.םימ ילב ףיעו 'יצ ץראב ,ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל 1האמצ [6] (ג
.ךדובכו ךזוע תוארל ךיתיזח שדוקב ןכ
[ג-ב ,גס םילהת]

עינ שעיאילפוק עינ ,וקראמראי אנ שעידעי יט אטשט וקראמ ןערוד יט יע
.וקראווס שיבאר אקלאט שעיאדארפ

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.י"חשת (רקוב

- א -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

דומיל ןיא הפסוה א ןעמענ ןא ךיז טעוו סאוו :דחא לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1
.האבה הנשל תודיסחה

כ"חאו ."אקראמ ןירוד יט ךע - ישפנ ךל האמצ" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2
:ורמאב ,ןוגינה ירבד תא ראבל ליאוה

א ןכאמנא טינרעמ ליוו רע ,טפיוקראפ רע טינ טפיוק רע טינ זא ,ר"הצי םוצ טגאז ןעמ זא
.םימשבש וניבאו לארשי ןיב תקולחמ

* * *

- ב -

:3א"טילש ר"ומדא ק"כ בתוכ - י"חשת תבט ה"כ בתכמב

הזב םחלהל שי אלימבו . . "ןעקניגולק" םעד ןופ אב חורה תוכימנש ריכיש הקזח יתוקתו...
לש עודיה ןוגינכו ,אקראווס תושעל ותרטמ לכש אקראמ ןירודה אוה אוהש ןויכ ,ףקותה לכב
.םידיסח

* * *

- ג -

יט ךע - 'וג האמצ" ןוגינה תא ונגינ - י"חשת טבש א"י ,חלשב 'פ ק"שצומד תודעוותהב
:4רמא כ"חאו ."אקראמ ןירוד

רע סאוו - ליסכ ושוריפ ןירוד - ליסכ םשב 'קנש ר"הצי ןפיוא סאד טייג "אקראמ ןירוד"
ןא ראנ טכאמ רע ןוא טינראג טנידראפ רע זא ,םיא וצ ןעמ ט'הנעט .דירי ןפיוא ךיוא טייג
.לובלב א

,םעד ךרוד טנידראפ ןעמ זא זיא רחסמה ןינעד .רחסמ ןופ טרא א .דירי א זיא ז"הוע הנהד
תחתמ הבוצחש תויה םע התדירי םדוק המשנ יד םוראוו .'ימתב ירקיא ארגת ןיבזו ןבזד
אקוד אד סאוו ,אקוד הדיריה י"ע הב תישענ 'ילעה תילכת מ"מ ,רתוי הלעמלו ,דובכה אסכ
והזו ,ה"בקה לש ומשב וארקיש םיקידצ םידיתעד ,תומצע טימ טקיצנייאראפ יז טרעוו
ןייק טינ זיא סאד םוראוו ,ךתאירבכ םלועהמ ךתאיצי ןייז לאז סע ראנ טינ .הדיריה תילכת
.ג"לב חויר והזד ,תומצע ןטימ תודחאתה יד זיא חויר רעד ראנ .חויר

סאוו ,"אפוסיכד אמהנ" 'יהי אלש ידכב .םדאה תא תותפל דירי ןפיוא טייג ר"הציה םג הנהו
ךאד זיא .עודיכ ,"םייחב תרחבו" 'יהיש ידכב ,"בקעיב למע" רעד אד ךאד זיא םעד בילוצ
טלומעי סאוו ,ןגלאפ טינ םיא לאז םדא רעד זא זיא ר"הציה לש תימינפה ותנווכ זא ןבומ
טנעייל ,תאז דבלמ זיא ,תוחילש ןייז זיא סאד זא תאז דבלו .תילכת רעד ןריפסיוא ךיז טעוו
ךיז טעוו רע ןוא ןגלאפ טינ םיא טעוו םדא רעד זא תעשב םוראוו .םיא ראפ ךיוא סאד ךיז
א זיא סאד סאוו ,"הוצמ הוצמ רכש" - תוצמה רכש תיתימא והזד ,תומצע טימ ןדניבראפ
טמוק תוצמה י"עו הלבגהב ץלא זיא תוגירדמ עקידרעירפ עלא יד םוראוו ,ל"נכ ג"לב חוויר
סעפע ךיוא רע טאה ,ר"הצי רעד ןעוועג זיא הזל םרוגהש דלאביוו זיא ,ג"לב 'יחבל רע
עי לאז םדא רעד זא עקאט ליוו ןוא ,געוו ןופ פארא טייג ר"הצי רעד תעשב רעבא .ןופרעד
תאו" ש"מכו ,שינעמ םיא ךיוא ןעמ זיא ,הנווכ יד זיא סאד טינ סאוו תאז דבל זיא ,ןקידניז
.וצרעד ןעוועג םרוג טאה יז עלייוו ,"וגורהת המהבה

ךיז ראג טכאמ רע זא ,"אקראמ ראיינ שידעי יד אטש" ,םיא טימ ןעמ ט'הנעט סאד ןוא
א טימרעד רע טוט ,ןגלאפ טינ םיא לאז םדא רעד זא ןהעז טעוו רע ביוא .עלאק ןיילא
.'וכ כ"אשמ הלודג המכח

ןעמ יצ ןסיוו לאז ןעמ זא ןמיס א םירפס ןיא טייטש סע ןוא טהעז ןעמ סאוו זיא סאד ןוא
םוראוו .טינ יצ טגיילעגפיוא ןעמ זיא רעטעפש יצ ,ךפיה א רעדא בוט רבד א ןאטעג טאה
ראפ עלייוו ,ר"הציה דצמ ךיוא ,ךיז אב ןכארבוצ רעטעפש ןעמ זיא הריבע ןא טוט ןעמ ביוא
.ל"נכ טינ ךיוא סאד ךיז טנעייל םיא

רציה יותיפ לש ןינע רעצנאג רעד זא דלאביוו ,'וכ ישפנ ךל האמצ ,ןוגינה ךשמה כ"ג והזו
רעבא זיא ,אפוסכד אמהנ ןייק ןייז טינ לאז סע ,תוקלאל ןואמצ א ןאטפיוא ידכב זיא
ףראד סאוו ךאנ ,םירתסהו תומלעה גונעג ןיוש זיא סע ,אד ןיוש זיא ןואמצ רעד זא תעשב
.רציה יותיפ םעד ןעמ

הנה ,טינ טרא ןייק ראג סע טאה הרואכלד ,טלומעי ךיוא התפמ זיא ר"הציהש םיאורש המו)
רע סאוו ,ןיילא םדא רעד קידלוש זיא סאד זא ,ר"הציב ךינפל ונאטחש אטח לע םירמוא ז"ע
.(הערפ בל תא דבכיו ש"מ ד"עו .ר"הצי םעד הרגמ זיא

סע ,אפוסכד אמהנ ןייק ןייז טינ לאז סע ליפ יוזא ףיוא יוו טינרעמ ןבאה םיא ףראד ןעמ
אזא ןייז לאז תיבה ןמזב ךיוא זא ךיז טשטניוו ןעמ זא ותלעמ הלדגש ,ןואמצ א ןייז לאז
ענייק ןייז טינ ןלעוו טלומעי םוראוו ,יאולה ןושלמ 'וג ןכ פ"ע ט"שעבה שוריפכ ,ןואמצ
.ליח לא ליחמ וכלי ןייז טעוו הדובע עצנאג יד ראנ םירתסהו תומלעה

* * *

- ד -

:5רמא ח"משת (החמשל ךפהיו - החדנ) א"נמ 'ט ,ןוזח תבש ,םירבד פ"שד תודעוותהב

לכש שפטה רציה ,"אקראמ ןירוד" - (אניירקוא זוחמב) 6םידיסחה ןוגינב עודיה ןושלבו
לארשי (ןיב - ז"יעו .. ,י"נב) ןיב ("וקראווס") 'וכ תקולחמו הבירמ תושעל אלא הניא ותלועפ
.ןידמ תפילק והזש ,ה"בקהל

__________
:ןוגינה ד"ע (יח 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

תוביתב ינשה ויצחו ,"ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ" קוספה תובית םע רשומ ןושארה ויצח .ןשי יד"בח ןוגינ
אקלאט שעיאדארפ עינ שעיאילפוק עינ ,וקראמראי אנ שעידעי יט אטשט וקראמ ןערוד יט יע" :תיסור תפש
עסונש הטוש רפכ ןבל םתוא םימדמש ,םדאבש תימהבה שפנו ר"הציהל העיבת :ןשוריפ ןכותו ."וקראווס שיבאר
קר ,רכומ ךניאו הנוק ךניאש ןוויכ ,"קראמראי"ה לע עסונ התא המל ותוא םילאושו - "דיראי" - אקושד אמויל
.םיעוגעגו הריש רמוא ולוכ הזה ןוגינה .(ה"בקהל לארשי ןיב - לשמנהב) הבירמ השוע ךנה

.חמ 'ע "י"חשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.367 'ע ב"כח תוחיש יטוקל ;מר 'ע ז"טח שדוק תורגא (3

.ו-המק 'ע "י"חשת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (4

ח"משת תוחישה רפסב הספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוהש החישמ וקתענ (6 הרעה ןכו) ןלהל אבה (5
.562 'ע ב"ח

ונגינש ירחאלו ,"'וכו אקראמ ןירוד יט ךע" ןוגינה א"טילש ר"ומדא ק"כ ןגינ - החישהד הז קלח םויסב (6
םאתהב ילוא) "'וג ישפנ ךל האמצ" - תפסונה (ןוגינה רדסב תמדוקה) אבבה םג ונגניש ,רמא ,ןמז ךשמ להקה
.'וכ השודקה רוא תפסות י"ע ל"צ ערה תייחד םגש אהחישה ןכותל
__________
.ןאכ קתענ אלש קלחהב (א


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1