.1רמתל התמד .הרוסו הלוג .המחכ הרב .המוח ינא םוא (א
[תוכוסה גחד 'ג םויד "תונעשוה" טויפ]

.המוח ינא םוא ,הלעמ א רעדיוו - הלעמ א רעבא
.המחכ הרב ,הלעמ א רעדיוו - הלעמ א רעבא
.הרוסו הלוג ,שטאח שטאח שטאח
.2רמתל התמד ,ךאד ךאד ךאד

- א -

ר"ומדא ק"כ רמא - א"ישת ס"מהוחד 'א םוי יאצומ ,הבאושה תיב תחמשד תודעוותהב
:3א"טילש

ןיא ןייז עיפשמ לאז רע ןטשרעביוא םעד ייב ןענאמ ןוא ןטעב ןוא ןדיא ןעמוק תוכוס .א
.תונעשוה ןגאז ןופ ןינע רעד זיא סאד סאוו ,תוינחור ןיא ןוא תוימשג

ל"זר רמאמ םעד 4ה"ר ןופ רמאמ ןיא פא טשטייט יבר רעד יוו ,ה"רב ןעוועג זיא הכשמה יד
רעד ןה ןוא ימשג ןוזמ רעד ןה ,םיבר ןושל - ויתונוזמ ,"ה"רמ ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמ"
.תוכוסה גח ןיא זיא לעופל הכשמה יד רעבא .ה"רב בצקנ ץלא טרעוו ,ינחור ןוזמ

סאוו ,יודיו ןופ ןמז רעד זיא כ"וי ,הבושת ןופ ןמז רעד זיא ה"ר לייוו ,זיא םעד ןופ םעט רעד
יד ןייז טינ טלאמעי ןעק ראפרעד ,'ילע ןופ ןינע ןא זיא 'יכב סאוו ,'יכב ןופ ןינע ןא זיא סאד
.לעופב הכשמה

החמש זא ןעז רימ סאוו ,"וניתחמש ןמז" ,"וניגח םויל" רעד ,תוכוס טמוק סע ןעוו רעבא
ךיוא זא 'יאר א ךאד זיא ,הלעמל שרוש א טאה ךאז רעדעי זא דלאביוו ןוא ,תולגתה ט'לעופ
זיא ,םיניד עלא לטבמ זיא ןוא רדג ץרופ החמש לייוו ,תולגתה החמש ט'לעופ הלעמל
.תונעשוה תוכוס ןעמ טגאז ראפרעד ןוא ,לעופב הכשמהה ןמז רעד טלאמעי

תדמ" גאט ןטירד ןופ תונעשוה יד ןיא סיוא טנכער'מ סאוו ןדיא ןופ תולעמ יד ןשיווצ
טגאז ,"םהרבאל דסח בקעיל תמא ןתת" ,בקעי לש ותדמ ןגעקטנא זיא סע סאוו ,"תראפתה
."המוח ינא םוא" ןענייז ןדיא זא ךיוא ןעמ

רעד ןופ עבאגפיוא יד ןוא ,טאטש יד ףיקמ זיא יז סאוו זיא תוימשגב "המוח" א ןופ ןינע רעד
יד טמאצראפ יז (ב .אנוש םעד טאטש ןיא ןיירא טינ טזאל יז (א :םינינע ייווצ זיא "המוח"
.טאטש ןרעסיוא ןייג טינ ןלאז ייז ,ריעה ישנא

ףיוא ךיוא טוט "הרות" סאוו ,"הרות" זיא - ל"זח יד ןגאז - ןדיא ייב המוח א ןופ ןינע רעד
םעד טמאצראפ יז (ב .תימהבה שפנ םעד (ןשטנעמ םוצ) וצ טינ טזאל יז (א :םינינע ייווצ יד
.םלועה ינינע ןייק ןלעוו טינ לאז (ומצע דצמ) ףוג רעד ךיוא זא ,ףוג

רוגס ןצנאגניא ןייז טינ יז ףראד ןגעווטסעדנופ ,טאטש יד טמאצראפ "המוח" יד זא םגה .ב
ןוא ןייגניירא ןעמ ןעק "רעש" ןכרוד סאוו ,"המוחה רעש" א ןענאראפ זיא סע ראנ ,רגוסמו
רדס רעצנאג רעד סאוו ."המוחה ירמוש" ןייז ףראד סע ראנ ,(רוצמה ןמזב ןדייס) ןייגסיורא
."הרות" זיא סאד סאוו ,"המוח" עקיד'תוינחור יד ןיא ךיוא זיא

יז ףראד'מ סאוו לכשו המכח ןייק טינ זיא הרות ."'יוה ךרד ורמשו" טייטש הרות ףיוא
רעדא העש א ןעמ ןעק ןענרעל .הרות ןיא ןטלאהנא ךיז ףראד'מ ראנ ,ןענרעל יוו טינרעמ
ןייק טינ זיא "הרות" רעבא ,יירפ ןייז רעטעפש ןוא העש ןצכא וליפא רעדא ייווצ
עצנאג יד "ףיקמ" זיא "המוח" א יוו יוזא ןוא ."'יוה ךרד" - "געוו" א ראנ ,"המכח"
.ןשטנעמ ןצנאג םעד "הרות" םורא טמענ יוזא ,טאטש

ןיא ןצנאגניא קעווא ךיז טיג רע זא םגה זיא ."ביטהל בוטה עבט" זיא רעטשרעביוא רעד
ביטמ רעטשרעביוא רעד רעבא טעוו ,ןכאז ערעדנא ןייק וצ תוכייש ןייק טינ טאה ןוא הרות
רוגס ןצנאגניא טינ זיא'מ זא ,"המוחה רעש" רעד זיא סאד סאוו .תוימשג ןיא ךיוא ןייז
.רגוסמו

א ןבעג טעוו רעטשרעביוא רעד זא :"המוח ינא םוא" טגאז'מ סאוו ןינע רעד זיא סאד ןוא
...הלגנהו הארנה בוטב תוימשג ןיא ךיוא הבוט הנש

הנבל יד לייוו :אקוד "המחכ" קויד רעד ."המחכ הרב - המוח ינא םוא" טייטש רעטייוו .ג
א ןעוועג עקאט זיא סע זא םגה זיא ."דחא רתכב שמתשהל םיכלמ ינשל א"א" טגאזעג טאה
סאוו ראפרעד רעבא ,ןעוועג סייפמ ריא רעטשרעביוא רעד טאה ראפרעד סאוו ,הנעט עטוג
.'ילע יד רעטעפש טשרע ןוא ,הדירי א ןבאה טפראדעג יז טאה ,שגרומב ןעוועג זיא יז

רע זא דלאביוו זא ךיז ייב ןטכארט טעוו רע זא ,תושי ן'לעופ ןעק הרות זא ךיוא זיא יוזא
טעוו'מ סאוו זיא ,םיארבנה ריחב רעד זיא רע ןוא ,טלעוו יד טייטש םיא ףיוא ןוא טנרעל
הנעט עטכערעג א זיא סאד זא םגה זיא ,םיא ראפ קיפסמ טינ סע זיא ,ןבעג טינ ראנ םיא
עלא טימ ,הלעמ לש אילמפ יד טימ ןטשרעביוא םעד הבוט א ךאד טוט רע ןוא ,עקאט
א זיא סאד רעבא ,העפשה יד זיא ודי לע לייוו ,ימשגה ז"הוע זיב ןיגרד לכ שארמ תומלוע
."הרב" טינ זיא יז סאוו הנבלה ןינעכ זיא סאד סאוו תושי ןופ ןינע

ןענאראפ זיא'ס לייוו ,ןענייש ןייגסיורא טינ ליוו יז לייוו ,5טיור זיא ןוז יד זא טייטש סע
יז ןוא ,6ז"ע ןופ ןינע א ןעמוקסיורא לאז ריא ךרוד זא טינ יז ליוו ,ריא ןעניד סאוו עניוזא
ריא ןופ םעט רעד זיא סאד ןוא .ןענייש ןייג לאז יז ריא טסיימש'מ זיב ,ןענייש טינ ליוו
.7טייקטיור

ידכ ןענייש טינ ליוו יז ןוא ,הלודג ריא טינ ליוו יז סאוו "המחכ הרב" טשפ רעד זיא סאד ןוא
א ט'הנעט'עג טאה יז זא םגה ,הנבל יד כ"אשמ ,ז"ע ןופ ןינע ןייק ןעמוקסיורא טינ לאז סע
.שגרומב ןעוועג זיא יז לייוו ,ראלק - "הרב" טינ זיא יז רעבא ,הנעט עטכערעג

ייז זא םגה זיא ,תותביתמה ידימלת ןאראפ זיא אד יוו יוזא ,לעופל עגונ סאד זיא סאוו .ד
טער'מ ןוא ,טנעה יד ףיוא ייז טגארט'מ סאוו סאד רעבא ,ל"נה ןפואב טינ ןענייז םמצע דצמ
יד ןוא .וו .א .א שיילפ ךלימ ייז טמוק אלימב ,טלעוו יד ףיוא ןטלאה ייז זא אידאר ןיא
ןענעק ייז לייוו - ןענעוואד ןכאנ יצ ןענעוואד ןראפ יצ - אידאר יד ךיוא ןרעה םידימלת
."המחכ הרב" ןייז ףראד סע זא םעד ףיוא ןעמ טגאז ,תושי ן'לעופ ןעק סאד סאוו ,שילגנע

ןייז ףראד'מ זא טניימ "הלוג" ."רמתל התמד הרוסו הלוג" ןופ טשפ רעד ךיוא זיא סאד ןוא
הרושמב םימו לכאת חלמב תפ" :"הרות לש הכרד" טניימ "הרוס" ."הרות םוקמל הלוג"
זיא הרות לייוו ראנ ,המודכו ןגערפ פא בילוצ טינ ןייז ףראד ןענרעל םצע רעד ךיוא ,"התשת
התמד" ןינעב רואיבה ןאכ רסח] "רמתל התמד" ןייז טעוו טלאמעי ,'תי ונוצרו ותמכח
.["רמתל

:"רמתל התמד ,הרוסו הלוג ,המחכ הרב ,המוח ינא םוא" טגאז רע סאוו זיא סאד ןוא

טינ ןוא ,הדשה ישנא יד ןעמוקניירא ןענעק ןלאז סע זא ,"המוח" עקיטכיר יד ןייז ןעק ןעוו
רעד אד זיא סע ןעוו ,ייז ףיוא ן'לעופ ןענעק לאז רע ראנ ,ייז ןופ טנראוואב ןייז לאז רע ראנ
.םירתכ ןופ תונובשח ןא הרות טנרעל רע ,"המחכ הרב"

זיא טלאמעי ,הרות לש הכרדב ךיז טריפ ןוא ,הרות םוקמל הלוג זיא רע זא ,"הרוסו הלוג"
.טלעוו יד טייטש ייז ףיוא סאוו ,אתרק ירוטנ יד ןופ זיא רע ןוא ,הרות עקיטכיר יד

- ב -

:8א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - ז"כשת תוכוסה גחד 'ב םויד תודעוותהב

רעטלא רעד זא שטאכ ,"המוח ינא םוא" תונעשוה יד זיא תוכוסה גחד גאט ןטירד םעד ןיא
תוימשגב זיולב סאד זיא ,תונעשוה ענייק טינ ןעמ טגאז תבשב זא רודיס ןיא טגאז יבר
ןעמ זיא ךאנרעד ןוא) תומילשב ןינע רעד ףיוא ךיז טוט םינינעה תוינחורב כ"אשמ ,םינינעה
."המוח ינא םוא" ףיוא זיא סאוו ןוגינ םעד ןעגניז ןעמ לאז אלימבו ,(םילשמ סאד

[:א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - ל"נה ןוגינ ןנגל ורמגשכ]

געמ ט"ויו תבשב זא ןגאז סאוו םיקסופו ת"וש אד ןענייז ,רעטימעג יד ןקיאוראב וצ ידכב
םוראוו ,די רחאלכ - טרעקראפ ןכאמ טינ ףראד ןעמ ןוא ,ליגרכ טנעה יד טימ ןפאלק ןעמ
.(תושודקה וידיב הארהו) ךופהל צ"או טנעה יד טימ ןפאלק ןוא ןצנאט ןעמ געמ הניגנה תעב

__________
:ןוגינה ד"ע (ס 'ע) א"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

.תוכוסה גח ימיב םירמואש "תונעשוה" תולפתמ ,"המוח ינא םוא" זורחה םע רשומ דוקיר ןוגינ

.(ו"לשת ,ןילקורב) 8 רפסמ "ח"חינ" טילקת תפיטעמ וקתענו ,םש םינוגינה רפסב םיעיפומ םניא - םילמה (2

.ו-ה ;ג 'ע "א"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (3

.34 'ע א"ישת מ"הס האר (4

.(2365 'ע ד"ח ה"משת תויודעוותה) ה"משת חרק פ"ש תחיש האר (5

.מ"כבו .ב ,טל םירדנ האר (6

.א ,דפ ב"במ ריעהל (7

.53 'ע א"ח "ז"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (8


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 2