ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת םיטפשמ תשרפ


תדמלמ ךכ .'!ומע בוזעת בוזע - ?ול בוזעמ תלדחו .ואשמ תחת ץבור ךאנוש רומח הארת יכ'
וניאו ,ואשמ סמוע תחת ערוכש רומחל הרזע שיגהלו ,לודחל אל :השודקה וניתרות ונתוא
.וכרדב ךישמהלו םוקל לגוסמ

םיבצמ רמולכ ,'לודחל' רתומ ןכ םהבש (הנשמב םיעיפומה) םירקמ ינש ושוריפב איבמ י"שר
.קורפלמ רוטפ ,ובג לעש םידבכה תואשמה תמחמ וכרדב ץבורש רומח שגופש ידוהיה םהב

:םה ולאו

.'ודובכ יפל וניאו ןקז' (1

.'לארשי לש ואשמו ירכנ תמהב' (2

,ףוגל זמר אוה רומחה .ובש תימינפה הארוהה תא הלגמו ,הז קוספ ראבמ בוט-םש-לעבה
תא חינזהל רוסאש םידמל ונא ,'ומע בוזעת בוזע ...רומח הארת יכ' קוספהמו .תוירמוחל
.וככזלו ףוגה תא ררבל איה וניתבוח אלא ,םיפוגיסו תוינעת ידי לע ותוא רובשלו ףוגה

םירוטפ םהב םיבצמה ינשל תומאות ולא םיכרד .רתומ ןכ םוצה ,דבלב םיכרד יתשב םלוא
.תואשמה תקירפמ

רוזחל וילעו אטח ידוהיה םא .הבושת תוינעת אוה תורתומה תוינעת לש ןושארה גוסה
תימהבה ושפנ אטוח אוהשכ .ולש הבושתה ךילהתמ קלחכ םוצל ול רתומ ,ויאטח לע הבושתב
רומחה .(האמוטה) הפילקה תטילש תחת (ינמז ןפואב) םיסנכנו ,השודקה ןמ םידרפנ ופוגו
תואשמ םה תואשמה םלוא .האמוטה תטילש תחת אצמנ - ירכנ לש רומח היהנ (ףוגל זמורש)
המילשו הכז תראשנ המשנה .ןומירכ תווצמ םיאלמ לארשיבש םיעשופ םג ירה .ידוהי לש
.התשודקב תרתונ המשנה דועב הפילקה תטילשל רבוע ףוגה קר .אטחה תעשב וליפא

,המילש הבושת תושעל הכזש ימ .שפנה קורימל תוינעת ןה תורתומה תוינעת לש ינשה גוסה
תעה לכ דורט הז ידוהי ירה ,תוינחור תוגרדב תולעתהל הצורו ,ללכ אטח אלש ידוהי וא
- 'ןקז' והז .ימשגה ףוגה םע םג קוסעל ותדובע ידכ ךות שרדנ אלו ,םיינחורו םינידע םינינעב
.'ודובכ יפל וניא' ולש תוירמחב תוקסעתההו ,המכח הנקש הז

* * *

רוסא ,רתוי םישולח םישנאה םהב ,הלא וניתורודבש 'הבושתה-תרגיא'ב בתוכ ןקזה ר"ומדא
תושילח .הקדצב ולא תוינעת תודפל שי אלא ,הבושת לש תוינעתב אל םג ,תוינעתב תוברהל
לכ ןיאש רורבו ,ונינמז לש םיאנתה תא רציש הז אוה ,אוה-ךורב-שודקה ידי לע המרגנ רודה
.תעכ וניתושרל תודמועש הבושתה יכרדב ןורסח

בוטו החמש ךותמ אקוד אלא הגאדבו רעצב הכורכ הניאש ךרדב ןקתל חוכה ונל ןתינ ונירודב
.בבל
(132-130 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:טבש ב"כ
חישמה-ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ותשא - ל"ז ה"ע אקשומ 'יח תינקדצה תינברה תוקלתסה םוי
.ח"משת תנשב ,ו"ליש

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"