.וניבא התאו ךינב ונא ,וניקולא התאו ךמע ונא 1יכ [12] (ט
[פ"כהויב ע"ומש תלפתד ץ"שה תרזחב טויפ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ד"כשת (רקוב

- א -

:2רמא כ"חאו ,"ךמע ונא יכ" ןוגינה תא ונגינ - ד"כשת ת"חמש םויד תודעוותהב

סאוו ,הבושת ילעב ןופ ןוגינ א זיא סאד זא ,3(הקשמה תניתנ תעשב) טדערעג ןיוש יוו
ןעמ סאוו טימרעד טינ ךיז טנכער ןוא ןייא ךיז טנ'שקע רע .תונשקע א טימ סע טייג רעבירעד
טסייוו רע ,רשפא יא תרחא זא טסייוו רע ,הלעמל טגאז ןעמ סאוו טימרעד ןוא הטמל טגאז
,'וכו וניבא התאו ךינב ונא וניקלא התאו ךמע ונא ןייז זומ סע זא ,תונשקע א טימ טייג ןוא
הצורמ ןרעוו ףראד רע ,הברדא ,עגונ טינ םיא זיא רעטציא זיב ןעוועג זיא סאוו סאד ןוא
םיראותה יטרפ יד עגונ טינ םיא זיא אד ןוא .ם"במרה ש"מכ אטחה םדוק ומכמ רתוי ביבחו
יבא ,םיטרפ ענייק עגונ טינ זיא םיא סאוו ךפיהה ןמ חרובה לשמכ ראנ ,'וכו ביבחו הצורמ ןופ
סע זא ,'וכו וניקלא התאו ךמע ונא ןייז זומ סע זא ,ךאז ןייא טסייוו רע .'וכ ער ןופ ןפיילטנא
.יהודוחלב אכלמו לארשי ןייז ףראד

* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (ונ-הנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

לע תרשומה ,םירשו םירזוחו םירש אלא תמייתסמ הנניאש ,תחא אבב תלעב (העונת ,רתוי קיודמ ,וא) הניגנמ
.ץ"שה לש יודיוה תרימא ינפל פ"כהויב םירמואש ךמע ונא יכ תלפת לש םילמה

תנש ,הקשמה תקולח תעב (רקוב תונפל) תופקהה ירחא ת"חמש לילב א"טילש ר"ומדא ק"כ דמיל הז ןוגינ
.ד"כשת'ה

הניגנמה תא םזמיז אוהש םינקזה םידיסחהמ דחאמ הזה ןוגינה תא עמשש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ זא רפיסו
ורזחבו הזה ןוגינה תא ורמזב בהלנ דוקירב ץרפתה פ"כוי םוצ םויסבו ,פ"כוי תלפתב ךמע ונא יכ ורמא תעב תאזה
.םילמה ןתוא לע םעפ דועו םעפ דוע

ילאקיסומה ןבומב) םויס הל ןיא ןכלו ,"הבושת" תניגנמ איה תאזה הניגנמהש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ זא ראיבו
,ןוצר עבש תויהל אלו םעפ ףא קפתסהל אלש הבושתה ןינע תתימא והזו ,דועו דוע הרזחל הנותנ איהו ,(לבוקמה
.קמוע רתויו קמוע רתויל ףואשל אלא

.49 'ע "ד"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.1 הרעהב ליעל הקתענ ונכות - .ויתאצמ אל ע"על (3


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1