ונעישוי אוה ,ונעישומ אוה ,וניכלמ אוה ,וניבא אוה ,וניקלא 1אוה [13] (ד"וי
םכתא יתלאג ןה :רומאל יח לכ יניעל וימחרב ונעימשיו ,בורקב תינש ונילאגיו
.םיקלאל םכל תויהל תישארבכ תירחא
[ט"ויו תבשד "רתכ" תשודק חסונ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ד"כשת (רקוב

- א -

כ"חאו ,תוביתה ילב 'וכ "וניקלא אוה" ןוגינה תא ונגינ - ד"כשת ת"חמש םויד תודעוותהב
:2רמא

ןיא ןלעטשניירא ןוא ןסאפוצ סע ןעמ לאז .רעטרעוו יד ראנ ,ןוגינ רעד טינ אד זיא רקיע רעד
תירחא םכתא יתלאג ןה ,בורקב תינש" :רעטרעוו יד ןייז שיגדמ ןוא ,רעטרעוו יד
םעד ראפ ןוא ע"נ ן'יבר םעד ראפ ,רתכ ןיא לאיחי ןעגנוזעג טאה ןוגינ םעד - ."תישארבכ
.ן'יבר
* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (בנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

תשודקבש ,וניבא אוה ,וניקלא אוה םילמה םע תרשומה ,בורקב המילשה הלואגל הוקת תעבמו הזילע הניגנמ
ד"כשת ת"חמש לילב .שטיוואבוילב ל"ז ןירפלה לאיחי 'ר ח"הרה ןזחה רש 'יה הז ןוגינ .תבשד ףסומ תלפתב רתכ
ותוא םירש זאמו ,זא םיחכונ ויהש םידיסחה להקל א"טילש ר"ומדא ק"כ ודמיל (רקוב תונפל) תופקהה ירחא
.הלודג תובהלתהב א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא תופוכת

49. 'ע "ד"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.ד"כשת ת"חמש ליל תחיש יתאצמ אל ע"על :הרעה


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1