ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת אב תשרפ


.'םירצממ 'ה ונאיצוה די קזוחב :וילא תרמאו ?תאז המ :רומאל רחמ ךנב ךלאשי יכ היהו'
.רחמ - דיתעב ררועתהל היושעש ןבה תלאשל תונעל ונתוא תדמלמ הרותה

.'וישכע אוהש רחמ שי' - אבה םויב ,שממ רחמ םיתיעל תנייצמ 'רחמ' הלימהש שרפמ י"שר
.'ןמז רחאל אוהש רחמ שי' - יללכ ןפואב דיתעה תא תנייצמ 'רחמ' הלימה םיתעלו

י"שר ךא .דיתעב בלש אוהש הזיאב ,ןמז רחאל אוהש רחמ לע רבודמש רורב ונלש קוספב
יגוס ינשל י"שר זמרמ הז-ידי-לע .רחמ לש תויועמשמה יתש תא הז קוספל ושוריפב איבמ
.'רחמ' תולאש םילאושה םינב

לבא ,אבה רודל ךייש םנמא אוה .וישכע אוהש רחמ שי .אבה רודה ינב םה 'רחמ' לש 'םינב'
יכ' .תודהי יניינעב לאוש ןכלו ,תודהי ייח ,באה ומכ םייח םתוא יח אוה ,ויבאמ דרפנ וניא
ידכ ,ול תונעל הבוחש רורבו ,ויבא תיבב ודועב ,עדי רסוחמ לאוש אוה .'(רחמ) ךנב ךלאשי
.תויחו החמש ךותמ 'ה תא דובעל לכויש ,'ה תדובעב ול עייסל

ךלוה וניא אוה .השדח - תרחא הפוקתל רבכ ךיישש ןב שי .ןמז רחאל אוהש רחמ שי םלוא
רז הזה םייחה חרואש ןויכ לאוש אוה .עדי רסוחמ קר תועבונ ןניא ויתולאש .ויבא לש וכרדב
.ויבא לש תווצמהו הרותה ךרדמ קוחר אוה ,ול

לש תולאש לע תונעל (ךתוכזו) ךלש תוירחא יהוז ,'ךנב' אוה הז 'ןב' םגש הרותה תארוה יהוז
.הניכשה יפנכ תחת לא וברקלו הז ןב

בורקב וכזיש 'ה תואבצ תא םידימעמ אוה-ךורב-שודקל םינבה לכ בוריקב קוסיעה ידי לע
.המילשה הלואגל
(86-76 'מע אל קלח תוחיש יטוקל יפ-לע דבועמ)

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"