,וניתולכל ונילע דמע דבלב דחא אלש ,ונלו וניתובאל הדמעש 1איהו [2] ב"י
.םדימ וניליצמ ה"בקהו ,וניתולכל ונילע םידמוע רודו רוד לכבש אלא
[חספ לש הדגה חסונ]

.ו"טשת חספה גחד 'ב לילד תודעוותהה תעב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ

- * -

תויהלו ,"הדמעש איהו" ןוגינה תא ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ הויצ איהה 2תודעוותהב
דע ,ןוגינה תא םימעפ המכ ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינ ,ןוגינה תא ועדי אל םיבוסמהש
.ותוא ודמלתהש
* * *
__________

:ןוגינה ד"ע (זי 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

לארשי יאנוש חוצינב בלה ץמואו החמש תלהצ ופוסבו ,תולגה ינועו ץחלמ הגות ישגר ותלחתב עיבמה ןוגינ
.תילארשיה המואה םויקב 'הב זוע ןוחטבו ,'ה יפרחמו

.טצק 'ע "ו"טשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1