.וניבא התאו ךינב ונא ,וניקולא התאו ךמע ונא 1יכ [5] (ב
.וניקלח התאו ךילהק ונא ,ונינודא התאו ךידבע ונא
.ונעור התאו ךנאצ ונא ,ונילרוג התאו ךיתלחנ ונא
.ונירצוי התאו ךיתלועפ ונא ,ונירטונ התאו ךימרכ ונא
.וניקולא התאו ךיתלוגס ונא ,ונידוד התאו ךיתיער ונא
.ונירימאמ התאו ךירימאמ ונא ,וניכלמ התאו ךמע ונא
[פ"כהויב ע"ומש תלפתד ץ"שה תרזחב טויפ]

תונפל - ט"וי תדועסו תופקה ירחא) ת"חמש לילב הז ןוגינ דמיל א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ז"ישת (רקוב

- * -

:הנש לכב גוהנכ - זא ליאוה א"טילש ר"ומדא 2ק"כ

לכב תודיסחה רועישב ןייז ףיסומ :םמצע לע םילבקמה לכל "הקשמ" ('קה ודיב) ןתיל (1
.םוי

.3"ךמע ונא יכ" ןוגינה תא דמיל הנשה ;שדח ןוגינ דמלל (2

__________
:ןוגינה ד"ע (זי 'ע) ב"ח םינוגינה רפסב ספדנה הזב קתעומ (1

הוקתב חורה ץומיאו תודדועתהו שפנה ןובשחל העיבתו השירד ,הניחתו השקב תואטבמ ןוגינה תועונת
.וינב לע - ה"בקה - באה ימחרל

.אנ 'ע "ז"ישת - שדוק תוחיש" רפסב הספדנ ,"הגומ יתלב החנה"מ קתענ ןלהל אבה (2

.הז ןוגינ ד"ע החיש םוש יתאצמ אל ע"על (3


Back to "Likkut Niggunim" Vol. 1