ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת בקע תשרפ


וליאו ,"עומש םא היהו" :עמש תאירק לש הינשה השרפה העיפומ ,בקע תשרפ ,ונתשרפב
תומוד - ןתוללכב .ןנחתאו תשרפב העיפומ - "תבהאו" - עמש תאירק לש הנושארה השרפה
.ןהיניב םיטלוב םילדבה המכ שי - םיטרפב םלוא ,ההז ןנינעו תוישרפה יתש

לכבו םכבבל לכב" תמועל "ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" :בותכ ןנחתאו תשרפב (א
."םכדואמ" ןיוצמ אל ןכו ,םיבר ןושל הטקננ ונתשרפב .ונתשרפב בותכה "םכשפנ

תואל םתרשקו"ל - הרותה דומיל - "ךינבל םתננשו" םידקמ ןנחתאו תשרפב :ףסונ לדבה (ב
"םכדי לע תואל םתוא םתרשקו" םדוק ,ךופה אוה רדסה ונתשרפב .תווצמה םויק - "ךדי לע
."םכינב תא םתוא םתדמילו" ךכ-רחא קרו

הרותה תוישרפ יתש ןיבש םילדבהב ץוענ "עמש תאירק" תוישרפ ןיב םילדבהה לש םרוקמ
.תובותכ ןה ןהב

היולת אל הנתמ .םניח תנתמ ןושלמ אוה ןנחתאו ,הלעמלמ העפשהל תזמור ןנחתאו תשרפ
.הנתמ קינעהל טילחמ ןתונה .ןתונב קר אלא לבקמב

רמולכ ,תויח וב תשגרומ אלש רבאה אוה "בקע" .הטמלמ הכשמהל תזמור ,בקע תשרפ
.הלעמלמ תויח לבקמ וניאש ףא לוע תלבקבו ומצע תוחוכב לעופה םדאה תדובע

.תולענה תוגרדב - שפנבש "הדיחי" תגרדב שגרומ והירה ,(הלעמלמ) הלענ רוא ריאמ רשאכ
."ךשפנ לכבו ,ךבבל לכב" :דיחי ןושלב יוויצה עיפומ הנושארה השרפב ןכל

,תולבגהה ןמ תאצל הקושתה תרבוג וב בצמב רבודמ יכ ,"ךדואמ לכב" וב ףסוותנ ןכ
.שממ "ךדואמ לכב" ,םירצמה לכ לעמ תולעתהל

תוחוכב הראהה הרושק ,םדאה תדובע ידי לע ךשמנש יקולאה רואה ריאמ רשאכ ,םלוא
לכב" - םיבר ןושל אוה ןושלה ןאכ .רוביצל םיזמורש שפנה תוחוכ תרשע םהש ,םיימינפה
."םכשפנ לכבו ,םכבבל

(ןנחתאו תשרפב) םידקמ ןכלו ,"לודג דומלת" זא ,הלעמלמ העפשה האבשכ ןכ-ומכ
בקע תשרפב ןכל ."לודג השעמ" זא ,הטמלמ איה הדובעהשכ ."םתרשקו"ל "...םתננשו"
."...םתדמילו" איבמ ךכ-רחא קרו "...םתרשקו" םידקמ
(84-79 'מע ,ט קלח 'תוחיש יטוקל' יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:בא-םחנמ ב"י

.כ"קת תנשב ,ה"ע אנרעטס תינקדצה תינברה םע ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ תנותח םוי

.ש"ת תנשב ,'לבבבש וניבר תיב' - '770' ןינב הנקנ וב םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"