.1לימאש [7] (ד

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ט"ישת (רקוב

- א -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

.תודיסחה דומילב ףיסוהל םמצע לע םילבקמה לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1

:רמא ןגנל ליחתהש םרטו ."לימאש" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2

.דנאלסור ןיא ןעוועג זיא סע :םעד וצ השעמ א טימ םידיסח ןופ טרעהעג ךיא באה ןוגינ םעד
ןעמענייא ןביוהעגנא ייז ןבאה ,איסור תלשממ ןייז טשפתמ ןבייהעגנא ךיז טאה סע תעשב
ןענופעג ךיז ןבאה ןטראד .גרעב רעזאקוואק ןעמענייא ךיוא טלאוועג ייז ןבאה ,םוטעמוא
ישנא יד סאוו םעד ףיוא קידנקוק טינ .רעסייק א טאהעג ןוא ,תוברת ינב ןייק טינ םישנא
ייז ןעמ טאה מ"מ םירהה לע ןעוועג ןענייז סאוו יד ןופ רערעמ ךאס א ןעוועג ןענייז הלשממה
טנעקעג טינ ייז וצ ןעמ טאה ,םיהובג םירה לע ןענייז ייז עלייוו ןעמענ ןייא טנעקעג טינ
.ןעמוקוצ

ןוא םולש ייז טימ טכאמ ןעמ זא טגאזעג ייז טאה ןעמ ,טראנעגסיוא ייז טאה ןעמ זיב
רע טאה לימאש - לשומ רעייז ןעמונעג ןעמ טאה ףוס םוצ ןוא ,תוחנה המכ טגאזעגוצ
רעבא ,טינ יצ טריטסערא ןעוועג זיא רע יצ ,ייסאר ףיט ןיא םיא טקישראפ ןוא - ןסייהעג
.טקישראפ ןעוועג רע זיא פ"כע

ןעוועג זיא רע ואוו גרעב עכיוה יד ףיוא ךיז ןענאמרעד ןוא ןטכארטאב ךיז טגעלפ רע תעשב
דבעושמ רע זיא רעטציא ןוא ,תוברת ןופ םילבכ יד ןופ יירפ ךיוא ןוא ,הלשממ רעד ןופ יירפ
תלחתה רעד סאוו ,ןוגינ םעד ןעגנוזעג טאה רע ןוא ,שינעקנייב א טפאכעגנא םיא טאה ,'וכו
ךיז רע טעוו ס"כוס זא הוקת זיא ןוגינ ןופ העונת עטצעל יד ןוא ,םיעוגעג זיא ןוגינה
.טרא ןייז וצ ןרעקמוא

המשנה תדירי ןינע ן'פיוא טצונעגסיוא סאד ייז ןבאה ,ןוגינ םעד טרעהעג ןבאה ןדיא תעשב
יד זיא הלעמל קידנעייז .אתקימע אריבל המר ארגיאמ הדירי א ךאד זיא'ס סאוו ,הטמל
רשא 'יוה יח ש"מכ תוקלא טימ טקיצנייאראפ ןעוועג זיא יז םוראוו ,יירפ ןעוועג המשנ
ןופ םילבכ יד ןיא טייטש רע יוו ובצמב ןנובתישכ זיא הטמל אד קידנעמוק ןוא ,וינפל יתדמע
טאה רע זא תעשב 'יפא ןוא ,ךרדה תא רבעו םגפו אטחש ךיא ,'ישפנב שניא עדיו ,ב"הנו ףוג
אב זיא'ס תעשב וליפא ןוא ,הדמולמ םישנא תוצמ ךרדב םיא אב זיא מ"מ ןעוועג ןקתמ סאד
זיא מ"מ ,בבל בוטו החמשב ךיוא ןיוש זיא'ס תעשב 'יפא ןוא ,ר"יוהא ןופ תויח א טימ םיא
.בהואש ימ שי רע זיא םיגונעתב הבהאב 'יוה תא דבוע רומג קידצ וליפא ךאד

רעד ,םיהובגה םירה יד וצ םיעוגעגב ררועתנ רע טרעוו ,םעד ןיא ךיז טכארטאב רע תעשב ןוא
השוריב סאד ןבאה ייז ןופ סאוו ,תובאה ולא םירה 'יחבב ןענאטשעג זיא יז יוו המשנה שרש
םיהובגה םירה יד ןיא זיב ,תוליצאמ הלעמל ךיוא ןוא ,תוליצאד ת"גח םירה 'יחב ,ןדיא עלא
.םוצמצה םדוקש

ןוא חדנ ונממ חדי אלש רעכיז זיא רע זא ,הוקת זיא ןוגינ םעד ןופ העונת עטצעל יד ןוא
תילכת והזד ,רעירפ ןעוועג זיא רע יוו רעכעה ךאנ ,וצפח זוחמל ןעמוקוצ רע טעוו ס"כוס
.ןיילא תומצע טימ ךאז ןייא ןרעוו ןוא ןעמוקוצ טעוו רע זא ,'ילע ךרוצ איהש הדיריה

* * *

- ב -

תא ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ הויצ - ט"ישת ת"חמש םויד תודעוותהב - ז"חאלש םויב
:3רמא ןגנל וליחתהש םרטו ,ת"חמש לילב דמילש ןוגינה

.םעד וצ השעמ א טימ ,םידיסח ןופ םינש המכ ינפל טרעהעג ךיא באה ןוגינ םעד

גרעב רעזאקוואק יד ףיוא ןעוועג ןענייז ,רעירפ קיצפופ ןוא טרעדנוה ,טרעדנוה ראי א טימ
ןופ תולבגה יד קידנבאה טינ ,רורד רופצכ יירפ ןעוועג ןענייז סאוו ,הצחמל םיארפ םיטבש
.תוברת ינב ןופ תולבגה יד טינ וליפא ןוא הכולמה יקוח

ןייא טלאוועג רע טאה ,הכולמ ןייז טימ ךיז ןייז טשפתמ ןבייהעגנא טאה ראצ רעד תעשב
טאהעג טאה רע זא שטאכ ,טנעקעג טינ טאה רע רעבא .גרעב רעזאקוואק יד ךיוא ןעמענ
ןבומכ טאהעג רע טאה ךיוא ,רפסמ יתמ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,ןטאדלאס ךאס א ךיז טימ
טינ ייז ןעמ טאה ,גרעב עכיוה ףיוא ןעוועג ןענייז ייז דלאביוו מ"מ ,ייז ןופ רעוועג ערעסעב
.ןעמענ ןייא טנעקעג

טאה ןעמ ,םולש ייז טימ טכאמעג טאה ןעמ ,האצמה א ףיוא טפאכעג ךיז טאה ןעמ זיב
טאה ןעמ תעשב ,תוחנה המכו המכ - ןסייהעג רע טאה לימאש - ןרעייז שאר םעד טגאזעגוצ
םיא טקישראפ ןוא ן'לימאש ןעמונעג ןעמ טאה ךאנרעד זיא ,רעוועג םעד ןעמונעגוצ ייז אב
.ייסאר ףיט ןיא

,םיהובגה םירה יד ףיוא ןענאמרעד ךיז טגעלפ רע ןעוו ןמזל ןמזמ זיא ,טקישראפ קידנעייז
ןופ תולבגה יד טינ וליפא ןוא הסיפת א ןופ תולבגה יד קידנבאה טינ ,יירפ ןעוועג זיא רע ואוו
עפיט א טפאכעגנא םיא טאה ,תוברת ןופ םילבכ ןוא תולבגה יד ןוא בשומ םוקמ ריע א
רע ןוא ,םימשב רשנ ומכ יירפ ןעוועג רע זיא ןטראד סאוו ,םיהובגה םירה יד וצ שינעקנייב
.הוקת - העונת עטצעל יד ןוא םיעוגעג זיא ותלחתהש ןוגינ םעד ןעגנוזעג טאה

ןוא ,תויתוא ענייז ףיוא ןעמונעג סאד רע טאה ,ןוגינ םעד טרעהעג טאה דיא א תעשב
.ףוגב המשנה תדירי ןופ ןינע ן'פיוא סאד טצונעגסיוא

א ןיוש זיא - כ"הסכ תחתמ הבוצח - סאד ןוא ,כ"הסכ תחתמ הבוצח ןעוועג זיא המשנ יד
ןטשרעביוא ןטימ ןדנובראפ זיא יז ,רעכעה ךאנ יז זיא םצעב םוראוו ,המשנ רעד אב הדירי
רוקמו ,טלושו לשומ ןייק ךיז ףיוא טאהעג טינ טאה יז ,יירפ ןצנאגניא יז זיא אלימבו ,ןיילא
ןיא זיב ,הלעמל ןוא ,תוליצאד ת"גח ,תובאה ולא םירה ,םיהובגה םירהה לע זיא הבצוח
.םוצמצה םדוקש ת"גח

הטמל טקישעגפארא ןוא ןטראד ןופ ריא ןעמונעגוצ ןוא ,טראנעג ןיירא ריא טאה ןעמ ןוא
ןואמצ א ןא ריא טפאכ ,הבצוח רוקמב ךיז טכארטאב המשנ יד תעשב סאוו ,ב"הנו ףוג א ןיא
.ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ ,לודג

רעבא ,אקוד הטמל התדובע י"ע תישענש 'ילעה ליבשב איה הדיריה תנווכש עקאט תמא
ןיוש זיא רע וליפא ביוא ןוא ,'וכ 'ישפנב שניא עדיד ,הלודג הדירי א סאד ךאד זיא עלייוורעד
טלעפ ר"יוהא ןיוש טאה רע ביוא וליפא ןוא ,הדמולמ םישנא תוצמ סאד זיא ,צ"מות םייקמ
,בבל בוטב םעד רעבא םיא טלעפ החמש לסיבא ןיוש טאה רע ביוא וליפא ןוא ,החמש םיא
'יוה דבוע רומג קידצ םג ךאד זיא סאד ךיוא ןיוש טאה רע תעשב וליפא ןוא ,החמשה יוביר
ויפנכ ןייז שרופ טינ ןעק רע ,לבגומ ךאד רע זיא .בהואש ימ שי רע זיא םיגונעתב הבהאב
.ףוגה תולבגה יד טאה רע םוראוו ,םימשב רשנה ךרדכ

םעד ןופ טייוו זיא סאוו רעד המכו המכ תחא לעו ,רומג קידצ א ןגעוו ךאד ןעמ טער סאד
רעבא סאד ךאד זיא צ"מות םייקמ ןיוש זיא רע תעשב וליפא זא ,ןבומ יאדו א ךאד זיא
צ"מות יד ןוא ,םיבוכיעו תועינמ רע טאה טירט ןוא טירש רעדעי ףיוא ,טייהרעטרעטאמעג
.טייהרעטרעטאמעגסיוא ןענייז םייקמש

ןוגינ םעד ןופ לאפ רעטצעל רעד ןוא .םיעוגעגו ןואמצ רעד - ןוגינה תלחתה יד זיא סאד ןוא
אריב רעד ןופ ןפאכסיורא ךיז רע טעוו ס"כוס זא רעכיז זיא רע סאוו ,הוקת יד זיא
.אכלמד אפוגב אבאתשאל ,רעירפ ןעוועג זיא רע יוו רעכעה ךאנ ןעמוקוצ ןוא ,אתקימע

:[רמא ןוגינה ונגינש ירחאל]

טייקדליוו יד ןא ךיז טרעה ןטראד ךיוא זיא ,םיעוגעג זיא סאד סאוו ןוגינ ביוהנא ןיא וליפא
טריטסערא ןעמ תעשב וליפא זיא יירפ םצעב זיא'ס סאוו רעד םוראוו ,ןשטנעמ ןעיירפ א ןופ
.טייקיירפ יד םיא ןיא ךיז טרעה ,םיא

.ךלמ ןב א זיא רע זא ןא ךיז טרעה 'יבשב אצמנ רשאכ םגד ךלמ ןבה לשמכו

יד ריא ןיא ןא ךיז טרעה ,הטמל אד קידנעייז ךיוא זא ,הטמל המשנה תדיריב אוה כ"ומכו
יד ןופ ןרעוו לעפתנ טינ ףיוא חכ תניתנ א זיא אפוג סאד סאוו ,ימצעה בחרמ רעד ,טייהיירפ
- 'ילעה תילכת רעד ןייז טעוו םעד ךרוד סאוו ,ותדובע דובעלו ,םלוע ןופ םיבוכעו תועינמ
.שממ תומצע וצ ןעמוקוצ

* * *

- ג -

,"לימאש" ןוגינה תא ונגינ - ט"ישת ח"מ ח"הבמ ,תישארב פ"שד תודעוותהה תליחתב
:4רמא כ"חאו

,םיא וצ ןעמוקנא ןגעלפ עכלעוו תולאש יד זא ,ן'יבר ןטלא םעד אב רדס א ןעוועג זיא סע .א
ייז .קדצ חמצ רעד ןעוועג זיא ייווצ יד ןופ רענייא .ןעייווצ וצ ןבעגעג רעביא ייז רע טאה
יד ןקיש יבר רעטלא רעד טגעלפ רעהכאנ ןוא סיוא טמוק ייז ייב סאוו סאד ןביירשנא ןגעלפ
קוליח םעד לאמא טגאזעג יבר רעטלא רעד טאה .ןעמוקעגסיוא זיא םיא אב יוו יוזא הבושת
אב ןוא רעגנייל טרעוו םעפל םעפמ זיא םענעי אב זא ,ןטייווצ םעד זיב קדצ חמצ םעד ןופ
.רעצריק טרעוו םעפל םעפמ זיא קדצ חמצ םעד

רעירפ ןעמ טרעה ,ןינע א טרעה ןעמ תעשב זא ,זיא 'יאר טימ העימש ןופ קוליח רעד :ל"יו
.ללכ רעד ןעמאזוצ ךיז טלעטש םיטרפ עלא ןופ זא זיב ,טרפ ןטייווצ א ךאנרעד ,טרפ ןייא
ןעמ ףראד ךאנרעד טשרע ןוא ,לאמאראפ ןינע ןצנאג םעד ךאד ןעמ טהעז 'יארב כ"אשמ
.םיטרפ יד ןביילק רעדנאנאפ

ןוא ,ןינעה תויחטש םעד ןעמ טמענ הליחתכל זיא ,העימש 'יחבבש לכשב זיא ,לכשב כ"ומכו
ןוא ,תוימינפה תלחתה יוו טינרעמ סאד ךאד זיא תוימינפ יד דלאב טמענ ןעמ ביוא וליפא
טרעוו סע .טרפ רעיינ א וצ טמוק לאמ רעדעי זיא ,רעפיט ןוא רעפיט ןעמ טמענ ךאנרעד
.בתכ ןיא ףסותינ טרעוו םעפל םעפמ זיא בתכ ןיא ךיוא זא זיב הלכשה רעד ןיא ףסותינ

ןיא טאה רע יוו ןינעה תדוקנ תא דלאב ןעמ טמענ ,'יאר 'יחבב אוהש ומכ לכשה דצמ כ"אשמ
ןלעטשסיוא ,ןייז טרפמ ןביוהנא ןעמ ףראד ךאנרעד ןוא .קמוע ןצנאג ןטימ םיטרפ עלא ךיז
טינ זיא טרפ רעכלעוו ןוא ,לפט רעד זיא טרפ רעכלעוו ןוא ,רקיע רעד זיא טרפ רעכלעוו
.ירמגל ןייז טימשמ ןעמ ףראד טרפ םעד סאוו ,לבקמהל ךייש

דצמ זא ,קדצ חמצה תגשה יוליע תאלפה לדוג ןעוועג ראבמ טאה יבר רעטלא רעד זא ,ל"יו
טאה הלאש א ןעמוקעגנא זיא סע תעשב .'יאר ךרדב ןינע רעדעי ןעמונעג רע טאה ולכש בחור
ךאנרעד ,םיקסופו ס"שב םעד וצ ךייש זיא סאוו ץלא טימ ןינע ןצנאג םעד ןהעזעג דלאב רע
טזומעג רע טאה ,לאושהל ןרעפטנע וצ יוו ןפואב ןבעגסיורא טפראדעג סאד טאה רע זא
ראפרעד ןוא לבקמהל םיכייש םניאש םיטרפ יד ןעמענסיורא ןוא ,םיטרפ ןיא ןלעטשסיוא
.רעצריק םיא ייב ןראוועג םעפל םעפמ זיא

,םעד ןיא רדס רעד זיא ,לוק טימ ןדנובראפ זיא סאוו ןוגינ א - סאד ךיא גאז סאוו ןגעקטנא
ןדנובראפ זיא סאוו ןוגינ א רעבא .רעכעה ןוא רעקראטש לוק רעד טרעוו - רעטייוו סאוו זא
יד שגרנ טרעוו סע רערעמ סאוו םוראוו .טרעקראפ רדס רעד ןטראד זיא ,םיעוגעג טימ
סע טייג רעטייוו סאוו זיא אלימב ,ותואיצמ תוטשפתה רעקינייוו םיא ייב טרעוו םיעוגעג
.הקד הממד לוק א וצ זיב ,רעליטש

ת"חמשב טערעג טאה ןעמ יוו ןוא ,םיעוגעג ןופ ןוגינ א זיא'ס סאוו ,ןוגינ רעד ךיוא יוזא ןוא
הרסאממ גנייא זיא ריא סאוו המשנה יעוגעג ףיוא טשטייטעגסיוא סאד ןבאה םידיסח זא
ףוגה תוטשפתה לוטיב רעד ןא רערעמ ץלא ךיז טרעה - רעטייוו סאוו זיא ,ב"הנו ףוגהב
.לוק רערענעלק א רעטייוו סאוו ןוגינ רעד טייג ראפרעד .תוקלא וצ םיעוגעג יד ןוא ,ב"הנו

רע ףראד ,ןעגניז וצ עגונב פ"כע רעבא ,םיעוגעג יד שיגרמ טינ זיא סאוו רעד וליפא ןוא
ןייז טינ סאד ףראד פ"כע םיאורה יניעב זא אינת ןיא טגאז רע יוו ד"עו .ל"נה ןפואב ןעגניז
ףראד ןוגינ םעד ןעגניז רעבא ,ןייז טינ ראנ לאז שגרה ןייז יוו זא ,ד"ודנב כ"ומכו .קיטנעק
.הברדא ראנ לוקה תא םיהיבגמ םעפל םעפמ סאוו ירדנ לכ יוו טינ ןעמ

:[רמא החישה םויס ירחא]

.טדערעג טאה ןעמ יוו ןפואבו ,ןוגינ םעד לאמא ךאנ טגאז

* * *
__________
:ןוגינה ד"ע (אס 'ע) ג"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

ןוגינה תא ודמיל תעבו ,(רקוב תונפל) תופקהה ירחא ט"ישת ת"חמש לילב א"טילש ר"ומדא ק"כ ודמילש ןוגינ
.טוריפ רתיב רואיבהו רופיסה לע רזח תודעוותהה תעב ת"חמש םויב ותרחמלו ,רואיבו רופיס הזל םידקה

.גמ 'ע "ט"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.גס-בס 'ע "ט"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (3

.וס-הס 'ע "ט"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (4


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1