.גורעת ישפנ ךילא יכ ,גוראא םירישו תורימז 1םיענא [10] (ז
.ךידוס זר לכ תעדל ,ךידי לצב הדמח ישפנ
["דובכה ריש" טויפ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ב"כשת (רקוב

- א -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

.תודיסחה דומילב ףיסוהל םמצע לע םילבקמה לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1

:רמא ןגנל ליחתהש םרטו ."תורימז םיענא" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2

.רופיס א טימ המדקה א אד זיא ןוגינ םעד וצ

טינ סע טאה יבר רעטלא רעד זא פ"עא סאוו םינינע המכ ןאראפ זיא'ס :זיא המדקה יד
זיא אפוג תודיסח ךיוא ןוא ,טרא א ייז ןבאה ןגעווטסעדנופ ,רודיס ןיא טלעטשעג ןיירא
.םינינע יד ראבמ

בקעי ידבע ארית לא ,ריאת ןויצ לע שדח רוא ,הוצמ לכ םדוק דוחי םשל תרימא יוו ד"ע
ןיא זא פ"עא זא ,דובכה ריש ךיוא זיא ז"דע ןוא .תבש יאצומב תוליהק המכב םירמואש
ןינע א סאד ךאד זיא ןעגעווטסעדנופ ,טלעטשעגניירא טינ יבר רעטלא רעד סע טאה רודיס
.רישה חבשב גילפמ זיא שובל רעד יוו ןוא ,הלבקב ראבתנ טרעוו סע יוו יוזא הלענ

,"םשה םשב" ןפורעגנא טרעוו רע סאוו ,פ"כהוי תרחמב זא ךאד זיא רדס רעד :רופיס רעד
,ןענעוואד פ"כהוי תרחמ ןעמוקעג ןעמ זיא לטעטש א ןיא ןעוועג זיא .המכשהב ןעמ טנעוואד
ריש ןופ ןוגינ םעד טימ דומע םעד םורא טצנאט דיסח רעשיליופ א יוו ןפארטעג ןעמ טאה
טצנאטעגפא יוזא טאה רע זא ,םעד ןיא ןאטעג ןיירא ליפיוזא ןעוועג זיא רע ןוא .דובכה
.ןטסאפפא ךיז ףראד ןעמ זא ראג ןסעגראפ ןוא ,טכאנ עצנאגא

ןעמ ןוא כ"וי ןופ קעווא טייג ןעמ תעשב זיא .םיכאלמל םימוד ןדיא עלא ךאד ןענייז כ"וי
,גורעת ךילא ישפנ ןופ םיעוגעג א טימ ןענאטשעג רע זיא ,לוחד ןידבוע ןיא ןיירא קירוצ טייג
.ךידוס זר לכ תעדל ףיוא ,סיוא סאד ךיז טקירד סאוו ןיא ןוא

ןוא ,ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי ,ת"חמש ןופ קעווא טייג ןעמ תעשב זיא ךאז עבלעז יד
,ןוילעה ןוצר רעד ךאד זיא יוזא זא שטאכ זיא ,וכרדל ךלה בקעיו ןופ םינינע יד ןיא טייג ןעמ
לכ תעדל ףיוא סיוא ךיז טקירד סאד ןוא ,םיעוגעג א טימ רעבא ןעמ טייטש ןעגעווטסעדנופ
.הרותה תוימינפ תעידי ,ךידוס זר

* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (גנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

ריש לש םילמה םע תרשומה ,םייח םיקלאב התוקבדל המשנה יעוגעגו ףסוכ תעבמה םיעוגעג ישגר האלמ הניגנמ
."תורימז םיענא" ,(ט"ויו תבשב ףסומ תלפת ירחא תוליהק הברהב רמאנה) דובכה

.70-71 'ע "ב"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1