.אשידק אקיתע ,אתשה הב ןימזאו ,אתבשד ארפצב ,אתדועסל 1רדסא [4] (ג"י
.אשפנ ידחת 'יבד ,אבט ארמחבו ,אבר אשודיקב ,הב ירשי 'ירוהנ
.אשיחלב רמאתיאד ,'ירתס ןל יזחיו ,'ירקיב יזחנו ,'ירפוש ןל רדשי
.אשילקו אליפכ ,'ימשב תא ןוניאד ,ימהנ רסירתבד ,ימעט ןל הלגי
.אשיר דע קסיתו ,אליח יברתיו ,אלוכ ייח 'יבד ,אליעלד ארורצ
.אשבודכ אקיתמ ,הלמ ולילמו ,אלקבו רובידב ,אלקח ידצח ודח
.אשודיח ןורמיתו ,ןימגתפ ןולגת ,ןימיתס ןילמב ,ןימלע ןובר םדק
.אשוא אתלימ ואלו ,ארימטו אקימע ,אריקי אזרב ,ארותפ רטעל
.אשמש אוהה אלה ,אירש ןאמ ןמתו ,איעיקרל ןוהי ,אילמ ןיליאו
.אשירפ תוהד ,'יגוז תב בסיו ,'יגרד ןמ אליעל ,יגסי ריתי ובר
[שדוק תבש םויד תירחש תדועסל טויפ]

.ז"טשת זומת ד"י ,קלב-תקוח פ"שד תודעוותהה תעב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ

- א -

:2רמא איהה תודעוותהב

םעד - טקורדעג ןיוש זיא סאד סאוו - 3רודיס ןפיוא תוהגה ע"נ סנ'יבר ןיא ןאראפ זיא סע
טעוו ןעמ זא טנכערעג טאה ןעמ לייוו ,תבש תורימז ןייק טינ טגניז ןעמ סאוו םעד ףיוא םעט
.םינינע ערעדנא טימ ןטייבראפ סע

טאה יבר רעטלא רעד סאוו ,'ינשה הדועס יד ןופ ,גאטייב תבש ןופ תורימז יד ןיא פ"כע
,אתדועסל רדסא ןיא רודיס ןיא טלעטשעגניירא

רמזא ףיוא ,5ן'יבר ןטלא םעד ןופ לבוקמ ןוגינ א םידיסח ייב ןאראפ זיא 4אלכיה ינב ףיוא -
- ,ן'ללה 'ר ןופ ןוגינ א ןאראפ זיא ןיחבשב

רעד ,אניירקוא ןוא אטיל ןיא םיא טגניז ןעמ סאוו ןוגינ א ןאראפ זיא אתדועסל רדסא ףיוא
המכ ןוגינה תא א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינו] שראמ א יוו טייג ןוא 6עינאפ א זיא ןוגינ
.[םימעפ

[:רפיס ןוגינה עצמאב]

ףיוא הכרב א ןטעבעג ןוא ,לארשי תיראש םוצ רעקינדעליוו םוצ דיא א ןעמוקעג זיא לאמא
רע טעוו ,תוטמה רדח ןפיוא סנידייז ןטיירפשראפ ןסייהעג םיא רעקינדעליוו רעד טאה ,ןוז א
.ןוז א ןבאה

ןינע אזא רע טמענ טענאוו ןופ ,טגערפעג םידימלת יד םיא ןבאה ,קעווא זיא דיא רעד תעשב
א זיא סע טרעפטנעעג רעקינדעליוו רעד ייז טאה ?ןוז א וצ הלוגס א ןיא סנידייז זא
ןוהי" ,דייז טניימ - "7אילמ" ,"איעקרל ןוהי אילמ ןילאו" :אתדועסל רדסא רע'שוריפב
,ןטראד ךיז טניפעג רעוו - "אירש ןאמ ןמת" זיא ,ןטיירפשראפ סע טעוו ןעמ זא - "איעקרל
.(רעשיליופ א ןעוועג זיא רע) ןוז יד - "אשמש אוהה אלה"

[:א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאו]

.ןוז א ןעוועג רעטעפש זיא םיא ייב זא זיא ץנוק רעד ראנ ,שטייט רעד ץנוק רעד טינ זיא אד

[:רמאו םימעפ המכ הז לע רזחו]

טינ טשטייט ןעמ ןמז לכ טניימ ןעמ סאוו טינ ןעמ טייטשראפ לפוכמו לופכ ךשוח םעד דצמ
.שוריפב סיוא
* * *
__________

:ןוגינה ד"ע (זי-זט 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

אתדועסל רדסא ,תיברע תדועסל ןיחבשב רמזא :תבש תודועס 'גל ל"זיראה רביחש םיטויפ השלשהמ דחא
טויפהב .םיזורחה לש םינושארה תויתואהב ומש ןמיס ל"זיראה .תישילש הדועסל אלכיה ינבו ,תירחש תדועסל
.(אי)רול קחצי ינא :ונמיס אתדועסל רדסא

בר טאוואל ד"ארהמ הלפת ירעשבו .ל"זיראהמ תורימז שלש ולא קר אצמנ אל ןקזה ר"ומדאמ רוא הרות רודיסב
םרמאל םידיסח תנשמבו זי קרפ תבשה רעש ח"עפב בותכש איבמ חי רעש - רודיסה םע ספדנש - וועיאלאקינמ
.'וכ ןוגינב

תודועסב תורימז םוש םירמוא ןיאש - ד"בח יאישנ יבר תיבב גהנמה ןכו - ד"בח ידיסח לצא לבוקמה יפכ םנמא
.םילמ ילב םירשומה םיידיסח םינוגינ םינגנמ בור י"פעו ,םיקרפל קר ק"ש

."עק'נאפ" :םשב םיעודיה איסור ידילי יריש ןווגמ וב שיו בלה תוצילעו שפנה תחמש איבמ ןאכ אבומה ןוגינה

6 הרעה ןמקל הארו -

.318-ד-318-ג 'ע "ז"טשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.מ"כבו .א ,אכש 'ע (א"משת ;ה"כשת ,ת"הק) ח"אד םע רודיסב וספדנ (3

ה"ללקוצז לודגה וניבר רמאש יתעמש (ה"ללקוצז ר"ומזאא ק"כ םשב) ה"ללקוצז ר"ומאא ק"כמו" :ק"הלזו
'וכ אלש המש א"פו הרמזמ הלעמל רישו הדועסה ךותב ורישיש בשחש אוה תורימז רודיסהב דימעה אלש המש
."הדועסה ךותב תודיסח ורבדיש בשחש אוה

.ומ 'ע א"ח םינוגינה רפס האר (4

.שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה 'יה ורבחמש םירמוא שיש :(ומ 'ע א"ח) םינוגינה רפסמ ריעהלו (5

."עקנאפ" וא "עינאפ" :יאול םשב 'קנ ויהש ,יסור שיא עבטכ בלה תובחרתהב רשומה החמש ןוגינ (6
[ס 'ע א"ח םינוגינה רפס]

.ישמ ועמשמו םילימ ועמשמ "אילמ" תימראבש ,(עלאוו) למ ךרע ךורעה רפס האר (7


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1