.אנינע יינעל ינעד 1אנמחר [8] (ה
.אנינע אביל יריבתל ינעד אנמחר
[פ"כהוי לילד תוחילסה רדס ףוס]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.כ"שת (רקוב

- א -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

.תודיסחה דומילב ףיסוהל םמצע לע םילבקמה לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1

:רמא כ"חאו ."ינעד אנמחר" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2

סאד זיא בייהנא םוצ םוראוו ,החמשב כ"חאו תוניתמב ןעגניז רעירפ ןעמ ףראד ןוגינ םעד זא
.ןוחטב ןוא העיבת יד רעקראטש ץלא טרעוו רעטייוו סאוו ןוא םינונחת

.אנינע זא רעכיז זיא אביל אריבת זיא ןעמ תעשב :דוע רמאו

* * *

__________
:ןוגינה ד"ע (ונ 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

תוחילסה רדס ףוסב םירמואש אנינע אבל אריבתל . . . אנינע יינעל ינעד םילמה לע םירשש יבוילוקינ ןוגינ
.(פ"כהוי לילב)

76 'ע "כ"שת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1