."זילעסראמ"ה תניגנמב - 'וכו הנומאהו 1תרדאה (ד"י

.םימלוע יחל ,הנומאהו תרדאה
.םימלוע יחל ,הכרבהו הניבה
.םימלוע יחל ,הלודגהו הואגה
.םימלוע יחל ,רובידהו העידה
.םימלוע יחל ,רדההו דוהה
.םימלוע יחל ,תוקיתוהו דעוה
.םימלוע יחל ,רהוזהו ויזה
.םימלוע יחל ,ןסוחהו ליחה
.םימלוע יחל ,רהוטהו סכטה
.םימלוע יחל ,האריהו דוחיה
.םימלוע יחל ,דובכהו רתכה
.םימלוע יחל ,בובילהו חקלה
.םימלוע יחל ,הלשממהו הכולמה
.םימלוע יחל ,חצנהו יונה
.םימלוע יחל ,בגשהו יוגסה
.םימלוע יחל ,הונעהו זועה
.םימלוע יחל ,ראפהו תודפה
.םימלוע יחל ,קדצהו יבצה
.םימלוע יחל ,השודקהו האירקה
.םימלוע יחל ,תוממורהו ןורה
.םימלוע יחל ,חבשהו רישה
.םימלוע יחל ,תראפתהו הלהתה
[ט"ויו תבשד תירחש תלפתד חסונ]

תניגנמב - "'וכו הנומאהו תרדאה" ןוגינה תא דמלל ליאוה א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ד"לשת ת"חמש לילד - תיעיברה הפקה תעב ,"זילעסראמ"ה

- א -

:2רמא ט"משת זומת ב"י ,ב"וח פ"שד תודעוותהב

לש הצובק םג תאצמנ הלואגה לעב לש ויתומא 'דב זומת ב"י הלואגה גחד תודעוותהב
,תודיסחה תרות ,הרותבש רואמב םירודחש יפכ צ"מותל וברקתנש ,תפרצ תנידממ םידוהי
.הצוח תונייעמה תצפהב הלואג לעב לש שודיחהמ האצותכ

יפכ תפרצ תנידמ לש ןוגינה - החמש לש ןוגינו ,"םייחל" תרימאב םדבכל ןוכנהמ ,ןכלו
דע "'וכו םימלוע ייחל הנומאהו תרדאה" תוביתה לע ותוא םינגנמש ,3השודקל ךפהתנש
יח"ד יוליגהו הכשמהה לע הרומ ולא תובית לש םנכותש ,"םימלוע יחל תראפתהו הלהתה"
דע "הנומאהו תרדאה") ו"ית דעו ף"לאמ תויתוא ב"כב םיללכנש ,םלועה ינינע לכב "םימלוע
.םלועה ארבנ םהבש ("תראפתהו הלהתה"

םוקמ לכב לארשי ללכ יככותב ,ןאכ םידעוותמה לכ םע דחיב) םלצא ףסותי ז"יעש ר"היו
לכב ולעפיש דע ,םמוקמל םאובב רתוי דוע ופיסויו וכישמיו ,םירומאה םינינעה לכב (םהש
."םימלוע יחל תראפתהו הלהתה" דע "םימלוע יחל הנומאהו תרדאה"ד יוליגה ולוכ םלועה

*

,תפרצ תנידממ םיחרואה תצובקל א"טילש ר"ומדא ק"כ הנפ החישה(ד הז קלח) םויסב
:(תיתפרצ) הנידמה תפשב םהל רמאו

."םיאבה םיכורב" - הלואגה גחל תפרצ תנידממ ועיגהש םיחרואה לכל

תראפתהו הלהתה" דע "םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" - םכלש ןוגינה ןגנל םכתא םידבכמ
."םימלוע יחל

דע "םימלוע יחל הנומאהו תרדאה"ש "שזאסעמ"ה ומסרפת - םכמוקמל ורזחתשכו
."םימלוע יחל תראפתהו הלהתה"

.תכרובמו החלצ ךרדו ,בוט לזמו בבל בוטו החמש ךותמ - הז לכו

."םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה כ"חאו

* * *

- ב -

:4רמא ב"נשת תבט ח"הבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו פ"שד תודעוותהב

ד"ע] "הנידמה ןוגינ" רעד ,דחוימ ןוגינ ריא טאה הנידמ עדעי זא םסרופמו עודי זיא'ס .א ...
רעדא הפיסא ןא אב טליפש רעדא טגניז'מ עכלעוו ,[הנידמ לכ לש דחוימה לגד רעד יוו
םימייוסמ תוערואמ אב ןעמאזוצ ךיז ןביילק הנידמה יבשות יד ןעוו רעדא ,ימשר ערואמ
,תונידמ ערעדנא וצ ןראפ הנידמ רעד ןופ רעייטשראפ ןוא חכ-יאב ןעוו ז"דעו ,םיימשר
.ב"ויכו

.הנידמ רעד ןופ אמגוד א ראפ ךיז טימ טלעטש הנידמה ןוגינ רעד זא ,קידנאטשראפ זיא'ס
זיא ןוגינ רעד זא ,עודיכ - תפרצ תנידמ ןופ ןוגינ םעד ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו כ"וכאעו
.5הכפהמ רעד תעב ןראוועג רבחתנ

,הלעמל רש ריא טאה (הלודג) הנידמ עדעי זא 6עודי ךאד זיא - םינינעה תוימינפ פ"ע טרפבו
ןעבילקעגסיוא זיא רעכלעוו ,הנידמה ןוגינ םעד טימ ןדנובראפ ךיוא זיא סאד זא ,רמול שיו
.7הנידמ רעד ןופ

לש ןוגינ רעד - תפרצ תנידמ ןופ ןוגינ םעד ןעגניז ןביוהעגנא םידיסח ןבאה 8םינש המכ ינפל
יחל תראפתהו הלהתה . . םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" רעטרעוו יד טימ - הכפהמה
.9"םימלוע

טכאמעג טאה תפרצ תנידמ :רתויב אלפ רבד א טריסאפ טאה - הז ירחאל רצק ןמז ךשמ א
.10ל"נה הנידמה ןוגינ םעד ןיא יוניש א

ןראוועג ךפהתנ זיא ןוגינ רעד סאוו ירחאל זא ,ריבסמ םידיסח עטלא ןענייז - רבדה תביסבו
טאה סאד ןוא ,תפרצ תנידמ ןופ הלעמל לזמו רש רעד טרעהרעד סאד טאה ,(ל"נכ) השודקל
ןוגינ א ןראוועג זיא סאד זא שגר םעד דצמ ,ןוגינ םעד ןיא יוניש םעד הטמל ןעוועג םרוג
עשי'דיסח אב טגניז'מ עכלעוו ,ןוגינ רעשי'דיסח א ,השודקה םוחתב טגנאלאב סאוו
!המצע תפרצ תנידמ ןיא תויודעוותה ייב - ךיוא ללוכ ,ןשינעגנערבראפ

רוד םעד יבגל הז ונרודב ןאטעגפיוא ךיז טאה סאוו הצקהל יוניש םעד יולגב ןעמ טעז ייברעד
:ן'יבר ןטלא םעד ןופ

יחל הנומאהו תרדאה" - השודקל ןעוועג ךפהמ םיא ןוא ןוגינ רעד ןעמונעג טאה ןעמ
אב ,ןשינעגנערבראפ עשי'דיסח אב (תועונת עבלעז יד טימ) םיא טגניז ןעמ ןוא ,"םימלוע
.תודיסחה תרות ןוא צ"מות ינינעב תוררועתה ירבד טדער'מ עכלעוו

ןופ ןעמונעג ןוגינ א זיא סאד זא טינראג ןסייוו סאוו עניוזא אד ןענייז סע זא ,ךכ ידכ דעו
שדחתנ ןרעוו ןמזל ןמזמ זא] ארקיעמ ןוגינ רעשי'דיסח א זיא סאד זא ןעניימ ראנ ,"ץעגרע"
סאד תעשב ןוא ,ןוגינ ןטוג א ןכאמ וצ םילגוסמ ןענייז עכלעוו יד ךרוד םינוגינ עשי'דיסח עיינ
![םינוגינ עשי'דיסח ןופ קלח א סע טרעוו ,רוביצב סע טגניז'מ ןוא רוביצה י"ע לבקתנ טרעוו

םיא זא ,ן'הנעט ךאד ןעק דיסח א זא טרפבו ?רעטציא םעד ןגעוו ןעמ טנאמרעד סאווראפ .ב
ראפ טייצ ןייק טינ טאה רע ,הרותה דומיל - זיא ונינע לכ זא טעוועדאהעגפיוא ןעמ טאה
.11םוקמ ספות יוזא טינ ראג םיא ייב ןענייז ייז זא זיב ,םיתפומ - ךיוא ללוכ ,ןכאז ערעדנא

.טוט רע סאוו םיסנ יד ףיוא 'הל האדוהו הרכה יד ןייז ףראד - סנטשרע זיא

וליפא זיא - 12"אסינ ימוסרפ" זיא םנינע סאוו ,הכונחה ימיל תוכימסב טייטש'מ ןעוו טרפבו
הזמ חכומדמכ) אסינ ימוסרפ ףיוא השגדה אזא ןייז טינ ףראד הנשה ימי ראשב זא ל"תא
ןייז ףראד ,הכונחה ימיב רעבא זיא - (ב"ויכו םירופו הכונח ןופ ונינע זיא סאד זא אפוג
ךפ ןופ) הכונחד סנהו המחלמה סנ םעד ראנ טינ ללוכ זיא סאד זא - רמול שיו ,אסינ ימוסרפ
םימיב" - ןדיא ראפ טוט רעטשרעביוא רעד סאוו םיסנ עלא ןיא אסינ ימוסרפ ראנ ,(ןמשה
."הזה ןמזב םהה

ףסונ זיא ,טוט רע סאוו םיסנ יד ףיוא 'הל חבש תניתנו האדוהו הרכה יד :רקיעה אוהו דועו
תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ תאיב וצ עגונ סאד זיא - הבוט תרכה לש ןינע ןא ףיוא
ינפל ןידה תדמ הרמא . . חישמ 'יקזח תושעל ה"בקה שקיב": 13טגאז ארמג יד יוו ,המילשהו
רמא אלו (14וילחמ אפרתנו בירחנסמ לצינש) וללה םיסנה לכ ול תישעש 'יקזח . . ה"בקה
."חישמ והשעת ךינפל הריש

- וננמזב טוט רעטשרעביוא רעד סאוו םיסנ יד ןופ אסינ ימוסרפ זא ,וננינעב ןבומ זיא ז"פע
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואג יד ןעגנערב וצ עגונ זיא

:תירקיע הארוה א סיורא ןעמ טאה ןופרעד .ג

ןוכנ רבד א זיא - ןעמוקעג טינ ךאנ זיא הלואג יד ןוא ,םינינע עלא ךאנ ןיוש טלאה'מ דלאביוו
,ערעדנא ייב ןוא ךיז אב ןייז םסרפמ וצ ,"אסינ ימוסרפ" ןופ ןינע םעד ןיא ןאט וצ רתויב
טימרעד זא קידנסיוו ,זנוא טימ טוט רעטשרעביוא רעד סאוו םיסנ יד - םוקמו םוקמ לכבו
!המילשהו תיתימאה הלואג יד ןדנובראפ זיא

ןצונסיוא ןעז ןעמ ףראד - ל"נכ "אסינ ימוסרפ" זיא ונינע סאוו ,הכונחה ימי יד ןיא כ"וכאעו
עשי'דיסח ןכאמ ףיוא - ךיוא ,הכונח יעצבמו תולועפ עלא יד ףיוא ףסונ ,געט יד
ךלה אתרקל תלזא" ,ונינע יפל םוקמ לכב ,רחא ןושלב סאד ןפורנא רעדא] ןשינעגנערבראפ
ןוא הרותד הלגנ ,הרות ירבד ןדער ןטראד ןוא ,הכונחה ימי יד ןופ םוי לכב ,["'יסומינב
ךלוהו ףיסומ ןופ ןפואבו ,צ"מות ינינע לכב תובוט תוטלחה ןעמעננא ןוא ,הרותה תוימינפ
םימיב" םיסנ יד ,אסינ ימוסרפ ןגעוו ןדער - רקיעו דועו ,(הכונח תורנ יד וצ םאתהב) רואו
."הזה ןמזב םהה

סע סאוו םעד דצמ ,תודעוותה רעד אב השגדהב ןעייטש תפרצ טימ רשקב ל"נה םינינע יד .ד
םעד ןיא אד תבש םעד ףיוא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו תפרצ ןופ ןדיא הצובק א אד ךיז טניפעג
.("770") ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןופ שרדמה תיבו תסנכה תיב

תספדה ןיא ןוא תפרצ ןיא םישדח תודסומ ןעיובפיוא ןיא קסוע ךיז ןענייז ןדיא יד זא טרפבו
ףיוא ףסונ .םלועה לכ ןופ רוריב םעד ןיא עגונ זיא סאד יוו ליעל רבודמכו ,םישדח םירפס
תוימשגב ,הזב םיקסעתמ יד ןופ םינינע עלא ןיא החלצה וצ רעכיז טיג סאד סאוו - םעד
ןענייז ייז סאוו םעד ךרוד ,תווצמו הרות טימ דנובראפ רעייז ןיא וצ טיג ןוא ,תוינחורבו
זיא סאוו ,הקדצה תוצמ ןיא - דחוימבו ללוכ ,תווצמהו הרותה םויקב תוטשפב ףיסומ
.ולוכ םלועה לכב ןדיא ראפ הלואג יד ,15הלואגה תא תברקמ

א ןרעוו ךשמנ לאז ןופרעד ןוא ,"םייחל" ןגאז טימ ןייז דבכמ ייז וצ ןוכנהמ זיא רעבירעד
.לארשי ללכ ךותב םיבוסמ עלא וצ ןוא ייז ןופ רערעדעי וצ םייחב הפסוה

א טאהעג לאמא טאה עכלעוו ,הדנק תנידמ ןופ םיחרוא ךיוא ךיז ןעניפעג אד זא ,ףיסוהלו
.תפרצ תנידמ וצ תוכייש

לכב םירוריבה תדובע תומילש טימ ןעמאזוצ - תפרצ ןופ הכיפהו רוריב רעד זא ,ןוצר יהיו .ה
דע 'וג לארשי ינבל הזה לחה תולגו" דועיה םויק םעד שממ לעופב ןעגנערב ןיוש לאז - םלועה
'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו ,בגנה ירע תא ושרי 'וג תפרצ
חישמ הז", 16"ץרפ ךילע תצרפ" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"הכולמה
,18"םהינפל ץרופה הלע 17רמאנש

."ןמא רמאנו" (:הז תבשב שדוחה תכרב םייסמ זיא'מ יוו ןוא)

עצמאבו ."םימלוע יחל הנומאהו תרדאה" ונגינו ."םייחל" ורמא תפרצמ ויחיש םיחרואה]
.[19קורשל 'קה ויתועבצאב א"טילש ר"ומדא ק"כ זמר ןוגינה

* * *
__________

.16106 'סמ ,ב"נשת "ונייח תיב" תרבוח האר (1

רפסב הספדנ ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוהש החישמ וקתענ ((הזל ג"הושהו) 3 הרעה ןכו) ןלהל אבה (2
.571 'ע 'ב קלח ט"משת תוחישה

הז ןינע םגו ,('וכ ןקזה וניבר ששח 'יתואצותמש) תיתפרצה הכיפהמל הנש םייתאמ ואלמ ולא םימיבש ,ריעהל (3
תנידמב הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה - אתוילעמל תיתפרצה הכיפהמה - אהשודקל םיכפהמ
תרדאה" - השודקל ותוא םיכפהמש ,הכיפהמה לש ןוגינ ,תפרצ תנידמ לש ןוגינהב םג אטבתמש יפכו ,תפרצ
.(שודקה םויה לש ומתוחו ומויסב ןגנל י"נב תולהק כ"וכב וגהנש .בשראמ ס'ןוילופנ ד"ע) "םימלוע יחל הנומאהו

קלח ב"נשת תוחישה רפסב הספדנ ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוהש החישמ קתענ (תורעהה ןכו) ןלהל אבה (4
.183-186 'ע 'א

.(ב"נקת תנשב) הז ןוגינ רוביחל הנש םייתאמ הניאלמתת וז הנשבש ריעהלו (5

םהל שי יאדוב זנכשאו תפרצו אילגנאו וניתנידמ ומכ ,לודג ךלמ לכ" :204 'ע םולש תרות תוחישה רפס האר (6
.ךליאו הצ 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא םג הארו .הכוראב ש"ע ,"'וכ םירש

הזמו הרוחש הרמ לשמ אוה םנוגינ לאעמשיב"ש) םודאו לאעמשי ינוגינל עגונב (דעש 'ע) רוא להי םג האר (7
.ולא תומוא תוהמ םע םירושקש - ("הודח לש םינוגינ ךפיהל אוה םודאבו ,םיגנעתמ

.ד"לשת תנש ת"חמש לילד תופקהה תעב (8

"שראמ"ה ןוגינ והועידויש שקיב ןקזה וניברש ,118 'ע ג"שת תוחישה רפס האר - "שראמ ס'ןאילאפאנ" ד"ע (9
ירחאל - םייסו ,ןוחצנ לש ןוגינ והזש רמאו הנענ וינפב ןוגינה ונגינשכו ,'יסור לש הלובג תא םיתפרצה ורבע ומעש
!חצנ ןדיד 'יהי ףוס לכ ףוס - "תוקיבד'ראפ קראטש" 'יהש ןמז ךשמ

תא וככרו ןוגינה בצק תא וניש - ד"לשת תנשב "'וכ הנומאהו תרדאה" ןגנל וליחתהש ירחאל םישדח המכ (10
(יחכונה) שדחה הגיהנמ ותוא הניש א"משת תנשבו .זאד תפרצ לש הגיהנמ תעצה פ"ע ,(דובכה ינפמ) ויתועונת
.ל"ומה .םדוקה ובצקל הרזח

.ז"משת אובת פ"ש תחיש .(ינשה) 43 'ע ט"שת מ"הס .דצ 'ע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא הארו (11

.י"שרפבו ב ,אכ תבש (12

.א ,דצ ןירדהנס (13

.םש י"שרפ (14

.(א ,זטק) י"ס ק"הגא .(ב ,חמ) ז"לפ אינת הארו .א ,ד"וי ב"ב (15

.טכ ,חל ונתשרפ (16

.גי ,ב הכימ (17

.י"שרפבו ה"ספס ר"ב הארו .ג"ספס תישארב תדגא (18

,גס ןילוח .ח ,י 'ירכז - םצבקאו םהל הקרשא ש"מכ) תוילג ץוביקו הלואגה ןינעל הקירשד תוכיישהמ ריעהל (19
הדידממ הלעמלש החמשלו ,(ו"לשת םירופ תחיש .(גפשת 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה) ר"תעה בשיו ה"דס הארו .א
,חיק תבש האר) תבשב תישילש הדועס לש הנינע םג והזש ,ריעהלו .("תפרצ" תויתוא) "תצרפ" לש ןפואב הלבגהו
.(מ"כבו .ךליאו א ,ר (ח"אד םע) רודיס הארו .ב ,חפ ב"חז ,ב-א
__________
ותאיבבש ,ונקדצ חישמ לש תומשה ינש ,קדצ-חמצה תדלוהל םייתאמה תנש - וז הנשב הריתי השגדהבו (א
."דחא םכש םדבעל 'וג םימע לא ךופהא זא" ,ע"הוא תכיפהו רוריב םלשוי

תא םיתפרצה ורבע ומעש "שראמ"ה ןוגינ והועידויש שקיב ןקזה וניברש ,118 'ע ג"שת ש"הסמ ריעהל (ב
'יהש ןמז ךשמ ירחאל - םייסו ,ןוחצנ לש ןוגינ והזש רמאו הנענ וינפב ןוגינה ונגינשכו ,'יסור לש הלובג
!חצנ ןדיד 'יהי ףוס לכ ףוס - "תוקיבד'ראפ קראטש"


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1