ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת הוצת תשרפ


.'הל שדוק םתוח יחותפ וילע תחתפו' :רמאנ (לודגה ןהוכל) 'ץיצ'ה תיישע תוצמב וניתשרפב
.'הל שדוק' םילימה תא תורחל םיכירצ ויה ץיצה לע

םדיב הלבקש םירמוא םימכח .ץיצה בהז לע םילימה ועיפוה דציכ תקולחמ העיפומ ארמגב
יבר וליאו .'ל שדוק' ויתחתמו 'ה םש בותכ הלעמל ,תורוש יתשב תובותכ ויה םילימהש
.'תחא הרושב 'הל שדוק וילע בותכו ימור ריעב ויתיאר ינא' :רמוא יסוי ןב רזעילא

םיחוטב םה .םתעדב קובדל םיכישממ םימכח ךא ,היאר תודע גיצמ רזעילא יבר םנמא
.הנוכנה תואיצמה יהוז ,םדיב הלבקהש

* * *

.שדקמה תיבמ תורצוא וידיב ויה םילשורי תא שבכש רחאל אמורל עשרה סוטיט רזח רשאכ
םיבשוחו םיעוט םיבר .הרונמה רויצ תא ןבאב ובצח וילע ,אמורב ןוחצנה רעש תא ונב ודובכל
דועב םילגעמ םינק תלעב איה םש תרייוצמה הרונמה םלוא .שדקמה תרונמ לש רויצ והז יכ
בתכב ם"במרה רייצ םג ךכו ,םירשי םינק תלעב התיה שדקמה תרונמש רוריבב שרפמ י"שר
.ודי

םהלש הרזה הדובעל םג ,הל תומוד תורונמ ונבש םיבר ויה ,הבושח הכ התיה הרונמהש םושמ
.ולאה תורונמה תחא תא ורייצ סוטיט רעש לע ,הארנכ .הרונמה לש יוקיח םייוגה ונב

השע והשימש ןכתי .לודגה ןהוכה לש ץיצה חרכהב וניא אמורב רזעילא יבר הארש ץיצה םג
ילכ ראש םע ךכ-רחא בברעתנו ,ץיצה לש קייודמ-אל יוקיח אוהש בהז טישכת ומצעל
תא ליצהל ידכ םיאמורה לצא אצמנ (הרונמה ןכו) הזה ץיצה אקוד ילוא .ימורב ויהש שדקמה
.םדיל לופי אלש יתימאה ץיצה

* * *

תא תומאות ןניא ןקלח ;ך"נתה ןמ םינינע ןהבו תוקיתע תוליגמ לש תוזינג ולגתה הנורחאל
ןה ,היאר תודע תווהמש ,תוליגמהש ,בושחלו תועטל םילולע ונייה .ונדיבש הרוסמה
ונניא ירה .רזעילא יבר לש ותודע תורמל םתעד תא וניש אלש םימכחה ןמ דמלנ .תוקייודמה
אקוד וזנגנ וליאה תוליגמה ילוא ,םימכחה ילודג ידי לע ובתכנ תוזונגה תוליגמה םא םיעדוי
השמ דע שיא יפמ שיא רודל רודמ הרסמנש יפכ ,ונדיבש תרוסמה .הכלהה יפל ןניאש םושמ
.הרורבה תמאה איה ,וניבר
(203-202 'מע וכ קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:רדא 'ו
.ז"כרת תנשב ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש ונב לדנעמ םחנמ 'ר ח"הרה תדלוה םוי

וסיגו ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ונתח 'ירארוג ה"ע והירמש 'ר 'תה ח"הרה תריטפ םוי
.ט"משת תנש (ןושאר רדא)ב ,ו"ליש חישמה-ךלמ ר"ומדא ק"כ לש

:רדא 'ט
הזרכהה זירכהו ,בשייתהל מ"ע תירבה-תוצראל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ עיגה וב םוי
.ש"ת תנש (ינש רדא)ב '..הנוש הניא הקירמא' תמסרופמה

(ינש רדא)ב ,תירבה-תוצראב םימימת יכמות תבישי ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ דסי וב םוי
.ש"ת תנש

:רדא
.ש"ת תנש (ינש רדא)ב ,תירבה-תוצראב םימימת יכמות תבישיב םידומילה תלחתה םוי

:רדא א"י
.ג"פקת תנשב ,ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,רנזופ ע"נ יכדרמ 'ר ח"הרה תריטפ םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"