ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת םיטפוש תשרפ


להק לכ בל" ךלמה תא הנכמ ם"במרהו ,"ךלמ ךילע םישת םוש" םיווצמ ונא ונתשרפב
אלל םעופ בלה ,בלב היולת ףוגב םירבאה לכ לש תויחה - ?בלה לש ודוחי והמ ."לארשי
.ףוגה לכל םדה תא םירזמו הגופה

,הקספה אלל לעופ אוה .וב היולת ומע ינב לכ לש תויחהש ןויכ םעה לש "בל" הנוכמ ךלמה
.םעה יכרצ קופיסב דורט תעה לכ

םהו ,ונוצרכ ומע ינבמ שורדל לוכיו םעה לע טלוש אוה .המצע-לעבו ףיקת אוה ךלמה
.ויתוארוה תא אלמלו ויתושירדל תונעהל םיבייוחמ

,םעהמ שרוד אוה ךירצ אוהש המ לכ םנמא .תמייוסמ השלוח ךלמל שי תאז םע ,םלוא
קקזהל ילבמ ,ומצע תוחוכב ויכרצ תלבק לש הטושפה תורשפאה ול ןיא ךא ,ונממ לבקמו
.םירחאל

ידי-לע רכתשהש ופסכבו ,ותסנרפל דבוע - ?השוע אוה המ ,המ-רבד ךירצש טושפ םדא
ינב תולועפל קוקז אוה - הנוש בצמה ךלמה לצא .ויכרצ תא ומצעל קפסמ וישעמו ויתולועפ
.ומע

לכש ףקותו המצע לעב רבא ,םירחאה םירבאה ןעמל לעופש רבאה והז םנמא .בלה םג ךכ
אלא ,ומצע ינפב תואיצמ וניא בלה .שלח רבא אוה ומצע בלה םלוא ,וב םייולת םירבאה
.םירחאה םירבאל תורסמתה ולכ-לכ

* * *

אלא ,םירחא םירבאב יולת וניא אוה ,תדמתמ העונתב יוצמ וניא חומה .בלה ןמ הנוש חומה
.םהמ דרפנ

."לארשי שאר" הנוכמ ,רודה לש הארוהה הרומו המכחב לודגה ,ןירדהנסה שאר ,אישנה

.םעה ןמ קתנתהל וילע ןכלו ,תוכלה קוספל וילע .חומל - שארל המוד אישנה לש ותדובע
לולע אוה ,ןוכנה ןפואב בצמה תא חתנל לגוסמ וניא אוה והשלכ ןינעב תישגר ברועמ םדאשכ
ןמ תישגר דרפנ תויהל - תוכלה קסופש - אישנה לע ןכל .ותעיבקב תוגשלו ןידה תא תוטהל
.תורוהלו טופשל לכויש ידכ ,םעה

תמחלמ תא םחול אוה .ןמויק תא ףכוא אלא תוכלה קסופ וניא אוה .הנוש ךלמה לש ותדובע
.ויכרצ קופיסב קוסעו םעה

וילע ,יוארכ םעה ינב יכרצ תא אלמל לכויש ידכ .תישגר תוברועמ תשרדנ ךלמה לש ותדובעב
תידימת לעופש בלה ומכ םהייחב ברועמ אוה ;םהינינעל רסמתהל ,םהיתוקוצמ םע תוהדזהל
.םירבאה רתי ןעמל

* * *

- "ךלמ ןורושיב יהיו" - ךלמ אוה וניבר השמ .םינפואה ינשב לארשי תא גיהנה וניבר השמ
הז אוה .אישנ םג אוה תאז םע .םהיכרצ תא קפסל לארשי ןעמל רסמתהו לעפ וניבר השמ
.ודי-לע הרסמנ הרותה לכש הז אוה ,גוהנל דציכ םהל הרוהש

דמלי ןכו ,הכולמב תומילש היהת חישמה לצא .דחאכ אישנו ךלמ אוה חישמה ךלמה םג
.שממ ונימיב הרהמב ,לארשי-םע לכ תא הרות
(170-165 'מע ,טי קלח 'תוחיש יטוקל' יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:בא-םחנמ ט"כ

.ב"עקת תנשב ,(תפרצ-איסור תמחלמ תעב) ידאל ריע תא ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ בזע וב םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"