וואפארפ אי אי וואפארפ ,וצינטאיפ וא ,וצינטאיפ וא וטיפ אי 1וואטס [11] (ח
יטאנז אבערט אבערט ,יטאילוג קאי יטאנז אבערט אבערט ,וצילעט ויאווס
םאנאיאזח םאנאפ דערפ ,יטאואדא קדצ ןובשח יוא ,יטאכערב קאי
ןיי ןעקנירט רימ ןוא ,םעיאלוג ימ אד םעיפ אד ,םעיפ ימ א ,יטאשטעווטא
.םימשה ןמ עמשת התאו ,םייחל ןעמאזוצ עלא ןעגאז רימ ןוא ,םימ יוו יוזא

םירמוא "וצילעט" םוקמבו ,"וטאבוש" םירמוא "וצינטאיפ" םוקמב ,'ינשה אבבב]
.["וטאבאר"

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ג"כשת (רקוב

- א -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

.תודיסחה דומילב ףיסוהל םמצע לע םילבקמה לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1

:רמא כ"חאו ."וטיפ אי וואטס" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2

טאה'מ ןוא םיטושפ םישנא ןופ אניירקוא ןיא טרעהעג ןבאה םידיסח סאוו ןוגינ א זיא סאד
ןעגניז ןעמ טלאוו ןוגינ םעד ןוא ,ט"שעבה ךרד ןינעב 3ל"נכ ,'ה תדובע ןיא טצונעגסיוא סע
עצנאג יד ךאנ ,ת"חמש ןיוש טמוק סע תעשב זא ,הרות תחמשב ךיוא ןוא ,החמש ינמזב
םינינעב וליפא ןוא םינינע המכב טלעפ סע זא ךיז ןעמ טפאכ 'וכו ה"ר לולא ןופ הדובע
תוננובתה יד זיא חמשמה ןיי זא ,רכשמה ןיי וצ ןעמוקנא ןעמ זומ ףיורעד דצמ סאוו ,םירקיע
ןיי וצ ןעמוקנא רע זומ ,ןפלאהעג טינ טאה סאד זא טעז רע רעבא תעשב ,'יוה תולדגב
סאד סאוו ,תולבגהו תודידמ ןופ ןייגסיורא ןוא ,ב"הנו ףוג םעד ןעקנירטראפ ףיוא ,רכשמה
ןיא רצימ םעד טרעהרעד רע סאוו םעד דצמ ראנ ,'יוה תולדגב תונובתהה דצמ טינ טמוק
בחרמב טינ ךיז טניפעג רע סאוו סאד רעדא ,םיאטחה רצימ רעד יצ ,ךיז טניפעג רע ןכלעוו
ןיי ןופ ןפוא ןא ןיא ותבושת זיא םעד דצמ סאוו ,שרשומ זיא המשנ ןייז ואוו ןטראד ,תומצעה
.תולבגהו תודידמ ןא ,רכשמה

ףראד'מ יוו (יטאנז אבערט) ןסיוו ףראד'מ זא ,ןוגינ םעד ןיא ריבסמ רע זיא םעד ףיוא ןוא
לאז רע רכשמה ןיי םעד ןצונסיוא וצ יוו ןוא ,(יטאלוג קאי) רכשמה ןיי םעד ןעמענ
ןיא ןוא תויתוא ןיא ןגארטפארא יוו .ה.ד ,ןדייר וצ יוו ,יטאכערב קאי) לעופ ןיא ןעמוקסיורא
.(לעופ

םעד ןיא ןדער ןעמ טעוו תוכיראב ןוא ,ןוגינ םעד ןופ רואיבה תדוקנ יד זיא סאד סאוו
.4ןגראמ
* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (חנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

.(רקוב תונפל תופקהה רחא) ג"כשת ת"חמש לילב ודמיל א"טילש ר"ומדא ק"כש ,תיסורה הפשב ריש

.61-62 'ע "ג"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.ןאכ קתענ אלש קלחהב - החישה תלחתהב (3

.ויתאצמ אל ע"על (4


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1