ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת חלשב תשרפ


ןמה תליכא לע וניבר השמ לש ויוויצמ תבשב תודועס שולש תליכא בויח םידמול ל"זח
רמאיו' :תבשב תודועסה שולשל זמר ,קוספב 'םויה' הלימה תרכזומ םימעפ שולש .תבשב
.'הדשב והואצמת אל םויה ,'הל םויה תבש יכ םויה והולכא :השמ

- םיקסופ תקולחמ שי תישילש הדועסל רשקב םלוא .(םחל) תפ תליכא אוה הדועסה רקיע
וליפא וא םיגדו רשב תליכאב הבוח ידי תאצל רשפאש וא תפ וז הדועסב לוכאל םיבייח םאה
.תוריפ קר

תבוח ידי ואציו תישילש הדועסב תפ לוכאל אלש וגהנ ,תותבשה בורב ,וניאישנ וניתובר
.דבלב הלק המיעטב הדועס

הדועסל תזמור איהש ,'םויה' הלימה העיפומ הב תישילשה םעפהש תויה :הז גהנמל םעטה
.וז הדועסב תפה תליכא יאל המיאתמ הלילשה .'והואצמת אל םויה' :איה ,תישילשה

אבה םלועב .אובל דיתעלש תבשה דגנכ איה תבשב תישילשה הדועסה ,םירבדה תוימינפב
אל לבא ,הליכא לולשל אבה םלועה דגנכש הדועסב םיאתמ ןכלו ,היתש ןיאו הליכא ןיא ירה
.אבה-םלוע ןיעמ קר הז יכ ,ירמגל

לכ .דח םה הרותב הכלהה קלחו (היגהנמו) הרותה תוימינפ ,תחא הרות איה השודקה ונתרות
םיכלוההו) לארשי ילודג תגהנהש ,ןבומ ןאכמ .הז םע הז םימיאתמ הרותה יקלח
.םולשו-סח 'דבעיד' וא 'אלוק' םושמ הב ןיא הרותה תוימינפ יפל םיגהונש (םהיתובקעב

* * *

בויחה ,רמולכ .'גנוע ליבשב אלא הניא תבש תדועס תוצמ' :ךורע-ןחלשב בתוכ ןקזה ר"ומדא
הווצמ וניאש קר אל הליכאה ןמ רעטצמש ימ .תמרוג איהש גנועה אלא הליכאה םצע וניא
.תישילשה הדועסב םג ךכ .תבשה תא גנעיש דבלבו ,לוכאל אלש וילע הווצמ אלא לוכאל
.גנוע תמרוג תפה תליכא רשאכ קר אוה הב הליכאה בויח

וניתובר .'אל' תניחבב יקולא רוא ריאמ וב ןמז אוה ,'ןיוערד אוער' ,תישילש הדועס ןמז
קר אל הז בצמב .תע התואב לוכאל םרובע רעצ הז היה ןכל ,יקולאה יוליגב ושח וניאישנ
.ורעטצי אלש ,תפ תליכאמ ענמהל םרובע רודיה הז היהש אלא תפ לוכאל םיבייח ויה אלש
ןכל .םהיכרדב םיכלוה ,(תושעל תנמ-לע) םתרות תא םידמולו םהיתוברל םירושקה םידיסחה
.תישילש הדועסב תפ לוכאל אלש גוהנ םידיסחה ברקב םג
(68-48 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:טבש 'ט
.ל"שת תנשב ,םויה תוצח רחא - אב 'פ ק"ש ברעב ,ונקדצ-חישמ ינפ תלבקל ת"ס םויס

:טבש ד"וי
.ע"דרת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ לש ותשא ,הקבר תינקדצה תינברה תוקלתסה םוי

.י"שת'ה אב 'פ ק"שב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה םוי

.י"שת'ה אב 'פ ק"שב ,ו"ליש חישמה-ךלמ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי

תנשב ,ו"ליש חישמה-ךלמ ר"ומדא ק"כ י"ע 'ינגל יתאב' ןושארה רמאמה תרימא םוי
.א"ישת'ה

:טבש ג"י
תנשב ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש ותשא ,הרש אנרעטש תינקדצה תינברה תוקלתסה םוי
.ב"שת

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"