.'הכ רידא ןיא (ג
.םרמע ןבכ ךורב ןיא
.הרותכ הלודג ןיא
.לארשיכ 'ישרוד ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ

.'הכ רודה ןיא
.םרמע ןבכ קיתו ןיא
.הרותכ 'יכז ןיא
.לארשיכ 'ימכח ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ

.'הכ רוהט ןיא
.םרמע ןבכ רשי ןיא
.הרותכ דובכ ןיא
.לארשיכ 'ידמול ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ

.'הכ ךלמ ןיא
.םרמע ןבכ איבנ ןיא
.הרותכ הלוגס ןיא
.לארשיכ 'יקסוע ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ

.'הכ הדופ ןיא
.םרמע ןבכ קידצ ןיא
.הרותכ השודק ןיא
.לארשיכ 'יממור ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ

.'הכ שודק ןיא
.םרמע ןבכ םוחר ןיא
.הרותכ הרימש ןיא
.לארשיכ 'יכמות ןיא
.לארשי ךרובי .ל-א יפמ .ל-א יפמ
[1םידרפסה גהנמ יפל - ת"חמשל "תופקה רדס"מ]

תעב (וקורממ אבש םיחרואהמ דחא י"ע) א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה פ"ע דמלנ
.2ז"ישת ('ב תודעוותה) תישארב פ"שד תודעוותהה

- א -

:3א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - ד"כשת תועובשה גחד 'ב םויד תודעוותהב

א טימ ןבייהנא ןעמ טעוו ,תוימינפבו החמשב ןייז ךאד ףראד הרותה תלבק יוו יוזא .א
.תוימינפ א ןיא םינינע יד ןייז ךישממ ףיוא הטלחהב ןוא ,ןוגינ ןכעליירפ

אד זיא ןיילא רמאמ רעד - רמאמ א אד זיא ,'יבשהמ הנורחאל ודפנ סאוו ךאלכיב יד ןיא .ב
רעבא זיא א"ות ןיא ."םויה והולכא השמ רמאיו" ה"ד חלשב 'פב א"ות ןיא ךיוא טקורדעג
ךיז טדער סע ואוו - רמאמ ןפיוא רואיב א ךיוא אד זיא לכיב םעד ןיא ןוא ,ןיילא רמאמ רעד
'ס יד זיא הרותה ןינע זא ראבמ רע זיא רמאמ םעד ןיא ןוא ,ת"מל "ןמ"ה תוכייש רואיב רעד
אד ןענייז הרות ןיא ךיוא ןוא ,האלעהו הכשמה םנינע זיא תויתוא לייוו .הרותה תויתוא אובר
.תוכיראב םש ראובמכ ,האלעהו הכשמהד םינינע עדייב יד

יד זיא הרותה ןינע זא טגאז ןעמ סאוו ןבומ טינ ץלא ךאנ זיא ,רואיבה לכ ירחאל סאוו]
ןינעל אלו ,הרותד האלעההו הכשמהה ןינעל רואיב א ראנ ךאד זיא סאד םוראוו ,תויתוא
.[ומוקמ ןאכ ןיא זיא ,םעד ןיא רואיב רעד ןוא .המצע הרותה

וניבר השמ ,ןטשרעביוא םעד ןגעוו ןוגינ רעכעליירפ א ןאראפ זיא'ס יוו יוזא :וננינעל עגונב .ג
יד טיול רדוסמ ךיוא זיא ןוגינ רעד ןוא - ת"מל תוכייש א ךאד טאה סאד סאוו - הרות ןוא
ןינע םוצ המדקה ןא ןייז טעוו סאד ןוא ,ןוגינ םעד ןגאז ןעמ לאז ,ת"יב ף"לא ןופ תויתוא
.הרות סוניכהב תופתתשה סלא - רעטייוו ןדייר טעוו ןעמ סאוו

.["'וכ רידא ןיא" ןוגינה תא ונגינ]

__________

.ל"צז ץינזאקמ דיגמה ברה חסונ אוהו .(דרפס חסונ) "תוכוסל רוזחמ"מ קתענ (1

.זל 'ע ג"יח "ד"בח ןואטב"ב הספדנ ,ןהכ ה"ע ןמחנ לאפר 'ר 'וכו ת"הרה ח"הרה תמישרמ (2

.394 'ע "ד"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (3


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2