ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת ורתי תשרפ


אלא ,תווצמ לועו םימש תוכלמ לוע םמצע לע ולבקי לארשי ינבש קר הניא הרות ןתמ תילכת
.'ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו' ,תרכינ 'ה תוכלמ היהת ולוכ םלועבש

שי ,םילעבה םה לארשי .'בקעי תליהק השרומ' .לארשי לש םתלחנ ושענ ויתווצמו 'ה תוכלמ
.ולוכ םלועל 'ה לש ותוכלמ תא איבהל יוויצה םהילע לטומו חוכה םהל

יפמ וניבר השממ ונלביקש) יוויצה םע הרות ןתמ רשקמ ם"במרהש המ ןבוי הז יפל
.חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלוע יאב לכ ףוכל (אוה-ךורב-שודקה

.עגמב םמיע אב אוהש םייוגה ברקב חנ ינב תווצמ עבש תלחנהב קוסעל לארשימ דחא לכ לע
תא ומייקיש םלועה תומוא לע תופכל וניתלכיב ןיא ,הפיקת לארשי די ןיא ונירודב םנמא
דועו דוע עונכיש יכרדב ךושמלו לדתשהל םיבייח ןיידע ךא ,ןהב ווטצנש תווצמ עבש ןתוא
יפלא דוע םייקתי 'ה וצ רמולכ ,ולאה תווצמה תא ומייקיש םיפלא ופסותי ךכ .ןמייקל םייוג
!םימעפ

.ןהב םיבייח םהש תווצמה תא ומייקי םייוגה רשאכ תלעות חמצית םידוהיל םג ךכ לע ףסונ
ואר זא .האושה תעב םימויאה תוערואמהמ ארונה םשורה תחת םידמוע ונירודב םידוהיה
תווצמ עבש - תמייוסמ הדמב - ורמשש ולא ,םלועה תומוא ידיסח ויה וב םוקמבש רוריבב
.םידוהי לש תובר תורשע ולצינ הז-ידי-לעו ,ימצע ןוכיס ךות וליפא לזגמו חצרמ וענמנ ,חנ ינב

רודח 'ידוהי וניא'ה םא ,ול עייסל וא ידוהיל הלילח קיזהל יושע 'ידוהי וניא'ה רשאכ םויכ םג
ועיפשי יאדו ,חנ ינב תווצמ עבש תא םייקל חרכהה ול עודי םאו ,םלועב 'ה תואיצמ תרכהב
.ידוהיה יפלכ ותוגהנתה ךרד לע םג ולא םירבד

לכה .םידוהיל לודג דובכ םרגנ חנ ינב תווצמ עבש תא ץיפהל םילדתשמ םידוהיה רשאכ
ותביבסל ביטיהל לעופ אוהש ,ול תפכיאש ,םלועב קדצו רשוי תוברהל ץפח ידוהיהש םיאור
.ויפלכ הצרעה ררוגש רבד ,תושונאה ללכלו

לא ךופהא זא יכ' :דועיה םויקל הבורק הנכה אוה חנ ינב תווצמ עבש תצפהל יוויצה םויק
.המילשה הלואגב ,'דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע
(144-138 'מע וכ קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:טבש ז"ט
תנשב ,ע"נ קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש ורוכב ונב םולש ךורב ק"הרה ק"כ תוקלתסה םוי
.ט"כרת

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"