ונתממורו ,ונב תיצרו ונתוא תבהא ,םימעה לכמ ונתרחב 1התא [9] (ו"או
לודגה ךמשו ,ךיתדובעל וניכלמ ונתברקו ,ךיתוצמב ונתשדיקו תונושלה לכמ
.תארק ונילע שודקהו
[טיד הלפתה חסונ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.א"כשת (רקוב

- א -

תודעוותה - ת"חמשו צ"עמשד גח ורסא) תישארב פ"ש - ז"חאלש םויד תודעוותהה תליחתב
:2רמא כ"חאו ."ונתרחב התא" ןוגינה תא ונגינ ,א"כשת ('א

ילעב אב עלייוו ,לאמ ייווצ העונת רעדעי רעביא ךיז ט'רזח הבושת ילעב ןופ ןוגינ םעד ןיא .א
'ב הנשי 'א ףד תונשל ליגר 'יה ,ת"הגא ןיא טגניירב רע יוו ,'ישותל םיילפכ ךאד זיא הבושת
.ףוס א ןא זיא רע ,טינ לאמנייק ךיז טקידנע ןוגינ רעד ןוא ,םיפד

זיא ריש א זא א"מב ראובמכו ,ףוס א ןא ריש זיא ללכב סאוו םעד ףיוא ףסונ זא טסייה סאד
ןוא תעבט א ןיא הדוקנ א ןא טפאכ ןעמ תעשב םוראוו ,ףוס ןייק טינ טאה סאוו תעבט א יוו
ךאד ןעמ טקידנעראפ ,תעבט עצנאג יד םורא טייג ןעמ ןוא הדוקנ רעד ןופ ןייג ןא טבייה ןעמ
טאה תמאב םוראוו ,ףוס ןיא רע'תמא רעד טינ ךאד זיא סאד ,רעטייוו טייג ןעמ ןוא טינ
ןייא טקידנעראפ ןעמ ןעוו סאוו טינרעמ ,טקידנעראפ ןיוש ןעמ טאה בוביס םעד ,ףוס א סאד
רישה ןינע תוללכב ךיוא זיא יוזא סאוו ,הלחתה רעד ןופ לאמא ךאנ ןא ןעמ טבייה ,לאמ
סע ןעמ טבייה ןוגינ םעד טקידנעראפ ןעמ תעשב זא ,םיקידצ ןופ ןוגינ םעד ןיא ךיוא ,ןוגינהו
,טינ ךיז טקידנעראפ אפוג העונת רעדעי זיא ,ת"עב ןופ ןוגינ םעד ןיא כ"אשמ ,לאמא ךאנ ןא
ןופ ןסיירפא טינראג ךיז ןעק רע ,לאמא ךאנ ןא רע טבייה ,םייסמ ראנ זיא רע יוו םוראוו
.םעד

זיא לאמ ןטייווצ רעד ןוא ,לאמ א ךאנ עקאט ןא טבייה רע םגה ,םיקידצ אב זא טסייה סאד
שודיח יוו טינרעמ רעבא זיא סאד ,רעקראטש רע טגניז לאמ ןטייווצ םעד ,תויח 'סותב
אלימב ,הלבגהב זיא ללכב הדובע ןייז םוראוו ,ךאז עיינ ןייק טינ זיא סאד ,דבלב תונשיה
טימ ,לאמ א ךאנ לפוכ רע זיא אפוג ןינע ןבלעז םעד סאוו טינרעמ ,סאד ךיז טקידנעראפ
טינ זיא'ס ,ןקידנעראפ ןופ ןינע רעצנאג רעד ךייש טינ זיא ת"עב אב כ"אשמ ,תויח רערעמ
א ןא רעטייוו ןוא רעטייוו טייג רע ראנ ,עטלא יד לאמ א ךאנ רעביא ט'רזח רע סאוו
.לעטשפא

ךאד זיא ,םלועמ 'יה אלש שדח רוא א ךשמנ טרעוו ה"ר לכב זא ,ק"הגאב ראובמה ד"עו
א קידנעטש ךאד זיא ,ב"עמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה ךאד זיא סע ,ןבומ טינ הרואכל
זיא םוי לכב זא זיא קוליח רעד ראנ ,?ה"ר ןופ וטפיוא רעד זיא סאוו זיא ,תושדחתה ןופ ןינע
רעד זיא תואיצמ רעד רעבא ,תויח 'סות א טימ עקאט זיא סע ,תונשיה שודיח יוו טינרעמ
טימ םיקידצ ןופ קוליח רעד זיא ז"דעו ,ירמגל תואיצמ עיינ א טרעוו ה"רב כ"אשמ ,רעבלעז
.ת"עב

:[רמא כ"חאו ,"ונתרחב התא" ןוגינה תא פ"הוע ונגינ] .ב

התא ןופ ןינע םעד ןיא וליפא סיורא ךיז טגאז םיקידצ ףיוא הבושת ילעב ןופ הלעמ יד
גח ,ת"מ תעשב ןעוועג זיא םימעה לכמ ונתרחב התא ןופ ןמז רעד סאוו ,םימעה לכמ ונתרחב
ןדיא אקוד זא ,םימעה לכמ ונתרחב התא רעד ןראוועג הלגתנ זיא טלאמעד סאוו ,תועובשה
.םלועה תומוא טינ ןוא ,תוצמו הרות ךרוד תוכשמה יד ךישממ ןענייז

זיא ,ת"מ ראפ ךיוא צ"מות ןעוועג ךאד זיא ,הנתינ אלש דע הרותה לכ תובאה ומייק זא םגה
.תוינחורב ןעוועג ןענייז תובאה לש צ"מות יד זא עודי רעבא ךאד

ןעמ ןעק יוזא ,ללכ תימשג 'ישע ןייק ןעוועג טינ זיא תובא יד אב זא ןגאז וצ טינ טניימ ןעמ
,ןע'מהרבא אב ןהעזעג סאד טאה רע עלייוו ,הפא תוצמו ש"ממ ךאד זיא 'יאר יד ,ןגאז טינ
יידג ינש קוספ ןפיוא ךיוא טייטש יוזא ,תוימשגב תוצמ תייפא ןעוועג זיא'ס זא ךאד ןעמ טעז
טעז ,הגיגח דגנכ דחאו חספ דגנכ דחא אלא ,םיזע יידג ינש 'יה קחצי לש ולכאמ יכו ,םיזע
.תוימשגב ךיוא םינינע יד ןעוועג זיא'ס זא ןעמ

יד עלייוו טינרעמ ןעוועג סאד זיא תוימשגב ךיוא םינינע יד ןאטעג טאה ןעמ סאוו סאד ראנ
ןאטעג סאד ןבאה ייז זא זיב ,ךרוד ןוא ךרוד ןעמונעגכרוד ייז ןבאה תוינחורב ושעש תוצמ
,םישודק ויה םהירבא לכש ,תוקלא וצ הבכרמ א ןעוועג ךאד ןענייז ייז עלייוו ,תוימשגב ךיוא
ףוג םעד דצמ ךיוא ןעוועג ךאד זיא לוטיב רעד סאוו ,הבכרמ ןופ לוטיב םעד דצמ זיא אלימב
.תוימשגב ךיוא םינינע יד ןאטעג ייז ןבאה ימשגה

ימשג רבד רעכלעוו ןיא עגונ ןעוועג טינ זיא ראפרעד ,רקיע רעד ןעוועג רעבא זיא סאד טינ
םיימשג םירבד עריא הוצמ רעדעי ךאד טאה ת"מ ירחאל טנייה סאוו ,ןאט סאד טעוו ןעמ
,בקעיד תולקמ ןופ ןינע םעד ךאד ןעמ טניפעג טלאמעד כ"אשמ ,ריא טוט ןעמ עכלעוו ךרוד
הבכרמה ןינע דצמש טינרעמ זיא סע ,תוימשגה ןינע רעד עגונ יוזא ןעוועג טינ זיא סע עלייוו
,ימשג א ראפ סאוו עגונ טינ םעד ןיא זיא אלימב ,תוימשגב ךיוא ןאטעג סאד ךיז טאה
.ינחור רעד ןעוועג זיא רקיע רעד םוראוו

יחצנ אוה הלעמל הז דוחי" סאוו תוצמ ןיא אד זיא סאוו וטפיוא רעד ךיוא זיא ראפרעד ןוא
ןיא ךאז יד זא ,הוצמה השענ ובש ימשג רבד םעד ןיא ךיוא זיא וטפיוא רעד ןוא ,"דעו םלועל
זא עקאט תמא ,קידנעטש ףיוא השודק א יז טמוקאב הוצמ יד ןאטעג טאה ןעמ עכלעוו
ושענ םהבש םירבדהב ןייז דובכ גהונ ףראד ןעמ רעבא ,הליעמ ןייק םעד ןיא אטינ זיא'ס
זיא ,תובא יד אב כ"אשמ ,אקוד ת"מ רחאל ןאטעגפיוא ךיז טאה ןינע רעד ךיוא זיא ,הוצמ
.הוצמ םהב ושעש םיימשג םירבד יד ןיא השודק ןייק ןבילבעג טינ

ךדי אנ םיש ן'רזעילא וצ טגאזעג טאה וניבא םהרבא סאוו םעד ןופ זיא םעד ףיוא 'יאר יד
ןמ שרפומ ןעוועג זיא םהרבא זא עקאט תמא ,קידנאטשראפ טינ ךאד זיא ,יכרי תחת
סעפע סאווראפ זיא ,ערעדנא ייב ששח רעד ךייש רעבא ךאד זיא ןעגעווטסעדנופ תוואתה
ערעדנא טימ ןרעוושאב טנעקעג םיא ךאד טאה רע ,הוצמ יד טקנופ ןבילקעגסיוא רע טאה
!?תוצמ

לאז סע הוצמ ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ת"מ םדוק עלייוו ,זיא םעד ףיוא םעט רעד ראנ
אמגודב הוצמ עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז סאוו הלימ תוצמ רעסיוא ,השודק א ריא ןיא ןביילב
.פ"גל ת"וקלב ראובמכ ,הרות ןתמ ירחאש תוצמ יד יוו יוזא

טאה ןינע רעד זיא ,אפוג ימשג רעד ןיא ךוכיז א ןאטפיוא לאז ןעמ ךאד זיא הנווכ רקיע רעד
לכמ ונתרחב התא" רעד ןראוועג הלגתנ זיא טלומעי ןוא ,ת"מ ירחאל ןאטעגפיוא טשרע ךיז
טינ ןוא תוימשגב םהיתוישע ךרוד ןייז ךישממ וצ חכ םעד ןבאה ןדיא אקוד זא ,"םימעה
תוינחורב םהיתוישע ךרוד ןעוועג ךישממ ןבאה ןדיא סאוו תוכשמה יד ןיא םוראוו .ע"הוא
ןיא טייטש סע סאוו עודיכ ,"םימעה לכמ ונתרחב התא" רעד סיוא טינ ךיז טגאז ת"מ םדוק
.אקוד ףוגה דצמ זיא "תרחב ונבו" רעד זא (ט"מפ) אינת

רע זיא ןעגעווטסעדנופ ןוא ,ןכאז עכיילג ייווצ אד זיא'ס תעשב אקוד זיא הריחב ןופ ןינע רעד
הדוקנ יד ךיז ןיא טאה רענייא ,םיוש םירבד ייווצ ןייק טינ זיא'ס תעשב .אקוד םעד ןיא רחוב
הממ םוראוו ,הריחבה ןינע רעד ךייש טינ ךאד זיא ,הדוקנ עטייווצ א ךיז ןיא טאה רענייא ןוא
עטייווצ יד ןבאה ףראד רע תעשב ןוא ךאז יד רע טמענ הדוקנ יד ןבאה ףראד רע תעשב ,ךשפנ
םיוש םירבד םינש ןיא ,הריחבה ןינע רעד ךייש זיא ןעוו ראנ ,ךאז עטייווצ יד רע טמענ הדוקנ
.אקוד

המשנה דצמ :אקוד םיפוג עשידיא ןיא זיא ונתרחב התא רעד זא ןעמ טגאז ראפרעד סאוו
ראנ ,טינ תוכייש ןייק ע"הוא ראג ךאד ןבאה םעד וצ םוראוו ,"תרחב ונבו" רעד ךייש טינ זיא
זיא יבר רעטלא רעד יוו ןוא ,ירמוח א ךיוא ראנ ימשג ןייק ראנ טינ זיא רע סאוו ,ףוגה דצמ
זיא םעד ןיא ,ע"הוא יפוג וצ ךיילג הרואכל ךאד זיא רע סאוו ,ותוירמוחב ןושל םעד קיידמ
.הריחב ךייש

ןיא דוחיבו ,תודיסח ןיא ךיז טדער סע סאוו םעד ףיוא רואיב רעד ךיוא זיא סאד סאוו
זא םעד ןיא ןעמ טדער ,"בקעי ןואג תא וניתלחנ תא ונל רחבי" ןינעב ,םירמאמ עקיד'ה"ר
ונל רחבי זא ןעמ טעב ןטראד ןופ ןוא עגונ טינ ןטראד זיא צ"מות סאוו טרא א ןיא זיא סאד
ךאד זיא ,צ"מות יוו רעפיט ךאנ שרשומ ןענייז ייז סאוו ןדיא ןופ הלעמ יד דצמ וניתלחנ תא
,"לארשי ןואג" טינ ןוא "בקעי ןואג תא" ןושל םעד ןעמ טגאז סאווראפ ,קידנאטשראפ טינ
זא ן'לעופ וצ ףיוא ןדיא ןופ הלעמה םש םעד ןענאמרעד טפראדעג הרואכל ךאד טאה ןעמ
?ונל רחבי

בקעיו לארשי ןופ ןינע רעד סאוו .הריחבה ןינע רעד זיא סאד טינ זא ,זיא טשפ רעד ראנ
אקוד ףוג םעד ןיא ןוא ,ףוגה ןינע רעד בקעי ןוא המשנה ןינע רעד זיא לארשי זא זיא תוללכב
.ל"נכ ,הריחב יד זיא

דצמ טינ תישפח הריחב א זיא ,ע"הוא יפוגל םימודש פ"עא םיפוג עשידיא ןיא הריחב יד ןוא
ןיא ראנ זיא תישפח הריחבה תיתימא זא עודיכ .תומצע ןופ זיא הריחב יד סאוו ,םעטה
טאה רע דלאביוו םוראוו ,הריחבה ןינע תיתימא ןייז טינ ןעק םייוליגו תורוא ןיא .תומצע
זיא רוא רערעמ סאוו זא טלעטשעגסיוא אלימב ןיוש ךאד זיא ,רוא זיא רע זא רדג א ךאד
אקוד םיא ןופ ,ו"ח רדג ןייק ןיא רדגומ טינ זיא רע סאוו ,תומצע ןיא אקוד ראנ .רעכעה ץלא
.תישפח הריחבה תיתימא זיא

.םיקידצה תדובע ןופ ןמז רעד זיא'ס סאוו ,ת"מ תעשב ןראוועג הלגתנ זיא הריחב יד טא ןוא
זיא'ס סאוו תועובש ךיוא יוזא ןוא םיקידצה תדובע זיא'ס זא עודי ךאד זיא חספ םוראוו
.חספ ןופ תרצע רעד ןוא ךשמהב ראנ ,ומצע ינפב ןינע ןייק טינ ךאד

,םיקידצה תדובע ןמזב ןראוועג הלגתנ זיא "םימעה לכמ ונתרחב התא" רעד זא שטאכ זיא
,הבושתה תלעמ יד קיטנעק זיא ונתרחב התא םעד ןיא ךיוא זא ןעמ טגאז ןעגעווטסעדנופ
.םיקידצ ןופ ונתרחב התא רעד ןופ רעפיט זיא ת"עב ןופ ונתרחב התא רעד זא .ה.ד

םעד ןופ ןוגינה תלחתה יד זיא ,רעפיט זיא ת"עב ןופ ונתרחב התא רעד זא קידנעקוק טינ .ג
ת"עב ןופ ונתרחב התא רעד זא דלאביוו ,ןבומ טינ ךאד זיא .אקוד םיקידצ ןופ ונתרחב התא
!?םיקידצ ןופ ונתרחב התא ןטימ ןא עקאט ןעמ טביוה סאווראפ ,רעפיט זיא

:הרותד הלגנ ןיא ךיוא ראנ ,ןוגינ םוצ עגונב ראנ טינ זיא הלאש יד טא סאוו

ןופ ןיד םעד יבגל הכלהל ךיוא עגונ זיא סאד ןוא .םילגרל ה"ר זיא ןסינ זא טגאז הנשמ יד
,תועובש ךאנרעד ,חספ זיא רעירפ .חספ זיא םידעומה תלחתה זא ןעמ טגאז ,"רחאת לב"
.תוכוס ךאנרעד

,החמש ןייק הרות ןיא טנאמרעד טינ ןצנאגניא טרעוו חספה גח ףיוא זא טייטש טוקלי ןיא
ייווצ טנאמרעד טרעוו תוכוסה גחב ןוא ,החמש לאמ ןייא טנאמרעד טרעוו תועובשה גחב
רקיע רעד זיא תוכוסה גחב זא ,םעד ףיוא םעט םעד ןטראד ראבמ זיא רע ןוא .החמש לאמ
רעד ,רחא ןפואב םידעומה רדס רעד זיא סאווראפ ,קידנאטשראפ טינ ךאד זיא .החמשה
רעד זא דלאביוו טנייה ,"החמשל םידעומ" ןענייז ייז סאוו ךאד זיא םידעומה ןינע רעצנאג
ןייז טפראדעג טאה ,"וריבחל םדוק וריבחמ שדוקמה לכ" ןוא ,תוכוסב זיא החמשה רקיע
?חספ ךאנרעד טשרע ןוא ,תועובש ךאנרעד ,תוכוס ןייז לאז רעירפ זא רדס רעד

ןמז זיא חספב זא ןטראד טגאז רע סאוו ,ומצע טוקליה ירבד ןופ ןבומ ךאד זיא סאד סאוו
החמש אד ןיוש זיא הריצקה ןמז זיא תועובשב ,טינ החמש ןייק ךאנ זיא העירזו השירחה
.החמשה רקיע רעד זיא טלומעי זיא ףיסאה גח זיא תוכוס ראנ ,ליפ יוזא ףיוא טינ ךאנ רעבא
גח םעד וצ ןעמוקוצ טינ ןעק ןעמ זא ,םידעומה רדס םעט רעד ןבומ ןיילא םעד ןופ ךאד זיא
זא ןעדייס ריצק רעד ןייז טינ ןעק סע ןוא ,ריצק רעד אד זיא רעירפ זא ןעדייס ,ףיסאה
זא תמא ןה עלייוו ,חספ טימ ןא ןעמ טביוה ראפרעד זיא .העירזו השירח יד אד זיא רעירפ
.תוכוס ןופ החמש רעד וצ ןעמוקוצ טינ ןעק ןעמ רעבא ,תוכוסב זיא החמשה רקיע רעד
.חספה גח רעד אד זיא רעירפ זא ןעדייס

,ת"עב ןיא זיא הלעמה רקיע רעד זא עקאט תמא זא ,הדובע ןיא ךיוא ןבומ זיא יוזא ןוא
רע אפוג סאד םוראוו .הרותה תמדקה י"ע סאד זיא ,הבושת ןייז לאז סע אפוג סאד רעבא
הרות סאוו ,אקוד הרותה י"ע זיא סאד ,"ךיקלא 'יוה תא ךבזע רמו ער" זא ןרעהרעד לאז
ןופרעד לאז רע יוו םיא טזייוו הרות ןוא ,טינ גיוט בצמ ןייז זא ןרעהרעד לאז רע םיא טזייוו
.ןכירקסיורא

ךאנרעד ןוא םיקידצ ןופ ןוגינ רעד טייג רעירפ זא :ןוגינ םעד ןופ רדס רעד ךיוא זיא סאד ןוא
.הבושתה תלעמ וצ טגניירב אקוד הרות לייוו ,ת"עב ןופ ןוגינ רעד

תדובע - תועובש ןוא חספ זיא ךאז עטשרע יד :םידעומה רדס רעד ךיוא זיא סאד ןוא
.תוכוס ןופ החמש יד זיא סאד סאוו הבושתה תדובע וצ סאד טגניירב ךאנרעד .םיקידצה
צ"עמש םוראוו ,ןעמאזוצ ןדייב ןופ תוללכתה יד ןיוש זיא אד סאוו ,צ"עמש טייג ךאנרעד
רעבא ,הבושת וצ תוכייש א סאד ךאד טאה כ"וי ךאנ םימי ג"י ןוא ךשמהב ךאד זיא ת"חמשו
תוחול יד ףיוא ךיוא ראנ תוינש תוחול יד ףיוא ראנ טינ ךאד זיא ת"חמש ןופ החמש יד
טינ טאה ןעמ סאווראפ אישוק יד תודיסח ןיא ךאד ןעמ טגערפ ראפרעד סאוו ,תונושאר
זיא ת"חמשד החמש יד זא ןבומ זיא אישק רעד ןופ סאוו ,תועובשה גחב ת"חמש ןעוועג עבוק
עדייב ןופ תוללכתה יד זיא סאד סאוו ,םיקידצה תדובע ,תונושארה תוחול וצ ךיוא תוכייש
."אתבויתב איקידצ אבתאל אתא חישמ"ד ,ןעמאזוצ םיוק

* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (דנ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

הניגנמה .הבושת ילעב דגנ - 'ינשהו םיקידצ דגנ תנווכמ - הנושארה .תויצאירו יתשל קלוחמ הזה ןוגינה
םימייסמשכ קר ,(דחא עטק לע םימעפ המכ םירזוח אל ,רמולכ) תחא םעפבו תוניתמב תרשומ ,ןכל ,הנושארה
.םיימעפ עטק לכ לע םירזוחו תורעתסהבו תוצרפתהב תרשומ איהש 'ינשה הניגנמה ןכ אל .םעפ דוע התוא םירש

יתשב יוטיב ידיל םיאבה הבושת ילעבו םיקידצ לש םיקוליחל עגונב ןינעה תא ראבל הברה א"טילש ר"ומדא ק"כ
בוש (ת"חמש[ו צ"עמש]ד גח ורסא - תישארב תבשב) תרחמל ןכ ומכו ,אודמילש תעב הזה ןוגינה לש תויצאירוה
.ןינעה תא ראיב םעפ

.13-17 'ע "א"כשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

__________
.ויתאצמ אל ע"על (א


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1