ז"הדא ק"כל - ישפנ ךל 1האמצ [1] (א"י

.םימ ילב ףיעו 'יצ ץראב ,ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל האמצ
.ךדובכו ךזוע תוארל ךיתיזח שדוקב ןכ
[ג-ב ,גס םילהת]

.ד"ישת רייא ח"הבמ ,םישודק פ"שד תודעוותהה תעב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ

- א -

:2ורמאב תודעוותהה תא זא ליחתה א"טילש ר"ומדא ק"כ

ינא" ן'טימ ןביוהנא ןעמ לאז ,חספ לש ןורחאד חישמ תדועס וצ ךשמהב ךאד זיא סע .א
.3"ןימאמ

:[רמא כ"חאו ,"ןימאמ ינא" ןוגינה תא ונגינ]

ןייג ןעמ ףראד ן'חישמ וצ ןייג זא ןוא ,ן'חישמ וצ טייג ןעמ זא טגאזעג ךאד טאה יבר רעד
לאז סאוו ןופ זיא ,ובצמו ודמעממ ושפנד אבילא ןובשח א טכאמ ןעמ תעשב זיא .החמשב
זיא רע סאוו צ"מותה םויק רעד וליפא ןוא ... ךאד רע זיא ומצעב ובצמ דצמ ?החמש יד ןייז
זיא רעטציא םוראוו ,םיא ךרוד ףיוא ךיז טוט סע סאוו סאד טינ ךיוא ךאד רע טליפ ,םייקמ
סאוו ןופ זיא ,"המותס הביתב חנומכ"ו - ןושל רעד טייטש יוזא - "רתסב ןתמ" ץלא ךאד
?החמש יד ןייז לאז

דיתעל ןוא ,תולגה ןמזב רעטציא פא ךיז ןעוט תוכשמה עלא זא :ןסיוו רעבא ןעמ ףראד
םויק י"ע אקוד רעטציא ןראוועג ךשמנ ןענייז סאוו םינינע יד ןרעוו הלגתנ ןלעוו אובל
ןוא רעטציא ץלא ןאראפ זיא תמאב זא ןובשח א טכאמ ןעמ תעשב זיא ,צ"מותה
.החמש א סאד טגניירב ,ןרעוו הלגתנ סע טעוו ףוס-לכ-ףוס

,4"יצפאלכ יצירושז עינ"ןוגינה לש ימינפ ןכות םעד ןופ תודוקנ יד ןופ ענייא זיא סאד סאוו
טעוו ןעמ זא ןוא ,רעטציא ןאראפ ץלא ןיוש זיא תמאב :םוראוו ,ןגראז טינ לאז ןעמ זא
ןעז טלומעי טשרע ןעמ טעוו ,טאה ןעמ סאוו ןקאפרעדנאנאפ ןוא "וקמאשטארק אד" ןעמוק
שנועב םינודנ ראפ טיג ןעמ סאוו ןיי ןייק טינ) ןיי םעד טגניירב סאד ןוא טגאמראפ ןעמ סאוו
.םינינע עטסכעה עלא הלגמ זיא סאוו ןיי .ה.ד ,חמשמה ןיי ראנ ,(השק

."יצירושז עינ" ןוגינ םעד טגאז

:[רמא כ"חאו ,"יצירושז עינ" ןוגינה תא ונגינ] .ב

תמא ,טשינראג טראפ ךאד ןעמ טאה געוו ןפיוא קידנעייג ,רעבא עלייוורעד ןגעווטסעדנופ
רעבא ,יוליגב ךיוא ןעמוק סע טעוו ס"כוס ןוא גנידצלא ףיוא ךיז טוט רעטציא זא עקאט
ןייז לאז סאוו ןופ זיא ,טשינראג טגאמראפ ןעמ ןוא םלעהב ץלא טראפ ךאד זיא עלייוורעד
?החמש יד

זיא ,תוקלא יוליג וצ אמצ זיא ןעמ סאוו אפוג סאד :ןואמצ ןופ הצע ןא ןאראפ םעד ףיוא זיא
ןעמ ןכלעוו וצ טרא םעד ןיא ףיוא טביוה ןואמצ רעד םוראוו ,תצקמב הורמ ןיילא ןואמצ רעד
."ומצעב אוה םש םדא לש ונוצרש םוקמב" :ט"שעבה רמאמכ ,אמצ זיא

,"ול לעממ םידמוע םיפרש" ,םיפרש יד ףיוא טייטש סע סאוו ךיוא ךאד זיא סאד סאוו]
ןיא ןנובתמ ךיז ןענייז ייז סאוו םעדכרוד םוראוו ,האירבה םלועבש תויח רעייז ןופ "לעממ"
ךיז ןעניפעג ייז ואוו טרא םעד ןופ לדבומ זיא סאוו תוליצא ןופ הלדבההו ע"יא םעד

ןוא "אסכ לע בשוי 'דא תא האראו" טייטש סע יוו האירבה םלועב ךאד ןענייז "םיפרש" יד -
יבגל האירב סאוו איסרוכ ,האירב ףיוא טייג "אסכ" ןוא ,םיפרש יד ןגעוו ןטראד טדער
- ע"יאב זיא תוליצא

ייז זא ףיוא ייז טביוה ןיילא סאד ,"'וכ שודק שודק" ןגאז ייז סאוו ךאד זיא סאד סאוו
לעממ םידמוע" זיא סאד סאוו ,אמצ ןענייז ייז ןכלעוו וצ טרא םעד ןיא עקאט ךיז ןעניפעג
.[תוליצאה םלוע זיא סאד סאוו ,"אסכה םלועל לעממ" - "ול

,5הריפסה ימיב טרפבו ,פ"כע תצקמב ןייז הוורמ ףיוא הצע ןא ןואמצה ןינע רעד ךאד זיא
טעוו סע ןעוו געט יד טלייצ ןעמ סאוו ,ת"מ וצ ןואמצ רעד ךאד זיא הריפסה ןינע רעד סאוו
.ת"מ ןייז

ןכ 'וג ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ" ,טגאזעג טאה ךלמה דוד סאוו ךיוא זיא סאד ןוא
שדוקב ןכ" :ע"נ ט"שעבה ונירומ םשב יבר רעטלא רעד ךאד טשטייט ,"ךיתיזח שדוקב
ילב ףיעו 'יצ ץראב" - עקאט ךיז טניפעג רע םגה זא ,"ךיתיזח שדוקב - יאולה" - "ךיתיזח
לדוג דצמ זיא סאד סאוו ."ךיתיזח שדוקב - יאולה" ךיז ןעמ טשטניוו ןגעווטסעדנופ ,"םימ
,"שודק" ןופ רעכעה זיא סאוו "'ימרגב הלמ שדוקב" ךיוא זא זיב ,ל"נכ ןואמצה תלעמ
.יוזא ןייז לאז טלומעי זא - "יאולה" ךיז ןעמ טשטניוו

.ןוגינ םעד טגאז ,"ישפנ ךל האמצ" ןוגינ א סנ'יבר ןטלא םעד ןאראפ זיא סע

המכ ןוגינה תא ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינו ,ןוגינה תא עדי אל םיבוסמהמ דחא םוש]
.[םימעפ

אפוג םעד ןיא ןייז ןנובתמ ךיז וצ הצע יד זיא ,אטינ ךיוא זיא ןואמצ רעד זא רעבא זיא יוו .ג
זיא םעד וצ הצע יד זא .ה.ד .ןואמצ ןייק טינ וליפא טאה ןעמ זא טייוו יוזא זיא ןעמ יוו
טינ וליפא זיא רע זא טייוו יוזא זיא רע סאוו ושפנ לע םיבר םימחר תוררועתהו תורירמ
.אמצ

הניב וניבלב ןתו ונילע םחר םיברה ךימחרב תלפתבש השקבה ןכות רעד ךאד זיא סאד סאוו
א ראפ סאוו טינ וליפא סייוו רע זא סיורג יוזא זיא םיא ףיוא תונמחר יד זא .ה.ד .'וכ ןיבהל
תונמחר םעד טינ וליפא רע טליפ הדיריה לדוג םעד דצמ םוראוו ,םיא ףיוא זיא סע תונמחר
,אקייד ךימחרב ,ונילע םחר םיברה ךימחרב רימ ןטעב ראפרעד סאוו .זיא םיא ףיוא סאוו
ןתו רימ ןטעב סאד ןוא .זנוא ףיוא זיא סע תונמחר א ראפ סאוו טינראג ןסייוו רימ םוראוו
.זנוא ףיוא סאוו תונמחרה לדוג םעד ןייטשראפ ןלאז רימ ,ןיבהל הניב ונבלב

ןוא תונמחר םעד שיגרמ זיא ןעמ זא וצ ןעמ טמוק ,םימחר תוררועתהו תורירמ יד ךרוד ןוא
.תוקלא וצ ןואמצ א טימ ררועתנ טעוו ןעמ

,תורוד המכ ןיוש ,ןעגנוזעג ןבאה םידיסח סאוו ןוגינ םעד ןופ ימינפ ןכות רעד זיא סאד ןוא
תוררועתהו תורירמ יד זיא סאד סאוו .טינ ךיז טנוואד ןענעוואד רעבא 'וכ ךיז טסע 6ןסע
תוננובתה ןייק ןבאה טינ ןעמ ףראד ןסע םוצ טמוק סע תעשב סאוו םעד ףיוא םימחר
תונכה ןבאה םעד ףיוא ןעמ ףראד ,תוקלא וצ ןואמצ םוצ טמוק'ס זא ןוא ,תולדתשהו
.תוננובתהו

.["ךיז טסע ןסע" ןוגינה תא ןגנל הויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]

ןוגינה תא םימעפ המכ ןגינו ."ישפנ ךל האמצ" ןוגינה תא ודמלתיש רמא תודעוותהה ךשמהב
:רמא ןגנל ליחתהש םרטו .ודמלתיש ידכ

ןיוש לעוו ךיא .לטכא ןא ףיוא ןייז קיידמ טינ טעוו ןעמ זא טגאזעג לאמא טאה יבר רעד
.לטנצכעז א ףיוא ךיוא ןייז קיידמ טינ רעטציא

ר"ומדא ק"כ היגהו ,קיטכיר טינ תועונת הזיא םיבוסמה ונגינ ,ןוגינה ודמלתה רשאכ]
:[רמאו ןגנל ךירצש ךיא א"טילש

.'ילעב טייג "שדוקב ןכ" לאמ ןטירד םעד זיב ןוגינ רעצנאג רעד

טינ אד טייג אלימב ,השקבו ןואמצ א סאד זיא "שדוקב ןכ" לאמ ייווצ עטשרע יד [:רמא םג]
שטייט רעד זיא "ןכ" לאמ ןטירד םעד .השקב ךרדכ ךיילג ראנ ,שטיינק ןייק ןוא ץופ ןייק ןא
."ןה" ןושלמ ןכ

* * *

- ב -

,"ישפנ ךל האמצ" ןוגינה תא ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ הויצ ז"ישת פ"שחאד תודעוותהב
:7רמא כ"חאו

ןופ טייוו ,הדוהי רבדמב ןעוועג זיא דוד סאוו ןמז םעד ןגעוו ךיז טדער וטושפכ קוספ רעד .א
םעד ףיוא ט"שעבה שוריפ עודיו .ןואמצב ןענאטשעג רע זיא טלומעי ןוא ,'וכו הכולמה ריע
םוצ אמצ זיא רע זא זיא ןואמצ רעד זא אוה טושפה שוריפד - "ךיתיזח שדוקב ןכ" קוספ
שדוקב זא ךיז טשטניוו רע זא ,יאולה ןושלמ ןכ זא שריפ ט"שעבהו ,"'וג ךיתיזח שדוקב"
.הדוהי רבדמ ןיא קידנעייז יוו יוזא ןואמצ םעד ןבאה רע לאז

ןמז לכב תיחצנ הארוה איה הרותד ,הרות ןופ לייט א ,םילהת ןיא קוספ א ךאד זיא סאד
:הארוה א קוספ רעד זיא ,א"ואכל םוקמ לכבו

ע"הוא ןוא ,"ינובבס םיוג לכ" סאוו ןפוא ןא ןיא ,תולגה ןמזב ךיז טניפעג דיא א זא תעשב
,םיא ףיוא הטילש א ןבאה

ןדיא זא תעשב ןדיא ףיוא הטילש א ןבאה ןלאז ע"הוא זא ךייש זיא יוו זיא תמאב סאוו -
לע הטילש א ןבאה לאז רעצימיא זא ךייש זיא יוו זיא ,"םכיקלא 'יוהל םתא םינב" ןענייז
?ה"בקה מ"הממ ךלמ לש וינב

,"ךברקב רשא יוגה" ע"והזד .ןזאלעגוצ סע טאה ןיילא דיא רעד סאוו דצמ טינרעמ סאד זיא
זיא רע יוו רע טביילב תוימינפב זא ,"ינובבס םיוג לכ" והזו .ת"וקלב ש"מכ א"ואכבש יוגה
זיא ןדיא רעדעי אב זא הכוראב ל"נכו ו"ח יוניש ןייק ךייש טינ ךאד זיא תוימינפב ,ןעוועג
,וברקב רשא ףוג רעד ,"ינובבס םיוג" זיא ץוחבמ רעבא ,"ךתויחו ךחוכ - ךיקלא 'יוה יכנא"
יד ףיוא םילעמ זיא תוינוציח יד לייוו ,תוימינפב דיא א זיא רע זא קיטנעק טינ זיא'ס זיב
.תוימינפ

לש םידיסחה יריעצמ ןעוועג זיא סעקנומ לאומש 'ר דיסחה :ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס .ב
.תוחצ א טאהעג ביל טאה רע ןוא ,ןקזה וניבר

ןעמוקעגנא רע זיא ,ענזאיל ןייק ן'יבר ןטלא םוצ לאמ ןטשרע רעד ןעמוקעג זיא רע תעשב
אב זא ןענאטשראפ טאה לאומש 'ר .םינשי ויה ריעה ישנא לכשכ ,טכאנ ןטימ ןיא ענזאיל ןיא
ךיז רע טאה ,טכאנ עצנאג א ךאד טנרעל רע םוראוו ,קיטכיל ךאנ זיא בוטש ןיא ן'יבר םעד
סאד זא ןסיוו רע טעוו ,ךיז טכייל סע סאוו זיוה א ןהעז טעוו רע תעשב זא ,ןמיס א טכאמעג
.זיוה סנ'יבר ןטלא םעד זיא

סאוו בוטש א ןהעזעג טאה רע זיב ןסאג רענזאיל יד רעביא טיירדעג ךיז טאה לאומש 'ר
טאה ןיילא יבר רעטלא רעד .ריט ןיא טפאלקעגנא ןוא ןיהא ןעגנייגעגוצ רע זיא .ךיז טכייל
םיא טאה יבר רעטלא רעד ,(ןפאלשעג ןיוש ןענייז תיבה ישנא יד לייוו) ריט יד טנפעעג
רעד םיא טגאז .ןקיטכענרעביא אד ליוו ךיא :טרעפטנעעג ש"ר טאה ,ליוו רע סאוו טגערפעג
ש"ר טאה ?ןקיטכענרעביא ףיוא זיוה רעדנא ןייק ןענופעג טינ וטסאה ןעד יצ ,יבר רעטלא
"יוג" םעד ןפור ןעק ךיא :ז"הדא םיא טגאז .זיוה עשידיא א ךיוא ךאד זיא אד :טרעפטנעעג
זיא יוג ןיימ !יבר :טגאזעג ןוא ךיז טנייוועגרעדנאנאפ ש"ר טאה .ןביירטסיורא ריד רע טעוו
יבר רעטלא רעד םיא טאה ,טגאזעג סאד טאה רע תעשב .יוג רעייא ןופ רעקראטש
.ןקזה ר"ומדאל ובוריק תלחתה ןעוועג זיא סאד ןוא .טזאלעגניירא

סאד לאז ןעמ זא ןפוא א ןיא טלייצרעד רע תעשב טרפבו טלייצרעד יבר א סאוו רופיס א
.הדובע ןיא הארוה א סאד זיא ,ךאנרעד ןייז םסרפמ

:זיא רופיס םעד ןופ הארוה יד

ךיז טכוז ןוא ,רעטצניפ זיא םיא זא טליפ רע ,טכאנייב רעטצניפ רעד ןיא טייג דיא א תעשב
רע ףראד סאוו זא ןסיוו רע ףראד ,טלקמ םוקמ א ךיז טכוז ,ןקיטכענרעביא וצ ואוו טרא א
זא ןמיס א ןוא .זיוה עשידיא א יוו טינרעמ ןבאה טינראג ףראד רע .זיוה עשידיא א ,ןכוז
,רעזייה ערענעש ןוא רעזייה ערעסערג טהעז רע םגה .ךיז טכייל סע זא ,זיוה עשידיא א זיא'ס
רוא ריאהל זיא הנווכ יד םוראוו ,הנווכה ךפיה סאד זיא ,טינ טכייל ןטראד זא דלאביוו רעבא
סאד זיא ,ןייז לאז סאד ןייש ןוא סיורג יוו זיא הנווכה ךפיה זיא'ס זא דלאביוו ןוא ,אקוד
ךפיה זיא'ס לייוו ,טלקמ םוקמ ןייק ןבאה טינ רע טעוו ןטראד .םיא ראפ טרא ןייק טינ
.ונינע ךפיה ךיוא אלימבו הנווכה

ןייגניירא ןיהא ןעק רע זא ןעניימ טינ רע לאז ,זיוה עשידיא רעד וצ ןיוש טמוק רע זא תעשב
א ןבעג ךאנ םיא טעוו ןעמ זא ןעניימ טעוו רע ןוא ,תוירמוח ןוא טפאשבארג עצנאג ענייז טימ
יד ןוא ,ןזאלניירא טינ יוזא ךיד ןעק ןעמ ,םיא ןעמ טגאז ,ןעמוקעג זיא רע סאוו קנאד
.אד רע ףראד סאוו ןוא ןעמוקעג זיא רע סאוו ךאנ ,םיא ןעמ טגערפ ךאז עטשרע

ןייז ןעק ,ךיז טניפעג רע ןכלעוו ןיא ךשוחה בור םעד ןוא ותוירמוח בור םעד דצמ םוראוו
סאוו טינ סייוו רע זא טרפבו ןטעב ןוא ןכוז סעפע ףראד ןעמ זא טינראג סייוו רע זא םימעפל
ןעמ זיא ןיילא םעד ךרוד סאוו ,ןעמוקעג וטסיב סאוו ךאנ םיא ןעמ טגערפ ראפרעד .ןטעב וצ
עדוי וניאש זיא ומצע דצמ רע םגה זא ,"ול חתפ תא לואשל עדוי וניאשו" ד"עו ,ררועמ םיא
ןגערפ וצ סאוו ןסיוו לאז רע ררועמ םיא זיא ןעמ ןוא חתפ ול םיחתופ ןגעווטסעדנופ לואשל
.ןטעב וצ סאוו ןוא

עשידיא א ןיא ןייגניירא ליוו ךיא ,טרעפטנע רע זא סיורא םיא אב טפור הלאש יד טא ןוא
י"ש יצ ע"ג ןייק ,ב"הוע ןייק טינ ףראד ךיא ,טינראג ךוז ךיא .ןקיטכענרעביא ףיוא זיוה
טענאוו ןופ קידנסיוו םוראוו .זיוה לקיטש עשידיא א יוו טינרעמ ליוו ךיא ,המודהו תומלוע
רעד ןיא טכאנ עצנאג א ןעגנייגעגמורא ןיב ךיא ןוא ,"םימ ילב ףיעו 'יצ ץרא" ןופ ,םוק ךיא
ול הריד תושעלו .זיוה עשידיא א ןיא ןזאלניירא רימ לאז ןעמ ,ךאז ןייא ךיא ליוו ,רעטצניפ
.'תי

ןעק סאוו "יוג" א אד זיא'ס םוראוו ,ןייגניירא טינ ךיג יוזא ךאנ ןעק רע זא ,םיא ןעמ טגאז
יד .ה.ד ,ץוחבמ יוג א ךיוא ןראוועג זיא ,םינפבש יוג ןייז דצמ זא .ה.ד .ןפראווסיורא םיא
.'יוה תלחנב חפתסהל טינ םיא ןזאל ייז סאוו ,ז"הועבש םירתסהו תומלעה

םילקבש לק םגד יעצמאה ר"ומדא ש"מכו .רעדנאנאפ ךיז רע טנייוו ,סאד קידנרעה ןוא
שודיק לע לעופב ושפנ רסומ ךיז רע זיא ,ןסיירפא םיא ליוו ןעמ זא םיא טגאז ןעמ תעשב
סע סאוו םינינע ןיא וליפא ,תיכפה הגהנהב טריפעג ךיז רע טאה וימי לכ זא שטאכ ,םשה
סאוו ךאז א אד זיא'ס זא טרעה רע תעשב רעבא זיא ,נ"סמ ןייק טרעדאפעג טינ ךיז טאה
זא א"מב ראובמכו .ד"וי לש וצוק לע ושפנ רסומ רע זיא ,םשה תודחא ןופ ןסיירפא םיא ליוו
.תופילקה לכ לטבתנ ןרעוו הדיחי דצמ סאוו ,שפנבש הדיחי ןיא ןא טריר סאד

חפתסהמ ןפראווסיורא םיא ליוו סאוו יוג א אד זיא'ס זא טרעהרעד רע תעשב זיא ראפרעד
ןוא ,וישכע דע התיהש הגהנה ןייז ףיוא ושפנ רמב הכובו ררועתנ רע טרעוו ,'יוה תלחנב
ול המדנ הרעשה טוח םגו ,ושפנב רשא ערה תא שיגרמש ,"רעקראטש זיא יוג ןיימ" ט'הנעט
.רהכ

טזאל ןעמ ןוא ריט יד טלומעי טשרע םיא טנפע ןעמ זא ילכ א זיא רבשנ בלו תורירמ יד ןוא
טימ ךיוא ראנ הדיחי ןייז טימ ראנ טינ רשקתנ טרעוו רע ןוא ,המינפ שדוקה לא ןיירא םיא
.תוקלא וצ רשוקמ ךיוא רע טרעוו ב"הנו ףוג םעד דצמ ךיוא זא זיב ,נ"רנ ןייז

.['וג ישפנ ךל האמצ ןינעד הארוהה רואיב רסח]

* * *

- ג -

ךל האמצ" ןוגינה תא ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ רש ג"כשת זומת ב"יד תודעוותהב
:8רמא כ"חאו ,"ישפנ

יבר רעד ךאנרעד ןוא ,יבר רעטלא רעד פארא טגניירב סאוו ט"שעב ןופ הרות יד אד זיא סע
טלאמעד סאוו הדוהי רבדמב ןעוועג זיא דוד תעשב זא ןעוועג ראבמ טאה רע זא ,אישנ רעד
ךל האמצ רעד ןעוועג ךאד זיא טלאמעד סאוו ,םימ ילב ףיעו 'יצ ץראב ןעוועג ךאד רע זיא
תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג יכ" קוספ רעדנא ןא ןיא טגאז רע יוו ןוא ,ירשב ךל המכ ישפנ
ןייז טעוו רע תעשב ,יאולה ,ןכ זא ןעשטנואוועג ךיז רע טאה ןעגעווטסעדנופ ןוא ,"'יוה
זיא ,יתימאה בחרמה ןיא ןעמוק רע טעוו רצימה ןמ זא חטבומ ךאד זיא רע םוראוו ,שדוקב
ןופ ,תוקחדו וקאע ךותמ ןעוועג זיא סע ןעוו ןעזעג םע טאה רע יוו ד"ע ךיתיזח שדוקב יאולה
.הדוהי רבדמ םעד ןופ ףיעו 'יצ ץרא םעד

.[םעפה דוע ןוגינה תא ןגנל הויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ]

* * *

- ד -

:9א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא - א"לשת לולא י"חד תודעוותהב

ךיוא השעמ תעשב רעביא סאד טיג ןעמ סאוו גאט א ןיא תודעוותה א ךאד זיא'ס יוו יוזא .א
תונמדזהה ןאכ זיא ,שדוקה ץרא ןיא ךיוא זיב ,קוחר ייז ןענייז תוימשגב סאוו תומוקמל
סאוו יד ןוא ,ק"הרא ןיא םילוע יד וצ דחוימב רעטרעוו ראפ א ןגאז ףיוא תיטרפ החגשהו
,םהה תונידממ תונידמה ראשמ ןעמוקעג ןענייז

ךאד זיא םישדקב סאוו ,ן'יבר ןטלא םעד ןוא ט"שעב םעד ןופ תדלוה םוי א זיא'ס ,םידקהבו
רחאל ןיוש זיא'ס סאוו קידנקוק טינ לולא י"ח סאד ךאד זיא ,"םויה רחא ךלוה הלילה"
טאה ןעמ זא תבש ברע לאמא ןעוועג זיא'ס זא ,ח"ב ןיא טכארבעג יוו ןוא .תיברע תליפת
- לייטל ןעגנאגעג ןוא תבש תדועס ןסעגעג ןוא בירעמ טנוואדעג ןוא ןעוועג תבש לבקמ
זיא ןדיא אב ןוא ,יששה םוי םעד ןופ שמש רעד ןעוועג ךאנ זיא'ס ,"לודג םויה 'יה ןיידעו"
ןיוש ןעק ןעמ ,תבש תדועס ךאנ ןוא תבש תלבק ךאנ ןיוש זיא'ס זא ןינע רעד העשב הב ןעוועג
.הדועסה ירחאל טמוק סאוו תבש גנוע םעד ןגעוו ןטכארט

,"ךיתיזח שדוקב - יאולה" - "ךיתיזח שדוקב ןכ" ףיוא ט"שעבה תרות יד עודי ךאד זיא'ס .ב
זא ,לארשי תסנכ םשב ,לארשימ תחאו דחא לכ םשב סאד טגאז ךלמה דוד סאוו םעד ןיא זא
רעדעי ייב ז"דעו ,ןענאטשעג זיא רע סאוו שפנ תריסמ ןופ בצמו דמעמ םעד טימ העונת יד
זיא רע ןעוו יוזא ןייז לאז יאולה זיא ,"םימ ילב ףיעו 'יצ ץראב" ןעוועג זיא ןעמ ןעוו ןדיא
לארשי ץרא ןיא ןוא ק"היע םילשורי ןיא - "שדוקב" תוקלא ןעז טעוו רע ןעוו ,"שדוקב"
ינועמש טוקלי ןיא טגאז רע יוו ,"לארשי ץרא לכב טשפתתש םילשורי הדיתע" סאוו ,ללכב
.עודיה שרדמ ןיא

זא חכ תניתנ א ראנ השקב א ראנ טינ סאד ךאד זיא ,"יאולה" טגאז הרות דלאביוו סאוו
ןענאטשעג ןענייז ייז סאוו שפנ תריסמ ןופ העונת יד טא זא - לעופב ןריפסיוא לאז ןעמ
םפוגב ןעגנייגעגסיורא ןענייז ןוא ,תונויסנ עלא ןעגנייגעגכרוד ןענייז ןוא ,םהה תונידמב
זיא ,ובצמו ודמעמו ונינע יפל ןרעדעי ייב םהינינעבו ,בקעיו קחצי םהרבא ינב ,םתמשנבו
ןא ןיא ךיז טניפעג ןעמ תעשב ,"ךיתיזח שדוקב" יוזא ןייז סע לאז הלעמלמ חכ תניתנ ן'טימ
ןעמ זא םירתסהו תומלעה ןוא תוריזג ןופ רתסהו םלעה רעד אטינ זיא ןטראד סאוו טרא
הדמתהבו תוריחב ןענרעל ןטראד ןעק ןעמ ראנ ,תווצמה םויקו הרותה דומיל וצ טינ טזאל
,זוע רתיו תאש רתיב הברדא ןוא ,הדיקשו

טלומעד םוראוו ,תווצמ ג"ירת וצ טניואוועג טינ זיא ןעמ זא ןקערשרעד טינ ךיז ןעמ לאז
םייקמ ייז ףיוא תואיצמ ןייק ןעוועג טינ ראג זיא'ס זא םינינע המכ ןעוועג זיא אוהה םוקמב
,ןייז וצ

יבר רעטלא רעד יוו אמגודב ראנ ,הלעמה תותיחפ ףיוא טינ ךאד טזייוואב סאד סאוו]
ייב זיא ,הרעמ רעד ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו יאחוי ןב ןועמש 'ר זא הרות יטוקל ןיא טגניירב
,איהה הנידמב ןעוועג זיא ןעמ ןעוו ז"דע ;תוימשגב ב"ויכו הצמ ןופ ןינע רעד ןעוועג טינ םיא
,[םייקל םתלוכיב ןעוועג טינ זיא סאוו תווצמ ינינע המכ ןעוועג זיא'ס ןוא

סאד טא זיא ,ןייז םייקמ טינ ייז ןעק ןעמ סאווראפ טאהעג טאה ןעמ סאוו רעצ רעד טא זיא
סאוו רעד זא טגאז ןעמ סאוו ןופרעד ןבומכ ,הוצמה םויק רעד יוו רתוי הלעמל הלוע ךאנ זיא
ןעמ טאה ,"השע וליאכ בותכה וילע הלעמ" זיא ,םייק אלו סנאנו הוצמ א ןייז םייקמ ליוו
המשנ א טראפ ךאד רע זיא הוצמ א טוט דיא א יוו זא ,הכוראב לאמא ףיורעד טדערעג ךאד
וצ ךאז ערעווש א ללכב סאד זיא "ךנוצר תוצמכ" רעד ןייז לאז טלומעד טא זיא ,ףוגב
יולגב טינ זיא רע םוראוו ,"ךנוצר תוצמכ" ןייז טינראג ןעק תולגה ןמזב כ"וכאע ,ןייז םייקמ
זא כ"אשמ ;אובל דיתעל ןייז טשרע ןעק סאד ,ןוילעל המדא ןופ ןפוא םעד ןיא תומילשב
ןייק אטינ זיא "בותכ" םייב :"השע וליאכ בותכה וילע הלעמ" טלומעד זיא ,השע אלו סנאנ
יד ףיוא ךיז טוט "בותכ" םעד דצמ ,אלימב ,טינ יצ תולגה ןמז זיא סאד יצ םיבוכיעו תועינמ
.רבדבש תומילשה לכ טימ זיא "השע וליאכ" רעד ,תומילשה לכב הוצמ

רעד סאוו ,ן'יבר ןלעטימ םעד ןופ (10טקורדעג טינ זיא סאוו) שורד א ןיא אד זיא'ס יוו טרפבו
ןעוועג זיא ונמזב סאוו) 11"םירכנ דיב לארשימ ליח ישנא תחיקל ןיבהל" ןא ךיז טבייה שורד
םעד ןיא) אבצ ןיא ייז טמענ ןעמ תעשב ןכתיה :אישק יד ןטראד טגערפ רע ןוא ,(הריזג יד
וליפא תוצמ יד ןייז םייקמ ףיוא תואיצמ יד ןעוועג טינ ךאד זיא ,(דנאלסור ןיא ראצ ןופ אבצ
םויק ךרוד ףיוא ןעמ טוט טלומעד יוזא יוו ,ראבמ ןטראד זיא רע ןוא .שפנ תריסמ טימ
ייז ןעק ןעמ זא בצמו דמעמ אזא ןיא טכאמ רעטשרעביוא רעד תעשב ךאנרעד ןוא תווצמה
ןמוזמו ןכומ זיא רע ןוא הז לע רעטצמ זיא רע זא דלאביוו טלומעד טא זיא ,ןייז םייקמ טינ
יד ןעוועג םייקמ טאה רע סאוו ןמז םעד יבגל וליפא הלעמ א ךיז ןיא אוהה ןמז טאה ,'וכו
ךורא ןייק טינ זיא שורד רעד סאוו פ"עא ,שורד םעד ןופ ןטראד ןבומ זיא'ס יוו) לעופב הוצמ
.(תומכב

זיא'מ ןעוו זא ,ןקערשרעד ךיז ןענעק סאוו עניוזא אד ךאד זיא'ס :וננינעל עגונהב ז"דע .ג
םייקמ ייז ןבאה ייז ןוא תווצמ ןופ םויק םעד טגיילעגפיורא ייז ףיוא ןעמ טאה ןעוועג ןטראד
ןוא ,12ייז ייב טנאמ ןעמ סאוו טרא ןא ןיא טמוק ןעמ זא רעטציא ,שפנ תריסמ טימ ןעוועג
זוע רתיבו תאש רתיב הרות דומלל העיבת יד ןייז אלממ ףיוא חכ ייז טיג רעטשרעביוא רעד
ןוא ,םחכ יפל אלש ןייז סאד טעוו רשפא ךיז ייז ןקערשרעד ,רודיהב תווצמה לכ םייקלו
ייז ,ןייז חילצמ טינ סאד טעוו רשפא ןוא ,ןייז לבקמ סאד ןלעוו טינ רעדניק יד ןלעוו רשפא
,'וכו 'וכו ןגלאפ טינ ןלעוו רעדניק יד ,ןענאמ ןלעוו

ייז טאה רעטשרעביוא רעד זא ,תיטרפ החגשהב זיא ןינע רעדעי זא ,ןייז ןסיוו ןעמ לאז
,תווצמה םויק ןוא הרותה דומיל ןיא תוריחל דובעשמ יסינ ןפוא ןא ןיא ןעמונעגסיורא

ןוא ,לפוכמו לופכ ךשוח א זיא רע סאוו תולג םעד ןיא ףיט ךאנ ךיז טניפעג ןעמ סאוו פ"עא]
לאמנייק ךאנ זיא'ס זא ,(ןראוועג לטב ןיוש 'יאר יד טלאוו יאולה) ףיורעד תויאר יד ןופ ענייא
זיא רעוו קפס א ןייז ןענעק לאז סע זא ,ןדיא ןשיווצ לפוכמו לופכ ךשוח ןימ אזא ןעוועג טינ
טעוו רענעגושמ א וליפא ,תיארפ ארבס א זיא יז סאוו - ארבס א ןייז ןעק סע זא זיב ,רג א
ייב זא טגאז רע סאוו סאד רעדא ,ןדיא א יוג א ןופ טכאמ לריפאפ א זא - ןגאז טינ סאד
!דיא א זיא רע זא ןלאפעגנייא זיא םיא

זא ןזייווסיוא ךיז לאז סע שטאכ זא ,טכער זיא לפוכמו לופכ ךשוח םעד דצמ טינ רעמ סאוו
!רדסב זיא ןינע רעד זא ןעניימ ןעמ לאז ,ירמגל יכפה ןינע ןא אד זיא'ס

ךאנ זיא'ס .הלואגד אתלחתא טינ זיא'ס זא ןבאה טינ 'יאר ערעסעב ןייק ףראד ןעמ סאוו
ןבלאהרעדנא עטצעל יד טניז תולגה ימי יד ןיא לפוכמו לופכ ךשוח אזא ןעוועג טינ לאמנייק
רג א ןייז ןעק סע זא ןגאז וצ טינ ךיז ןעמעש ייז סאוו ןדיא עכילטע אד ךאנ זיא'ס זא ,ראי
ןייק וליפא טעוו רע רעדא ,שממ וב ןיאש לריפאפ א ןבאה טעוו רע סאוו ףיורעד ךרוד
ןעמ טעוו ראפרעד ןוא ,דיא א זיא רע זא ןגאז יוו טינרעמ טעוו רע ,ןבאה טינ ךיוא לריפאפ
!םינינע עלא יד טימ ,"ידוהי" א זיא רע זא ריפאפ א ןבעגסיורא ןוא ןביירש םיא

סע סאוו ןינע ןא זיא סאד - קיזמה ןינע ןא זיא סאד ראנ טינ ,תמאה ךפיה זיא סאד סאוו
קידנעניימ ךאז אזא ףיוא ןגאז טינ טעוו לכש א טאה סאוו שטנעמ א :ישונא רדגב טינ זיא
רערעטצניפ ךאנ ,רעפיט ךאנ ןראוועג זיא תולג רעד סאוו טינרעמ זיא'ס ,יוזא זיא סאד זא
הלואג יד ןעמוק ןיוש זומ סע ,ןייג וצ ןיהואוו אטינ ןיוש זיא רעטייוו זא ,רעקירעדינ ךאנ ןוא
.[ל"ר ןלאפ וצ ןוא ןעקניז וצ ואוו אטינ זיא רעטייוו ,המילשהו תיתימאה

רעד סאוו השודק תוחילש רעייז ןוא ,דיקפת רעייז ןזייוואב ןענעק ייז סאוו זיא סאד ןוא
שדוקב יאולה" - "ךיתיזח שדוקב ןכ" ןיא טגיילעגפיורא ייז ףיוא טאה רעטשרעביוא
עלא ןייז םייקמ ןוא הרות ןענרעל ןעק ןעמ ואוו תונידמ יד ןיא קידנעמוקנא זא ,"ךיתיזח
,ק"הרא ןיא טמוק ןעמ זא כ"וכאע ,תופידרו תוריזג ענייק ןא הבחרהו החמש ךותמ תווצמ
,םינינע המכב סיורא ייז ןפלעה סאוו יד ןוא תוארוה ייז ןביג סאוו יד ףיוא ןקוק טינ ייז ןלאז
טאה יבר רעד אישנ רעייז יוו אמגודב - וצניהא ןעמוקעג ןענייז ייז זא ,ןייז ןסיוו ןלאז ייז ראנ
ראנ ,וצרעהא ןעמוקעג רע זיא ומצע תלצה בילוצ טינ זא ,אקירעמא ןיא קידנעמוק טגאזעג
סאד טאה ןוא ,הרות לש הנידמ א אקירעמא ןופ ןכאמ ,אקירעמא ןייז ליצמ וצ ףיוא
,טריפעגסיוא

יוג א ןופ רעייטשראפ ןענייז ייז זא ןזייוואב - ק"הרא ןיא קידנעמוק םדיקפת ךיוא זיא ז"דע
,המויא הריזג א רעטנוא ןעוועג ייז ןענייז ןראי רעקילדנעצ סאוו קידנקוק טינ ,שודק

זא "םימעל לארשי ןיב לידבמה" אד זיא'ס סאוו טימרעד טינ ךיז ןעמעש ייז זא ראנ טינ ןוא
יד ןעמענפארא לאז'מ זא ןייז טינ ןעק סע ןוא ,םייוג ןענייז םיוג יד ןוא ןדיא ןענייז ייז
ייז יוו ד"ע תווצמ טוט סאוו רעד טא טינ זיא דיא א זא ןגאז ייז ,רעמ ךאנ ראנ ;הציחמ
ראנ ואוו טרא רעדעי ןיא ראנ ,ב"ויכו ןילופ ןיא רעדא ,קידנעייז דנאלסור ןיא ןאטעג ןבאה
טימ הוצמ א ךאנ ףיסומ רע זיא ,זוע רתיבו תאש רתיב ןייז ףיסומ וצ טייקכילגעמ א טאה רע
,בבל בוטו החמשב סאד טוט ןוא ,הרות ןיא רועיש א ךאנ

ףיוא ןייז לבקמ ןלעוו ייז זא ,ךעלקינייא ענייז ןיא ןוא רעדניק ענייז ןיא הנומא טאה רע ןוא
זיא ןעמ עכלעוו ןיא תווצמ עלא ןוא הרות ןיא םינינע עלא ,תווצמ לוע ןוא הרות לוע ךיז
ןא ןיא םינינע עלא יד ןאט ןוא ,ק"הרא ןיא הזה ןמזב ז"דעו ,ל"וח ןיא הזה ןמזב בייוחמ
."בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'יוה תא תדבע"ו ןופ ןפוא

ןשיווצ ךיז ןצעזאב וצ ואוו רעטרע ןביילקסיוא ןלעוו ייז זא ,תויטרפב טניימ סאד יוו ןוא .ד
הרות דמול זיא דיא רעטייווצ רעד יוו ןקוקוצ טינ ךיז ןלאז ןוא ,הוצמו הרות ירמוש ןדיא
הרותה דומיל ןיא רערעמ ךאנ ןאט רע ןעק סאוו ןגערפכאנ ךיז טעוו רע ראנ ,תווצמ םייקמו
,תווצמה םויק ןיא ןוא

רעייז ןופ יסינ ןפואב ןעמונעגסיורא ייז טאה רעטשרעביוא רעד יוו טקנופ ,ךאז ערעכיז א זיא
םייקמ ןעק ןעמ זא רעטציא זא ,סנואב תווצמ ןייז םייקמ טנעקעג טינ טאה ןעמ סאוו דובעש
ייז טימ ןלעוו רעדניק יד ןוא ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ןבאה ייז ןלעוו ,תווצמ ןייז
,ןייגטימ ייז טימ ןלעוו ךעלקינייא יד ןוא ןייגטימ

ןיא ןוא ק"הרא ןיא הוצמ רנו הרות רוא םעד ןייז ץיפמ ןלעוו סאוו יד טא ןייז ןלעוו ייז ןוא
,שרדמ ןיא טגאז רע יוו הנטק עבצא יד ןכאמ ראנ ןלעוו ייז ביוא ,אוהש םוקמ לכבו ב"הרא
םויקו הרותה דומיל ןיא ןייז ףיסומ ןיא הדובע רעייז ןביוהנא ףיוא גנוגניירטשנא עניילק א
,בבל בוטו החמש ךותמ 'יתווצמ לכ

רעווש ןעמוקנא ייז סאד טעוו טייצ עטשרע יד ןיא - תושק תולחתה לכ סאוו פ"עא
דצמ טניואוועגפא ןופרעד ךיז טאה ןעמ סאוו תווצמ עלא ןייז םייקמ וצ ןביוהנא לאמאטימ
,ןטראד םייחה יאנת יד ןסייוו סאוו עלא יד וצ עודיכ ,ירמגל םהב תויולת םניאש תוביס

תולג םעד ןוא ר"הצי םעד ןופ תולג רעד ,תולג ןופ טנעוו יד ןכערבכרוד ייז ןלעוו טלומעד ןוא
,ללכב תולג רעד ןופ ןוא ,םלועה תומוא ןופ ,לארשי יאנוש יד ןופ

א ןבעל ,ןבעל ןכילגעט גאט רעייז ןיא רוא הרותו הוצמ רנ םעד ןעגניירבפארא ןלעוו ייז ןוא
ןוא קיטסניד ןוא קיטנאמ ןוא קיטנוז ,הוצמהו הרותה ידוסי לע ןבעל הרות א ,ןבעל ןלופ
ךותמ סאד ןאט ןוא ,שדוק תבשה םויב כ"וכאע ןוא קיטיירפ ןוא קיטשרענאד ןוא ךאווטימ
.בבל בוטו החמש

םילמע ויהתש" - "וכלת יתוקוחב םא" רעד ןייז טעוו סע זא ךאז ערעכיז א זיא'ס ןוא
ט"שעב רעד יוו ,"םתעב םכימשג יתתנו ,םתוא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו" ,"הרותב
החותפה האלמה ודימ תוימשג ערעייז ןבעג ייז טעוו רעטשרעביוא רעד זא ,פא סאד טשטייט
רעבא ןפראד ייז .ןטייקירעווש טימ ןא סאד טמוק התע תעל סאוו פ"עא ,הבחרהו השודקה
יד ןבעל ןכילגעט גאט רעייז ןיא ןעגניירבניירא ףיוא ןטשרעביוא םעד ןופ תוחילש יד ןאט
ןאט רעטשרעביוא רעד טעוו ,'יתוצמ לכ םויקו הרותה דומיל ןופ - לודג רודיהבו הפסוה
המיתחו הביתכ א תוללכבו ,אחיור ינוזמו ייח ינב ןבעג ייז לאז רע זא ,תוחילש ןייז לוכיבכ
.הקותמו הבוט הנשל הבוט

ףיוא קידנקוק טינ ,רקיע רעד ןוא ,םוקמו םוקמ לכב ןייגרעד ןלאז דייר יד זא ןוצר יהיו .ה
- םהבש תיתימא יד דצמ ןעמעננא סאד ייז ןלאז ,דייר יד טדערעג טאה סאוו םעד

רעטשרעביוא רעד סאוו ףיורעד ךאנ ,ןטשרעביוא םעד ןופ םיחולש רעטציא ןענייז ייז זא
ןענייז ייז ןוא ,ארונו םויא בצמ א ןיא דנאנאכאנ ןראי רעקילדנעצ טוואוורפעגסיוא ייז טאה
'יתוצמ ימייקמו הרות ידמול ןוא םינימאמ ינב םינימאמ ןבילבעג ,ןויסנ םעד ןענאטשעגייב
,םינמאנ םיחולש ראפ ןבילקעגסיוא ייז רעטשרעביוא רעד טאה ,טלומעד םהלש ירשפאה יפכ
זא ,רוביצה תעד םעד ןעמערוטשפיוא ןטראד ןוא ק"הרא ןיא ןעמוק ןלאז ייז ןופ לייט א זא
יד" ,"אלמעז איאנעשטשאיוא" זיא סאד ראנ ,דנאל א םתס טינ סאד זיא לארשי ץרא
תירב ייב םהרבא ינב ראפ זיולב ןבעגעגפא יז טאה רעטשרעביוא רעד סאוו "דנאל עקילייה
ןוא טינ תושר ןייק ןוא טינ הלחנ ןייק ןוא טינ קלח ןייק ןטראד ןבאה םיוג ןוא ,םירתבה ןיב
ןיא עובק זיא יוג א זיב דיא א ןופ קוליח רעד ןוא ,תועד ןטראד ןגאז וצ סאוו םינינע ענייק
ןבאה ןוא ףיורעד ףיוא ןעוועג שפנ רסומ ךיז ןבאה ייז סאוו ,םייח תרות ןיא ןוא תמא תרות
עלא יד ןייז לטבמ ןוא ןגלאפכאנ ייז ןעמ זומ ,ק"הרא ןיא ךיז טימ שפנ תריסמ יד טכארבעג
,ללכב 'יתווצמו הרות פ"ע טינ ןענייז סאוו םינינע

לאז ןעמ ,יוג א זיא רע זא ןייז ןסיוו לאז יוג א זא ,"ידוהי והימ" ןופ ןינע םעד דחוימב ןוא
זא תמא םעד ןגאז ןעמעש טינ ךיז לאז דיא א זא ןוא ,ןייז קיזמ ןוא ןראנפא ןלעוו טינ םיא
םיא טאה רעטשרעביוא רעד יוו ראנ ןייז רייגמ ךיז ןעק ןוא יוג א זיא יוג א זא סייוו רע
א ןרעוו לאז יוג א ןופ :ירמגל עבטה ךרדמ הלעמל ןינע ןא זיא סאד סאוו ראפרעד ,ןזיוועגנא
טינ ןעק סאד זא כ"וכאע ,עבטה ךרדמ הלעמל ןפוא ןא ןיא ןרעוו ןאטעג סאד זומ דיא
ןופ ןינע ןא זיא סאד ,ליעל רומאכו ,תוטש לש ןינע ןא ןוא רקש לש ןינע ןא ךרוד ןרעוו ןאטעג
.לכו לכמ ירמגל לכשה ךפיה

ףכ יד ןייז חירכמ טעוו סאוו סאד ןייז לאז טראוו רעייז זא תוכז םעד רעטציא ןבאה ייז ןוא
תואיצמ לכ ןוא תושממ לכ הב ןיאש הריזג יד ןוא המויאה הריזג יד ןייז לטבמ ףיוא םינזאמ
והימ" ןופ קוח רעד ןוא "תובשה קוח" רעד - הפוס דעו התלחתמ רקש ןצנאגניא זיא יז ןוא
,לארשי ץרא ןיא ל"ר קלח א רע טאה דיא א ןעוועג זיא עדייז רעד זא דלאביוו זא :"ידוהי
ל"ר סאד ליוו ןעמ ןוא ,ץראה לע ןייז ןיגמ ףיוא טולב רעייז ןסיגראפ ןדיא סאוו ,ק"הרא ןיא
ןוא טכארבעג םעד ףיוא ןבאה ןדיא סאוו תונברק יד ףיוא קידנקוק טינ יוג א ןבעגפא
,הכלהכ רייגמ ךיז זיא סאוו יוג רעד זא חותפ חתפ רעד ךיוא ז"דעו ,רעטציא ךיוא ןעגניירב
א זיא סאד סאוו השדח המשנ א עבטה ךרדמ הלעמל ןפוא א ןיא רעטשרעביוא רעד םיא טיג
ןאכ ןיא סאוו ,רהוז ןיא ראובמכ הזבש םיטרפ יד טימ ,הניכשה יפנכ תחתמ המשנ עשידיא
.הזב ךיראהל םוקמה

טינ זא ליפשייב ןקידעבעל א ןזייוואב ,רקיע רעד ןוא ,םינינע יד ןיא ןאט ןלעוו ייז זא ןוא .ו
יד ראנ ,הנידמ רענעי ןיא ןענאטשעג ןענייז ייז יוו שפנ תריסמ ןבלעז םעד ןיא ןעייטש ייז ראנ
ירמוש ןדיא ןשיווצ אקוד ןבעל ייז זא :לעופב השעמ א ןיא פארא טמוק ערעייז שפנ תריסמ
ךיז ןקערש ייז ןוא ,םיטרפה לכב ע"ושה י"פע םיימוי-םויה םהייח ןריפ ייז ןוא הוצמו הרות
טעוו סע זא ךאז ערעכיז א זיא ,רעווש זיא טייצ עטשרע יד ןוא ,תושק תולחתה לכ סאוו טינ
ףיוא ףסונ תוכז רעייז ןייז טעוו סאד ןוא ,רעירפ טדערעג יוו ,"םתעב םכימשג יתתנו" ןייז
ןוא ,עודיה חסונכ תולג םעד ןופ טנעוו יד ןענערבראפ לאז רעטשרעביוא רעד זא ןקידנעראפ
רעייז ףיוא ןסעגראפ ןלאז לארשי ץרא ןופ ןדיא יד ,"תויממוק םכתא ךלואו" רעד ןייז לאז
סאד םוראוו ,"הפוקז המוקב" - "תויממוק" ןייטש ןלאז ראנ ,םייוג ראפ טייקנלאפעגפארא
'יוה ינפל" ןעייטש ייז םוראוו ,"הפוקז המוקב" ןעייטש ןדיא :תמא לש ןינע ןא זיא
ריאמ" זיא רע סאוו "םויכ םימייקו םידמועו םיבצנ" ,"םיבצנ" ןופ ןפוא ןא ןיא "םכיקלא
,"םלועל

ינבמ המכו המכ ושעי ןכו וארי םהמ ליפשייב ןקידעבעל רעייז ךרוד זא ןייז טעוו טלומעד ןוא
'יתוצמ םויקו הרותה דומיל ןיא ןייז ףיסומ ףיוא ,ל"וח ןיא ןוא ק"הרא ןיא לארשי תונבו
.םהב יולת םיברה תוכזו

הלואג יד ןייז טעוו טלומעד סאוו ,ונקדצ חישמ ןעגניירבפארא ,תירקיעה הדוקנב ןוא
'יוה םכילע ינוכילמתש" יד טא ןענייז ןדיא זא יולגב ןעז טעוו ןעמ ןוא ,המילשהו תיתימאה
וצ עגונב םייסמ זיא ם"במר רעד יוו ךשמנ ךיוא טרעוו ףיורעד ךרוד ןוא "ךלמ לארשי יקלא
יוו ,"דחא םכש םלוכ ודבעל םלוכ םימעה לכ לא ךופהא" ףיוא ט'לעופ רע זא חישמה ךלמ
בוטבו ,בבל בוטו החמש ךותמו ,"דחא ומשו דחא 'יוה 'יהי אוהה םויב" םייסמ זיא רע
.הלגנהו הארנה
* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (די 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

.ומצעב רביחש םיעודיה םינוגינ הרשעהמ אוה םא רורב וניא לבא ,ןקזה ר"ומדא ק"כל סחוימ

דאמ בבחמ שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ .המשנה יפוסיכו םיעוגעג האלמ תוביתהל המיאתמה הניגנמה
תוזכרתהב ותוא םירמזמו ,ארגפד אמויב ויתויודעוותה תעב וררושל תופוכת םימעפל הוצמו הזה ןוגינה תא
.בלה תוררועתהו הבשחמה

.אצר-צר ;ופר-דפר 'ע "ד"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.ןוגינה ד"ע טקלנהב (ב"חב) ןמקל האר (3

.ןוגינה ד"ע טקלנהב (ד"חב) ןמקל האר (4

.רייא ח"הבמ ,םישודק פ"שב הרמאנ החישה (5

.ןוגינה ד"ע טקלנהב (ד"חב) ןמקל האר (6

.7וש-4וש 'ע "ז"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (7

.350 'ע "ג"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (8

.497-502 'ע ב"ח "א"לשת -שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב 'תה תחנה"מ קתענ ןלהל אבה (9

.רדע-גסר 'ע (א"שנת ,ת"הק) "םיסרטנוק - יעצמאה ר"ומדא ירמאמ"ב ספדנ ןמז רחאל (10

,ורתי פ"שד "הלאה םירבדה לכ תא םיקלא רבדיו" ה"ד ךותב א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי לע רמאנ רמאמה
.ד"כשת טבש י"ח

.וער-הרע 'ע םש מ"הסב ןמסנה הארו

."ותוקלתסה םדוקש עובשב" רמאש (11

.498 'ע ב"ח "א"לשת - שדוק תוחיש"ב ל"צ ןכו (12


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1