ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת חרק תשרפ


השמ לע קלחש ,חרק ,עשר לש ומש לע תארקנש ,ונתשרפב .המשב םילולכ השרפה ינינע לכ
.םינהוכל תתל לארשי-ינב לעש הנוהכה תונתמ ד"כ לע יוויצה עיפומ ,ןהוכה ןרהא לעו וניבר
תונתמ וליאו ,ןרהא תנוהכל תדגונמ חרק תקולחמ .םייכפה ולא םינינע ינש םיארנ הרואכל
.םינהוכה תא תוממורמ הנוהכה

םימה ןיב לידבמה עיקרל המוד חרק תקולחמ לש הנינעש אבומ 'ךלמילא םעונ' רפסב
ןויכ ,'בוט יכ' רמאנ אל ,וז הדרפה הלחשכ ,האירבל ינשה םויב .םינותחתה םימל םינוילעה
הככדזה םינותחתל םינוילעה ןיב הדרפההו הציחמה ,םלוא .תקולחמה הארבנ הז םויבש
.ינשה םויה תכאלמ לע םג 'בוט יכ' רמאנ ,'בוט יכ וב לפכוה'ש ישילשה םויבש דע ,הררבתנו
ידי-לע רשפאתה ישילשה םויב רוביחה .םולש ןיכשהל ליעומה בוט רבד איה הדרפהה תילכת
.ינשה םויה לש הדרפהה

םיקתונמ םה ןכש ,דואמ ההובג םינהוכה לש םתלעמש ןעט אוה ?חרק לש ותנעט התיה המ
וילעש לודגה ןהוכה טרפב ,השודקבש םירבדב קרו ךא םיקסועו ,הזה םלועה ינינעמ ירמגל
םישועו תוימשגב םיקסוע םה .הלעמ שי הדעה לכב םג ,םלוא ."אצי אל שדקמה ןמו" :רמאנ
.תוקולאה תנכשהל םוקמ ומצע םלועה ןמ

תוקולאה תא םירידחמש ולא אקוד ."'ה םכותבו ,םישודק םלוכ הדעה לכ" :חרק רמא ךכ
לעמ אוה - דיחיה לודגה ןהוכה-ןרהא עודמ ,ןכ םא .םינהוכה אל םה ,(םכותב) - םלועב
?םלוכ

םידוהי שי :הנוש דיקפת לטומ ידוהי לש גוס לכ לע םנמאש ,אוה חרק לש ותנעט לע הנעמה
וא "םימש םשל ךישעמ לכו" םנינעש םידוהי שיו ,השודק ינינעב קר אוה םדיקפתש (םינהוכ)
."והעד ךיכרד לכב"

ךכ ידי-לע .םלועה ינינעב םיקסועש םידוהי לע םג עיפשהל םינהוכה םיכירצ ןכ-יפ-לע-ףא
.םתאלעהל ולעפי

,רוביחל האיבה םימל םימ ןיב הדרפההש םשכ .בוט רבד איה חרק תקולחמ לש התילכת
תונתמ ד"כ ןתמב תפסותל האיבהש איה חרק לש ותקולחמ םג ךכ ,'בוט יכ' םיימעפל
.םיגוסה לכ ןיב םינותחתהו םינוילעה רוביח .הנוהכה

תאזו ,תקולחמה םדוק רשפאתהש רשקה ןמ רתוי הברה קזח הז רשק אטבתמ לארשי-םעב
.הנוהכה תונתמ ידי-לע

תארקנ ןכל ,םולשה תרבגהל םרת ,רבד לש ופוסב ,חרק םג .םלועל םולש האיבמ הרותה
.םעה תובכש לכ ןיבש רשקב קוזיחה אב ודי-לעש ,ומש לע השרפה
(119-114 'מע ח קלח 'תוחיש יטוקל' יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:זומת 'ג
.ז"פרת תנשב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש הלואגה תלחתה םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"