכב ,ךורע ןיאבד ןפואב שפנב העונת א ןייז

,תוגרדו םיגוס המכו המכ ןאראפ ןענייז ךרעה קוחיר ןופ םינינע יד ןיא ללכב סאוו
הלעמל ןיא" זא ןייז ךאד ןעק "לודג" סאוו ,"ןטקו לודג" ןושל םעד ןופ קידנעבייהנא
קוחיר ןעסיורג א ףיוא סאד ךאד טזייוו ,"ונמיה הטמל ןיא" סאוו אזא "ןטק" ןוא ,"ונמיה
רעד ןוא "לודג" א זיא רעד ראנ ,הדידמ רעבלעז רעד ןיא רעבא ךיז ייז ןטסעמ כ"פעא ,ךרעה
."ןטק" א זיא

רבד א זיא תוימשגו לודג רבד א זיא לכש זא ןגאז טינ ןעמ ןעק ,תוימשג טימ לכשל עגונב
תוינחור זיא סאד סאוו אפוג לכש ןיא ראנ ,גוס ןבלעז םעד ןיא טינ ללכב זיא סע עלייוו ,ןטק
רבדו לודג רבד א ןייז ןעק ,אפוג תוימשג ןיא ז"דעו ,ןטק ןינע א ןוא לודג ןינע א ןייז ןעק
ןטק ןושלב ןגאז טינ סע ןעק'מ ןוא ,ירמגל גוס רעדנא א זיא תוימשג יבגל לכש רעבא ,ןטק
.ךרע א ייז ןשיווצ אד זיא ס"כוס זא טזייוו לודגו ןטק זא ןעמ טעז ןופרעד סאוו ,לודגו

ןגעווטסעדנופ ,באהמ ךאד זיא ןבה תואיצמ לכ סאוו ,ןבו בא ןופ ןינע א ךאנ ןאראפ זיא סע
ךאד סאד טזייוו ,בא םעד ןופ ןב רעד זיא רע זא ךאד זיא ותואיצמ לכ סאוו ,אפוג ןופרעד
סאוו ,וילא ךרעב זיא סאוו ןינע א ןעוועג דילומ טאה בא רעד זא ,באהל ןבה ךרע םעד ףיוא
.בא םעד ןסיוו ןב םעד ןופ ןעמ ןעק ראפרעד

ןייק טינ ךאד ןבאה ייז סאוו ,דימלתו בר ןשיווצ ןאראפ זיא ךורע ןיא רערעטייוו א ךאנ .ב
זא דלאביוו סאוו .לכש דימלת םעד דמלמ זיא בר רעד סאוו טינ רעמ ,ללכ הזל הז תוכייש
וצ ןעבעג סאד םיא לאז רע ידכ ראפרעד ,דימלתה לכש םעד וצ ךורע ןיאב זיא ברה לכש רעד
ןעק יכה ואלבו ,דימלתה םלועב זיא סאוו ןינע א ןופ לשמ א ןעבעג םיא רע זומ ןעייטשראפ
.טלעוו ןייז ןיא טינ זיא ברה לכש רעד לייוו ,ברה לכש םעד ןעייטשראפ טינ דימלת רעד

תעשב .ה.ד ,"םדו רשב ךלמל לשמ" טגאז'מ זא ,ל"זח ירבדב םימעפ המכ טניפעג'מ יוו ד"ע
,תוינחורב ןינע םעד ןעייטשראפ טינ ןעק'מ ןוא ,ןטשרעביוא םעד ףיוא לשמ א ןבעג ליוו'מ
ןופ ךלמ רעד ראנ ,ומלועב זיא סאוו םענייא ןופ .ה.ד ,םדו רשב ךלמ א ןופ לשמ א ןעמ טיג
.ןטשרעביוא םייב זיא סאד יוו ןעייטשראפ ןעמ ןעק ןופרעד ןוא ,טלעוו ןייז

ןוא ,ךורע ןיאב זיא לשמ רעד ךיוא זא דלאביוו ,גונעג טינ ךאנ לשמ ןייא זיא לאמא זא זיב
רעד ןעוועג זיא רע סאוו ,המלש ףיוא טייטש סע יוו זיב .לשמ א ךאנ וצ ןעמוקנא ףראד'מ
ןעמ טאה לשמ ןייא ןופ זא .ה.ד ,לשמ םיפלא תשלש טגאזעג טאה רע זא ,םדאה לכמ םכח
ראובמכו .לשמ םיפלא תשלש ןעבעג טפראדעג טאה רע ראנ ,ןעייטשראפ טנעקעג טינ ךאנ
םעד ףיוא לשמ ןייא ,םילשמ טנעזיוט יירד ןינע ןייא ןיא ןעוועג זיא סאד זא תודיסחב
םיפלא תשלש טינ זיא סע ןוא .ןעייטשראפ טנעקעג ןבאה ורודבש םימכח יד זיב ,ןרעדנא
,םעד ףיוא 'יאר יד ןוא ,רערעמ ןאראפ זיא תמאב רעבא .לשמ יגוס םיפלא תשלש ראנ ,לשמ
זיא םלועו םלוע לכבו ,ע"יב דגנכ ןענייז לשמ יפלא תשלש יד זא טייטש תודיסח ןיא סאוו
א ןאראפ זיא םיטרפ ןיא רעבא ,םיגוס ףלא יוו טינ רעמ סאד ךאד זיא ,םיגוס ףלא ןאראפ
.רערעמ ךאס

.דימלתו בר םעד ןשיווצ ךרע ןא ןאראפ רעבא ךאד זיא ןעגעווטסעדנופ

יוחמד ןאמ" זא זיב .ומעמ ךורע ןיאב ירמגל זיא רע סאוו ךלמה ןינע רעד זיא הזמ הלעמל .ג
ןיא םעד יוו רעכעה זיא סאד סאוו ,םייחה ךפיה ןופ ןינע םעד בייח זיא "אכלמ ימק גוחמב
יוזא ןוא ,"לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש בא" זא ןיד רעד זיא ראפרעד סאוו ,ברו בא ןופ ךורע
- הברדאו ,ךלמ א כ"אשמ ,ודובכ לע ןייז לחומ רע ןעק ,"ותרות" ראנ זיא'ס ביוא ,בר א ךיוא
.ל"נכ בייח רע זיא "אכלמ ימק גוחמב יוחמד ןאמ"

- םע" םגה ,"םע" תואיצמ א ןייז ףראד סע זא ,"םע אלב ךלמ ןיא" זא רעבא ןעמ טגאז
תוכייש א ףיוא ןיוש סאד טזייוו ,םע תואיצמ א ןייז טראפ ףראד סע רעבא ,"תוממוע ןושלמ
הובג הלעמלו ומכשמ" זא טגאז ןעמ סאוו ןופ ךיוא סע טעז'מ יוו ,םע םעד טימ ךלמ םעד ןופ
לכ ראשמ הלעמל עקאט ןענייז ,'וכו לכש ,שארה ינינע ןייז זא טסייה סאד סאוו ,"םע לכמ
.םעה ךרעב עקאט ןענייז ,םינינע ערעקירעדינ יד .ה.ד ,ומכש רעבא ,םעה

ןאראפ זיא סע זא שוריפ רעד טינ זיא סע סאוו ,ונודאל דבע זיא ךורע ןיאד ןינעה תיתימא
ןוא ,ןטייווצ םוצ לטב זיא רענייא ןוא ,דבע א ןופ ןוא ןודא א ןופ תואיצמ א ,ן'תואיצמ ייווצ
,ןודא םעד וצ לטב ןצנאגניא זיא דבע רעד ראנ ,םיא טסייה רעטייווצ רעד סאוו טגלאפ
טינ זיא סע זא ,(ב ,גכ ןישודיק א"בשרה 'יח האר) "ובר הנק דבע הנקש המ" ןינעב עודיכו
ראנ ,ןודא םוצ רעביא סע טייג ךאנרעד ןוא ,ומצעל הנוק דבע רעד זיא רעירפ זא שוריפ רעד
וצ תויאר ןעגניירב םינורחא יוו ,ןודא םוצ רעביא סאד טייג סאד טגירק דבע רעד יוו ךיילג
.םעד

החמשה חכ וליפא זיב תוחכ רשע טאה רע ,דבע א ןופ תואיצמ א אד עקאט זיא סע זא .ה.ד
ראובמכו ,ןודא םוצ לטב רע זיא תוחכ עלא יד טימ ןוא ,תוחכ ערעכעה יד .ה.ד ,גונעתהו
- גונעת ןייז רעבא ,גונעתה חכ זיב ,תוחכ ענעגייא טאה רע םגה זא ,ןמאנ דבע ןינעב תודיסחב
ח"מר עלא טימ ףוג ןצנאג םעד דבע רעד טאה ףוג ןיא יוו טקנופ סאוו ,ןודאה גונעת זיא סאד
ודיקפת ןייז אלממ לאז רע ידכ ופוגב םלש ןייז ךאד ףראד רע הברדאו ,םידיג ה"סשו םירבא
רע זיא ןעגעווטסעדנופ ןוא ,תדחוימ תולדתשה א םעד ףיוא ןייז ףראד סע ןוא ,תומילשב
וצ לטב רעבא ייז ןענייז ,ייז טאה רע םגה זיא ,ולש םיינחור תוחכהב ךיוא יוזא ,ןודאהל לטב
.ןודא םעד

סע זיא ןעגעווטסעדנופ ,לטב עלא עקאט ןענייז ןטראד סאוו ,םעו ךלמ יוו טינ זיא סאד סאוו
,תוגרד המכ ןאראפ ןענייז הנידמה ישנא ןיב זא 'יארהו .ןודאהל דבע יוו ןפואב טינ רעבא
.םידבע תניחבב ןענייז עלא טינ זא טזייוו סאד סאוו ,ךלמה ידבעו ךלמה ירשו אבצה ישנא
רע סאוו - 'ירוא ןופ טעז'מ יוו גוחמב יוחמ ןופ ןינע רעד ןאראפ זיא רש א אב ךיוא זא םגה
םרוג סאד טאה ,ןודא םשב דוד ינפב באוי ןפורעג טאה רע תעשב זא - רש א ןעוועג זיא
זיא סאד סאוו .דבע ןא וצ ךיילג טינ רעבא סאד זיא כ"פעא ,םייחה ךפיה לש ןינע א ןעוועג
.ןודאהל דבעה לוטיב ,לוטיבה ןינע תיתימא

ףראד ,ךורע ןיאב זיא סאוו הרות ןעמענ ףראד'מ זא ,ת"מ וצ טמוק סע תעשב ראפרעד .ד
,דבע א ןופ שגרה רעד זיא סאד ןוא ,ךורע ןיאבש ןינעב שפנה שגרה רעד ןייז

ראות רעד ,םינב ןעוועג עקאט ןדיא ןענייז ת"מ זיב זא טניפעג'מ סאוו זיא סאד סאוו
ייז ןענייז ת"מ תעשב רעבא ,םירצמ תאיצי ייב ךיילג ןביוהעגנא ךיז טאה "'ה תואבצ"
םידבע ןעוועג ייז ןענייז רעירפ םוראוו .ירמגל לוטיב א זיא סאד סאוו ,דבע תניחבב ןראוועג
ןענייז ייז ראנ ,הערפ ידבע סיוא ןראוועג ןענייז ייז סאוו ראנ טינ ת"מ תעשבו ,הערפל
.הרות ןעמ טמענ םעד טימ ןוא ,םיקוספ המכו המכב ראובמכ ,'הל םידבע ןראוועג

אשדוקד אדבע אנא" ,'ימש ךירב ןיא טגאז'מ ןוא ,רהז ןיא טייטש סע סאוו זיא סאד ןוא
א ןופ שגרה םעד ףיוא טזייוו סאד סאוו ,"'יתיירוא רקיד ימקמו 'ימק אנדיגסד אוה ךירב
.דבע

סאוו ,ךלמה חכ םעד טאה רע ןוא ,טלעוו ףיוא ב"העב א רע טרעוו ,'הל דבע א קידנעייז ןוא
ינוכילמת" זיא ןאד סאוו ,ה"רב יוו רערעמ ךאנ זיא סאד סאוו ,"ןנבר - אכלמ ןאמ"
רסח] דבע א ןופ לוטיב רעד טרעוו תועובשב כ"אשמ ,ךלמהל םע לש לוטיבה שגרה ,"םכילע
.[תצק

םהילע אישנ דוד ידבעו" ,אחישמ אכלמ דוד ,חישמ תאיבל ןייז הכוז ןעמ טעוו ז"יע סאוו
."םלועל

."ה"בוקד אדבע אנא" ןוגינה תא דמלל לבייט ה"ע ז"שרהל הויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]
[:רמאו ךישמה כ"חאו

(םלועמ הלעמלש הרותה תניחב) ל"נה ןינע זיא ,"הרמאנ תוטרפו תוללכ" ךאד זיא הרות .ה
ןאראפ זיא הרותה תניחב זא ,"םדא הרותה תאז" טייטש סע יוו ."םדא" ןיא ךיוא ןאראפ
ןאראפ "םדא" ןיא ךיוא רעבא זיא ,רויצ תניחבמ הלעמל איה הרותהש ףאד .םדא ןיא ךיוא
ורקיע זיא "שאר" סאוו ."שאר"המ הלעמלו "שאר"ה לע ףיקמ זיא סאוו "תלוגלוג" רעד
ןופ וליפא רעכעה רעבא "תלוגלוג" יד זיא ,ףוגה לכל תויח ךשמנ טרעוו םיא ןופ סאוו חומ
."שאר" תניחבמ הלעמל איהש הרותה תמגודב ,"שאר" םעד

ראבמ זיא צ"צ רעד יוו ,םדאבש "םדא אל" תניחב רעד סאד זיא םדאבש תלוגלוג יד ןוא
אלא םינפ ףוצרפ לע ןידיעמ ןיא" סאוו הכלה רעד ןופ םעט םעד רוכב שי 'פד ה"דב הכוראב
.םדאבש םדא אל רעד זיא - תלוגלוג - םטוח ןופ רעכעה זיא סאוו סאד לייוו ,"םטוחה םע

ןיא זיא יוזא ,ל"נכ תלוגלוג יד זיא סאד סאוו ,םדא ןופ רעכעה זיא סאוו אד זיא'ס יוו םשכ
רעד זיא סאד סאוו ,םדא םעד ןופ רעקירעדינ זיא סאוו "םדא אל" רעד ןאראפ ךיוא םיא
םעד ןופ קלח א רע זיא כ"פעא רעבא ,םדאה ףוג רויצמ הטמל זיא סאד סאוו ,לגרה ןינע
.םדאבש םדא אל רעד זיא סאוו תלוגלוגה תמגודב ,םדא

,ןוילעה םדאה תמגודב ךאד זיא ןותחתה םדא רעד םוראוו ,תוריפסה רויצמ הז ןינע ןבומו
.ןותחתה םדאב ךיוא יוזא סע זיא ,ןוילעה םדאב סאד טעז'מ יוו יוזא זיא

ןופ רעדורב רעד לדנעמ 'ר זא ,טלייצרעד לאמא טאה ר"ומדא ח"ומ ק"כ סאוו רופיסהכו
ןושלב רמול םדא בייח"ו - שטיוואבויל ןיא ןעוועג לאמא זיא ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
קיספמ םיא טאה'מ זא טאהעג ביל טינ טאה עטאט רעד זא טגאזעג יבר רעד טאה ,"ובר
טאה תולעפתה לעב א קידנעייז לדנעמ 'ר רעבא .איצומה זיב ךיז ןשאוו םעד ןופ ןעוועג
רעדא ,ראטקאד רעסיורג א זא ,טנעיילעג רעדא טרעהעג טאה רע זא ,טלייצרעד
לכש א ןיא ןייז קימעמ ךיז ליוו'מ תעשב זא סאווראפ םעט םעד ןענופעג טאה ,רעסעפארפ
.פאק יד ףיוא ןעמ טבייה לכש א ןענאמרעד ךיז ליוו'מ תעשב ןוא ,פאק םעד ןייא ןעמ טגייב
יווצ יד עגונב תויכפה תועונת ןעמ טעז סאווראפ זיא ,לכשב עדייב ךאד ןענייז הרואכלד
םיא ןיא סאוו [דיג =] "רעדא" א אד זיא סע זא ןענופעגסיוא ראטקאד רעד טאה ?םינינע
.יולת סאד זיא

א ןיא טייטש יוזא זא טגאזעג רע טאה ,איצומה טכאמעג טאה ע"נ יבר רעד סאוו םעד ךאנ
סע זא ,םעט םעד ףיסומ ןטראד זיא רע ןוא ,לכיב םעד ןוא םעד ןיא ן'יבר ןלעטימ ןופ רמאמ
.'וכו םדה ךלהמב יולת זיא

סאד טאה ,ןענופעגסיוא ע"נ ן'יבר םעד ןופ ןמזב טאה'מ סאוו ךאז א זא ןעמ טעז אד סאוו
ףיסומ טאה ע"נ יבר רעד ןוא ,םעד ראפ םינשב תוירישע טימ יבר רעלעטימ רעד טסואוועג
ראנ ,האופרה תמכח טנרעלעג טאה רע סאוו ראפרעד טסואוועג טינ רע טאה סאד זא ,ןעוועג
יוזא זיא סע זא ןענאטשראפ רע טאה ,ןוילעה םדא ןיא ןעזעג יוזא טאה רע סאוו ראפרעד
.ןותחתה םדא ןיא ךיוא

יוו טיול ןותחתה םדא ןיא ןסיוו ןעמ ןעק "לגר"ה ןינע םעד עגונב זא ,וננינעל עגונב ז"דע
.ןוילעה םדא ןיא זיא סאד

סאד זיא י"הנ זא טייטש לאמא ,ןלייצ וצ ייז יוו םינפוא ייווצ תוריפסה ןינעב ןעמ טניפעג .ו
טעז .םינתמ זיא ם"יהנ ןוא ,אפוגמ רבל זיא םילגר זא טייטש לאמא ןוא ,םילגר ןופ ןינע רעד
זא ןעמ טעז ,אפוגמ רבל לאמא ןוא ףוגהמ קלח סלא םילגר ךיז טנכער לאמא זא ךאד ןעמ
,ףוג ןיא טייטש סע יוו אפוגמ רבל זיא םילגר

רעד ראנ ,ףוגהמ קלח א זיא סאד זא תלוגלוגל עגונב טדערעג רעירפ יוו ד"ע זיא סאד סאוו
זיא ז"דע ,םדאבש ןודאה קלחב ,םדאבש רתכה ןינע רעד זיא סאד רעבא ,םדאבש םדא אל
.םילגר זיא סאד סאוו ,דבעה קלח םעד ןיא ,םדאבש םדא אלה קלח רעד ןאראפ

זא ןבומ ךאד זיא ,תודבע תניחבב ןייז ןעמ ףראד הרות ןעמענ ףיוא ידכ ,ל"נכ דלאביוו ,ז"יפל
.לוע תלבק ונינעש ,לגרה ןינע רעד טימ ןדנובראפ זיא סאד

טריפעגנייא טאה ר"ומדא ח"ומ ק"כ סאוו בוט גהנמ םעד טימ ןדנובראפ זיא סאד סאוו
ץר"ד ןפואבו ,ט"וי תחמשב ןדיא ןייז חמשמ ,תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל ט"ויב ןייג לאז'מ
יד ןביוהעגפיוא טאה רע זא ,"וילגר תא בקעי אשיו" ףיוא טגאז י"שר יוו ןוא ,"הוצמ רבדל
ראפ רעכעה זיא סאוו ,גונעתה ןינע רעד ןעוועג זיא םילגרהב זא .ה.ד ,שארהמ רעכעה םילגר
,לגר ןיא ןראוועג ךשמנ זיא סאד ןוא ,הגשהו הנבה

ןשדת הבוט העומש" זא 'יאר א ןעגניירב ליוו יז תעשב ,ןיטיג ןיא ארמג יד זיא ראפרעד סאוו
ןופ םצע ןפיוא ט'לעופ'עג טאה גונעת יוו ,לגר א ןופ השעמ א טימ סאד ןעמ טגניירב ,"םצע
.ידוהי וניא א ייב ןעוועג זיא סאד יוו ןוא ,לגר

,ובש לגרה קלחב אפוג םעד ןיא ןוא ,דיא א ןופ רעקירעדינ ךאד זיא ללכב ידוהי וניא א סאוו
.לגרבש בקעה קלח רעד זיא סאד סאוו ,לענ םעד ןא טוט'מ ואוו קלח םעד ןיא אפוג הזב ןוא
.לגרה לש ןותחת יכה קלחב ןרעוו ךשמנ ןעק גונעת זא ןופרעד ןעמ טעז

ךאד זיא תדלוה םויו אלוליה ןייז סאוו - ךלמה דוד סאוו טימרעד ןדנובראפ זיא סאד סאוו
,לארשי תורימז םיענ זיא רע סאוו - תועובשה גחב תור ןעמ טנעייל ראפרעד סאוו ,תועובשב
ןוא "ירושא" ייס סאוו ,"ימעפ וטומנ לב ךיתולגעמב ירושא ךומת" םילהתב טגאזעג טאה
ןייז ךמות טעוו רעטשרעביוא רעד תעשב זא ןעמ טעב ,"םילגר" סאד טניימ "ימעפ" ייס
וטומנ לב" זא רעכיז ןעמ זיא ,צ"מותה ךרדב - "ךיתולגעמב" ןייג לאז סע זא "ירושא"
.טושפה שוריפ רעד זיא סאד סאוו ,"ימעפ

ןבלעז םעד ןבאה "ירושא" ןוא "ימעפ" זא דלאביוו :קידנאטשראפ טינ רעבא ךאד זיא סע .ז
זיא'מ זא לאמא עקאט טניפעג'מ ."ימעפ" אד ןוא "ירושא" אד טייטש סאווראפ שטייט
,קוספ ןייא ןיא רעטרעוו עבלעז יד לאמ ייווצ טייטש סע תעשב ,הצילמה יפוי בילוצ הנשמ
ןוא ,ייווצ יד אקוד סאווראפ ,ןצינ טנעקעג טאה'מ סאוו תונושל המכ ןאראפ זיא סע רעבא
זיא ללכבו ."ימעפ" ןושל רעד ךאנרעד ןוא "ירושא" ןושל רעד טייטש רעירפ סאווראפ ךיוא
.קוידב רעכיז סע זיא תונושל ייווצ יד טייטש סע זא זיא ,קוידב הרות ךאד

סאוו רעטרעוו יד זא ,תומוקמ המכו המכב ,טגאז צ"צ רעד סאוו םעד ןופ ןבומ סאד זיא
ךיז ןעגניירב עכלעוו רעטרעוו ענעדישראפ ןופ תואמגוד המכ טגניירב רע יוו שרוש ןייא ןבאה
הרואכל זיא ןכותו שוריפ רעייז זא שטאכ זיא ,שרש ןבלעז םעד רעטנוא איצנדרוקנוק ןיא
.תוכייש א ךיז ןשיווצ ייז ןבאה ,הזמ הז הנוש

ינורשא יכ" ש"מכ ,"גונעת" ןושלמ - "ירושא" .ןשטייט ייווצ ןאראפ ךיוא "ירושא" ןיא זיא
א ןאראפ זיא סע זא קידנאטשראפ ךאד זיא ."לגר" ןושלמ ךיוא ןוא ,"ירשא" ןושלמ ,"תונב
,5םהיניב תוכייש

,לכשהמ הלעמל זיא סאוו גונעת רעבא ,לגר ןיא טינ עקאט טמוק לכש זא ,זיא סאד סאוו
טייטש סע יוו ,לכש ףיוא גונעת ט'לעופ ראפרעד סאוו ,חומהמ הלעמלש אתלגלגה ןינע רעד
רעד טא ,לכש םעד ףיוא ן'לעופ גונעתו ץפח זא ,"ץפח ובלש םוקמב םדא דומלי םלועל"
קלח רעד זיא סאוו ,לגרבש בקע ןיא זיב ,לגרה תיתחת זיב ןוא ,לגר ןיא פארא טמוק גונעת
ארמג יד יוו הכלהל עגונ ךיוא זיא סאד סאוו) .ל"נכ ,םילענ יד ןא ןעמ טוט םיא ףיוא סאוו
.(לדנסו לענל עגונב תומבי ןיא טגאז

א ןופ ןעמ סייוו סאד סאוו ,לגרבש בקעל זיב לגרל תוכייש א טאה "ימעפ" ןופ ןינע רעד ךיוא
א טאה "ךימעפ" זא ךאד ןעמ טעז ,"םילענב ךימעפ ופי המ" טגאז רע סאוו ש"הש ןיא קוספ
.לגרבש בקעה קלחה לע ןא ןעמ טוט סאד סאוו םילענ וצ תוכייש

א ןיא זיא רע תעשב ,"ךיתולגעמב ירושא ךומת" זיא סע תעשב זא ןעמ טגאז םעד ףיוא
לגר ןיא זא ,לגר ןיא ט'לעופ סאד ןוא ,"גונעת - ירושא" טאה רע זא ןפואבו ,דבע לש העונת
,גונעת ןייז טרעוו ןודאה גונעת רעד זא זיב (ירושאבש םישוריפה ינשכ) גונעת ךישממ רע זיא
."ימעפ וטומנ לב" זיא ןאד

"ךיתולגעמ" ןופ שטייט רעד סאוו ,"ךיתולגעמ" ןיא גונעת רעד ןייז ףראד סע זא .ה.ד
םוקממ ןעמ טייג םיא ךרוד זא זיא ונינע סאוו ,"ךרדו ביתנ" ןושלמ סאד זיא תוטשפב
ךאד זיא הרואכלש ,"לוגיע ןושלמ - לגעמ" ןיא שטייט א ךאנ ןאראפ רעבא זיא .םוקמל
םוקמהל קירוצ ךאד ןעמ טמוק לוגיע א אב םוראוו ,ךרדו ביתנ יוו טרעקראפ טקנופ סאד
,םוקמ ןטייווצ א וצ טריפ סאוו ביתנה ךפיה ,ליחתה ובש

א יוו יוזא זיא'ס זא ,ת"מ ןופ ןינע רעד זיא סאד םוראוו ,תוכייש א ייז ןבאה תמאב רעבא
,"ותומצעב ךלמה יעושעש" זיא סע ,הטמל זיב הלעמ הלעמ ןופ עקאט טמוק הרות .לוגיע
רעד זיא סאד סאוו ,ךרעב אלש קוחירבו תוגירדמ המכ הטמל הדריו העסנ ךאנרעד רעבא
טאה ,אקוד הטמל אד קידנעמוק זא לוגיע א יוו ד"ע סאד זיא כ"פעא ןוא ,ךרדו ביתנה ןינע
.ןוילע םעד ןעמ

רעד ןוא ,"איה םימשב אל הרות" םוראוו ,הרותה ןתונ םעד ןעמ טאה הטמל אקוד םוראוו
זיא רע ,"ךייח"ד ןפואב סאד טגאז ןוא ,"ינוחצנ ינב ינוחצנ" טגאז ןיילא רעטשרעביוא
טמענ הטמל הרות ךרוד יוו ךאד ןעמ טעז .הלעמלש גונעתה לע טזייוו סאד סאוו ,החמשב
ןעוועג טלומעי ךיוא זיא סע סאוו הטמל הדריש םדוק יוו תמגודב ,הלעמלש גונעת ןעמ
.ותומצעב ךלמה יעושעש

זיא סע זא טזייוו סאד סאוו ,ךלמה ךרד טינ ,ביתנ א ,"ךיתולגעמ" ראנ זיא סע םגה .ה.ד
.תומצע םעד ןיא רעבא ןעמ טאה ,אתקימע אריב א ןיא ןעמוקעג

,"ימעפ וטומנ לב" זיא ןאד ,"ךיתולגעמב ירושא ךומת" ןופ ןינע רעד אד זיא סע תעשב זיא
ירושא ךומת" זיא סע תעשב זיא ,םילבלבמה םינינע ןוא 6תישושבג ןאראפ זיא סע וליפא זא
טעוו סע זא ךאז ןייק ראפ ארומ ןייק טינ טאה'מ זא "ימעפ וטומנ לב" זיא ,"ךיתולגעמב
.ןייז קיזמ םיא

ןעמ טאה הטמל זא ,טגאזעג רעירפ יוו ראנ טינ זיא ,ךיתולגעמ ןופ שטייט רעד :רעמ ךאנ .ח
ד"ע ,רתוי ףקותבו שדח ןינע א םעד ןיא ט'לעופ רע הברדא ראנ ,הלעמל יוו ןינע ןבלעז םעד
יוו .רתוי ףקותב םיא ןעמ טגניז לאמ ןטייווצ םוצ טמוק סע תעשב זא ןוגינ א אב יוו
ןייז לאמ ןעדעי ףראד םימעפ 'ג ןעגניז סע ףראד'מ דלאביוו זא ,"ירדנ לכ"ל עגונב טניפעג'מ
,םינוגינ עלא אב זיא יוזא זא לארשי לש םגהנמו ,תצק ולוק היבגי

ןיא שדח תויח א ןעמ ט'לעופ ,הטמל תוצמה םויק םעד ךרוד זא ,צ"מותה ןינעב סע זיא ז"דע
א ןיירא טיג'מ זא ,"םהב יחו" ףיוא דיגמה ברה שוריפכו ."ומש לע תארקנ" זא זיב ,צ"מות
.צ"מות ןיא תויח

זיא סאד סאוו "אבר הימש אהי ןמא" ןיא טכאקעג קראטש ט"שעב רעד ךיז טאה ראפרעד
ןאראפ זיא סע סאוו הרות אב יוו טינ ,7ןלהל ת"ישמכ ,רעדניק וצ וליפא ןרעדעי וצ תוכייש
אהי ןמא זא טגאזעג טאה רע יוו ןוא ,גונעת רע'תמא רעד ןאראפ זיא םעד ןיא ןוא .םיקוליח
ה"בקה וחכ לכב ר"שיא הנועה לכ" ל"זראמכו ,7ןמקל ת"ישמכ ,ירשא ת"ר זיא אבר הימש
תעונת ףיוא טזייוו ושארב עונענ רעד זא טשטייט יבר רעטלא רעד יוו סאוו ,"ושארב ענענמ
.ןטשרעביוא םעד ןיא תויח א לוכיבכ ןעמ ט'לעופ םעד ךרוד זא .ה.ד ,תויחה

ז"דע טניפעג'מ םוראוו ,הרותה תוימינפ ןיא טראוו אזא ראפ ןקערשרעד טינ ךיז לאז'מ]
.[ינתייחה ,השמ וצ טגאזעג טאה רעטשרעביוא רעד זא טגאז ארמג יד .הלגנ ןיא ךיוא

,תוינחורב לגר רעד זיא סאד סאוו ,ע"בק ןיא גונעת ךייז ךישממ ףראד'מ זא זיא סאד סאוו
רעדעי ףיוא םידרח רפס ןיא טייטש סע יוו ,לגרב תויולתה תוצמב תוימשגב ךיוא יוזא ןוא
ןענייז עכלעוו תוצמ ןאראפ ןענייז ז"דעו ,תוכייש זיא סע ףוג ןופ קלח ןעכלעוו וצ הוצמ
טדערעג לאמא יוו ,"הוצמ רבדל ץר הוה" ןופ ןינע רעד סאד זיא תוטשפבו ,לגר םוצ תוכייש
,עצמאב ןבילבעג ןוא ,תוכיראב

לאז רעטשרעביוא רעד ,"ךיתולגעמב ירושא ךומת" טעב'מ סאוו השקב יד זיא סאד
םעד ןופ טמוק סאד זא ןסיוו לאז'מ ןוא ,צ"מותה ךרדב ןייג ןלאז ייז ,ירושא ןענעיילרעטנוא
לב" זא רעכיז ןעמ זיא ןאד ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחכ" זא טינ ןוא ןטשרעביוא
ןעמ זיא םיא ןיא סאוו קלח רעד ,םדאבש ןותחת יכה קלח םעד ןיא וליפא זא ,"ימעפ וטומנ
.גונעת רעד ךשמנ טרעוו םיא ןיא ךיוא ,לענ םעד שיבלמ

תוחול ונתינ וב םוראוו ,ת"מל ךייש ךיוא זיא פ"כהוי סאוו - פ"כהויל עגונב טניפעג'מ יוו .ט
זא סאד ןעמ טדניבראפ - גונעתה ךפיה - יוניעה ןינע רעד ןייז ףראד סע תעשב זא - תונורחא
.לענ ןייק ןאטנא טינ ראט'מ

תוצמב ךיוא ,תווצמ עלא ןיא ךשמנ טרעוו גונעת רעד זא רעטשרעביוא רעד טפלעה אלימבו
לכל ךישממ סאד זיא'מ ןוא ,"'יתיירוא רקיד ימקמו 'ימק אנדיגסד" ןפואבו ,לגרב תויולתה
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ דגנ ץר זיא'מ זא זיב ,"הוצמ רבדל ץר" זיא'מ זא ,הלוכ הנשה

ןעמאזוצ ,םייחל ןגאז ןלאז הכולהת רעד ןיא ןעוועג ףתתשמ ךיז ןבאה עכלעוו עלא יד .ד"וי
."ה"בוקד אדבע אנא" ןעגניז ךאנרעד ןוא ,םעד טימ טגניז'מ סאוו ןוגינ םעד טימ

.["ה"בוקד אדבע אנא" ןוגינה תא ונגינ כ"חאו ,"שראמ ס'ןאילאפאנ" ןוגינה תא ונגינ]

__________
:ןוגינה ד"ע (בנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

.ןיזעינ ריעמ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש וידיסחל סחוימ הז ןוגינ

.תעו תע לכב ,ותרות דובכ ינפלו ,וינפל הוחתשמ ינאש ,ה"בקה לש ודבע אוה ינא :שוריפ (2

.א ,ור ב"חז (3

.(488 'ע ב"ח "ט"כשת - שדוק תוחיש") ט"כשת ש"החד 'א םויד תודועסה תמישרמ (3*

.דיא רעשי'דיסח א 'יהו ,וריכהש רמא א"טילש ר"ומדא ק"כש :םשו

.141-134 'ע ב"ח "ט"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב 'תה תחנה"מ קתענ ןלהל אבה (4

.א"ס (ט"כשת) וז הנש אשנ פ"ש תחיש האר (5

.וכרעב ךורעה רפס - רפע לש ןטק לת (6

.(ןאכ הקתענ אל) ז"חאלש החישב (7


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2