ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת חלש תשרפ


?ךכל חוכה םהל היה ןינמ .םילגרמה תצעב ופתתשה אל בלכו עשוהיש רפוסמ ונתשרפב
ךלה אוה .ומצע תוחוכב תאז לעפ ,ותמועל ,בלכ .וילע ללפתהש השמ תוכזב לצינ עשוהי
.ותוא ותיסי אל םילגרמהש ללפתהו תובא ירבק לע חטתשהל

הנוש התיה בלכ לש 'ה תדובע ,הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב התיה עשוהי לש 'ה תדובע
.'הטמ'ה לכ תא תשבוכו תרדוח וז הלועפ .הלעמל הטמלמ האלעה לש ךרדב לעפ אוה -
תדובע ,וז הדובע ידי-לע תמרגנש הראהה ןכלו ,םיארבנה תדובעב ץפח אוה-ךורב-שודקה
.רתוי הלענו הבר ,םדאה

* * *

תחגשה תרכינ וב םוקמל ,לארשי-ץראל ותביבס תא ךופהל וילעו ,'ה לש וחילש אוה ידוהי לכ
תונוש תוטיש שי ערה רצילו ,ורובע ידמ השק תוחילשהש ידוהיל המדנ םימעפל .תידימתה 'ה
ךופהלו ךתביבס לע עיפשהל הסנת םא ,ערה רציה רמוא ,ןכוסמ הז .תוחילשה ןמ וקיחרהל
אוה .בלכמ הבושת ונל שי ךכ לע .רדרדיהלו ףחסיהל לולע דוע התא השודק םוקמל התוא
אוה .השמ וילע ליטהש תוחילשה תא בזע אל ןכ-יפ-לע-ףא ,םילגרמה לש םתעפשהמ ששח
.ותוא ותיסי אלש ללפתהל ךלה

עיקשהש םיצמאמה תוכזב אלא ,אוה ותלצהל קר אל ולעפ בלכ לש ותולדתשהו ותדובע
דוגינב ,ץראל סנכיהל רשפאש בלכו עשוהי ונעטשכ .הלוכ הדעה לע בלכ עיפשה ומצעב
האלעה אוה ותדובע ןפואש ,בלכ קר .םינבאב םתוא םוגרל םעה הצר ,םילגרמה ירבדל
םהינזאב עימשהלו םקיתשהל חילצה ,'הטמ'ה לכ תא שבכנ הז-ידי-לעו - הלעמל הטמלמ
אלא ,םיינויגה םינועיטב קפתסה אל בלכ .וירבדל וניזאה לכה - "בלכ סהיו" :ותנעט תא
וליא ףא וחילצי השמ ירבדש םעה תא דמיל בלכ ."םימשב וליפא הלענ הלע" :רמאו ףיסוה
.םיירשפא-יתלב םירבד הוצמ היה

דימתהל ונילע .תונובשח ךורעל אלו ,םיישקמ לעפתהל אל ,בלכ לש וכרדמ דומלל ונילע
.'לארשי-ץרא' לש תינחורה הגרדל ולוכ םלועה תא ךופהל ,וניתדובעב
(93-90 'מע ח קלח 'תוחיש יטוקל' יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:ןויס ח"כ
תנשב ,תירבה תוצראל ל"ז ה"ע תינקדצה תינברהו חישמה-ךלמ ר"ומדא ק"כ עיגה וב םוי
.א"שת

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"