ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת המורת תשרפ


.םימעפ שולש וניתשרפ תליחתב רזוח ןכשמה תדובעל תדחוימ המורת תחקל יוויצה

זמרב קר העיפומ וז המורת .ןכשמה ידוסי ,םינדאה תמורת יהוז - 'המורת יל וחקיו' (א
.השרפב תויללכבו

תטרופמ אל וז המורת םג .רוביצה תונברקל ,םילקשה תמורת וז - 'יתמורת תא וחקת' (ב
.השרפב

.וילכו ןכשמה ונבנ םהמש םירמחה לכ ,ןכשמה תמורת - 'וחקת רשא המורתה תאזו' (ג
.וניתשרפב תוכיראב תטרופמ וז המורת

.ימשגה םלועב ןאכ ךרבתי 'הל הריד תיישע לש תינחורה הדובעל תזמור ןכשמה תיישע
וללכנ אל ןכשמה תומורת .םידסח תולימגו הדובע ,הרות :םיגוס השולש תללוכ וז הדובע
דחאל תזמור ןהמ תחא לכש ןויכ ,תודרפנ תומורת שולשל וקלחנ אלא תחא תיללכ המורתב
.'ה תדובעב םיוקה תשולשמ

רוקמה איה הרותהו ןכשמה לש דוסיה םה םינדאה .הרות לש וקל תזמור םינדאה תמורת
ידי לע 'ה תדובע לש םינושה םינפואב תוגרדהו םיטרפה לכ .'ה תדובע ינינע לכל דוסיהו
.הרותב רוקמ שי תודהיב ןינע לכל .הרותה לע דסוימ לכה - םיבוט םישעמו תווצמ

- הדובעהו ,רובצה תונברק ונקינ וז המורת יפסכמ .הדובע לש וקל תזמור םילקשה תמורת
.תונברקה דגנכ איה - הליפתה

םירמחה לכ תמורת איה ןכשמה תמורת .םידסח תולימג לש וקל תזמור ןכשמה תמורת
איה םידסח תולימג .תווצמה תא םימייקמ ונא םדי לעו ,ןכשמה הנבנ םהמש םיימשגה
.תווצמה לכ תוללכ

* * *

ברקתמו הלעתמ ומצע אוה ,ומצע םע םדאה לש ויתולועפ םה הליפתה תדובעו הרות דומיל
ןיא ןיידע יוארכ הליפתו הרות דומיל ידי לע .ךכמ עפשומ אל וביבסש םלועה ךא 'הל
תילכת תא םילעופ םיימשג םיצפחב תווצמ םויק ידי לע אקוד .השודקל הלעתמ תוימשגה
והז .תוצוצינה תא ררבלו ,תוימשגב היובחה השודקה תא תולגל - םלועה תאירב לש הנווכה
וק םג המע אובל םיבייח תומילשב היהת וז הדובעש ידכ ךא ,םלועב ונלש הדובעה רקיע
.'הדובע'ה וק םגו הרותה

.השודקל םלועה תאלעה ,ןכשמה תמורתב םיאטבתמ ןכשמה תיישע לש תילכתהו רקיעה
קר תורכזומ תורחאה תומורתה .טוריפבו תוכיראב וניתשרפב העיפומ ןכשמה תמורת ןכל
תושעל' ,ינחורה ןכשמה תיישעל המלשהו המדקה ,הנכה קר ןה םלוא תוצוחנ ןהש ןויכ זמרב
.'םינותחתב הריד ךרבתי ול
(297-292 'מע זט קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"