.3הצוח ךיתוניעמ 2וצופישכל ,1רמ יתאק יתמיא (ב
[4ז"קת ה"רב ,בוט םש לעבה ונירומל חישמה ךלמ תנעמ]

- א -

דחא ןגנל לארשי ץרא ינבל א"טילש ר"ומדא ק"כ הויצ - ט"ישת ת"חמש םויד 5תודעוותהב
ק"כ רמא - ןגנל ורמגשכו ."'וכ רמ יתאק יתמיא" ןוגינה תא ונגינו .א"בבות ק"הא ינוגינמ
:בונמלז ה"ע לאומש 'ר 'וכו ת"הרה ח"הרהל א"טילש ר"ומדא

ןוא ,ןייז הנוק םיא רע טעוו ,"ותיירבל רזוח וניא"ש יוניש א ןוגינ םעד ןיא ןכאמ לאז רע
.םינוגינה רפס ןיא ןלעטש ןיירא

*

ר"ומדא ק"כל ןאמכוד ה"ע יולה ןמלז רואינש 'ר 'וכו ת"הרה ח"הרה רמא - הזל 6רשקב
ק"כ ול רמאו .םילשורימ ןוגינה תא איבה רעגארפ 'יש יולה ביל 'ירא 'ר ת"הרהש ,א"טילש
:א"טילש ר"ומדא

.טבש רעייא ןופ ךאד זיא רע ,רעדנואוו ןייק טינ זיא'ס

- ב -

:7א"טילש ר"ומדא ק"כ בתוכ - כ"שת ןויס 'א םויד בתכמב

לש ורוקמ לע לאושו .רמ יתאק [יתמיא] ןוגינ תודוא לאוש וב ,ישימחה םוימ ובתכמל הנעמב
.ןוגינה

8םינש הזיא ינפלו ,ורבחמ אוה ימ רורב ןיאו ,ימלשורי ןוגינ אוה ןוגינה ,יל עודיה יפכ הנהו
,רומאה ןוגינ םהב םעפש שגרהה ינפמ ,תורומאה תוביתב ונגנל וליחתה םידרחהמ המכ ירה
רתוי ןוגינ איצמיו שגר לעב םימש ארי ןגנמ אוהש ימ אובי םאו ,אקודב הז ןיאש טושפ לבא
לבקל דחא לכ תושרב ,רמ יתאק וצופישכלד ןינעהב [ת]וננובתהו שפנה תוררועתהל םיאתמ
.הזב ותעד

אכלמ לש וירבד םה ירה ,רמ יתאק הצוח ךיתוניעמ וצופישכלד ןינעה ףוגל ותלאש םאב
ולש ק"הגאב ט"שעבה תעדוהכו הלעמל ולכיהב ותויהב ט"שעבהל הנעמ ומצעב אחישמ
הרורב הארוה ךל ןיאו ,האנלופמ י"רה ףסוי תרופ ןב ,וידימלת ילודגמ 'א לש ורפסב ספדנש
.הזמ

__________
.א ,חצ ןירדהנס האר (1

.זט ,ה ילשמ - בותכה ןושל פ"ע (2

:ןוגינה ד"ע (דס 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (3

ל"ז ט"שעבה תלאש) הצוח ךיתוניעמ וצופישכל רמ יתאק יתמיא םילמה םע תרשומו המאתוהש העודי הניגנמ
- ז"קת תנשב חישמה לכיהב ט"שעבה תמשנ תיילע תעב ל"ז ט"שעבהל חישמה ךלמ תבושתו חישמה ךלמל
ינמזבו תויודעוותהה תעב תופוכת רשומ הז ןוגינ .(ףסוי תרופ ןב ס"וסב ספדנ וסיגל עודיה ובתכמב אבומכ
.החמש

.תמדוקה הרעה האר - חישמה לכיהל ט"שעבה תמשנ תיילע תעב (4

.חמ-זמ 'ע "ט"ישת - שדוק תוחיש" רפסמ קתענ - ןלהל אבה (5

.רעגארפ 'יש יולה ביל 'ירא 'ר ת"הרה תמישרמ קתענ - ןלהל אבה (6

ז"ע ריעה זאו ,םיברב ותוא ורשש תעב ,ךרעב א"ישת תנשב םילשוריב (תוביתה ילב) ןוגינה תא עמש אוהש :םשו
ילב) ןוגינה תא רכוז אוהש ,(ל"צז םילשורי - אקניפסמ ר"ומדאה) ויבאמ עמשש ,אנהכ 'יש ךורב 'ר 'וכו ח"הרה
.םדוקמ הנש םישלשכ (תוביתה

.גכש 'ע ט"יח שדוק תורגא (7

.ל"ומה .א"בבות ק"היע םילשוריד "תמא תרות" תבישיב 'יש םימימתהמ דחא תנותחב - י"חשת לולאב (8


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2