ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת האר תשרפ


םימחרה שדוח ,לולא שדוח לש ונינע .לולא שדוח ינפלש תבשב תארקנ האר תשרפ
דע הארמה ,הבושתה ןינעב שודיח םיאצומ ונא ונתשרפב .הבושתה תדובע אוה ,תוחילסהו
.הבושת לש העפשהה תלועפ הלודג המכ

םדאל קספנ םא .הטמ לש ןיד-תיבל אלו ,הלעמ לש ןיד-תיבל הליעומ הבושתש ,ןידה עודי
הבושתה תדובע יכ .הבושתב רזח םייתניב םא ףא שנעהל בייח אוה ,ןיד-תיב ידי-לע ,שנוע
.תואור םהיניעש המ אלא םהל ןיא - םיניידה וליאו ,בלבש הדובע איה

םבור וא ריעה ישנא לכ רשאכ .ונתשרפב הרומאה ,תחדנה ריעה איה ללכה ןמ תאצוי
איהה ריעה יבשוי תא הכת הכה" הווצמ הטמ לש ןיד-תיב ירה ,הרז הדובע םידבועו םיאטוח
."ברח יפל

."בטומ - הבושת ושעו ורזח םא" :קסופ ם"במרה

הנתינש ותקיספ תא םייקמ וניא ןיד-תיב וב דיחיה הרקמה והז .לודג שודיח ןאכ ונאצמ
ינפל קר אל הליעומ תחדנה ריעה ישנא לש הבושתה וליאכ הארנו ,טפשמו הארתה רחאל
.הטמ לש ןיד-תיב ינפל ףא אלא ,הבושתב ליגרכ ,הלעמ לש ןיד-תיב

תא הכת הכה" :רוביצל שנוע אלא םידיחיל וא דיחיל שנוע וניא אוהש הז שנועב דחוימה
.תחדנ ריע לש ,תדחוימ תואיצמ אלא ,םידדוב םישנא לש תואיצמ ןאכ ןיא ."ריעה יבשוי

ריע ישנא לש םשנע ולאו ,הליקס ושנע הרז הדובע דבועו אטוח דיחי םדא רשאכ ,ןכאו
.(ברחב הגירה) ףייס ,רתוי לק שנוע אלא ,הליקס וניא תחדנה

םילקמ עודמו ,הליקס בייחו יטרפ ןפואב הרז הדובע דבע םהמ דחא לכ ירה ,הומתל ונלוכי
רומחב שנענ אוה םישנע המכ בייחו םיאטח המכב אטח םדא םאש אוה ללכה ירהו ?ושנעב
םידיחיה אל .השדח תואיצמ יהוז אלא ,םידיחי לש ףסוא הניא תחדנ ריע אלא ?םהיניבמ
.תחא תואיצמכ ,הלוכ ריעה אלא םישנענ

םתבושת םלוא ,ןיד-תיב ינפל הליעומ אל םתבושת ,הבושתב םירזוח תחדנ ריע ישנא רשאכ
.תחדנה ריעה תואיצמ תא ןיטולחל תלטבמ

תויהל ובש םה יכ ,שינעהל ימ ןיא ,תחדנ ריע לש תואיצמ דוע ןיא בוש ,הבושתב ורזחשכ
םנמא - "בטומ הבושת ושעו ורזח םא" :ם"במרה קסופ ןכלו .ומצע ינפב דחא לכ ,םידיחי
שנועה םג אליממו ,תואיצמה תא תלטבמ ןכ איה ךא ,שנועה תא תלטבמ הנניא םתבושת
.לטב
(111-106 'מע ,ט קלח 'תוחיש יטוקל' יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:בא-םחנמ ף"כ

ר"ומדא ק"כ לש ויבא - ל"ז קחצי יול ברה לבוקמהו ןואגה דיסחה ברה ק"כ תוקלתסה םוי
.ש"דת'ה תנשב - ו"ליש חישמה ךלמ

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"