ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת אראו תשרפ


דרבהו שאה וברעתה 'ה ןוצר תא תושעל ידכ .סנ ךותב סנ ערא דרבה תכמבש ריבסמ י"שר
.םהיניב םולש ושעו ,הזל הז םידגונמ דימתש ,(םימ)

תדימ הנינעו ,הרובגה תניחב איה ,םתמועל ,שאה .םימחרה תדימ םנינעו דסחה תניחב םה םימה
ינש ודחאתה םולשה ידי לע .ןידה תדימ םע םימחרה תדימ לש תוללכתה הלח דרב תכמב .ןידה
.וידחי ולעפו םיכפהה

.דרב תכמ ,וזה הכמל תדחוימ ןידו םימחר תוללכתה לש וז הנוכת

רמוא ,הכמה תלחתה םרט ,הערפל הארתהה ירבדב רבכ .הרומחו השק הכמ וז התיה דחא דצמ
."ךבל לא יתופגמ לכ חלוש ינא תאזה םעפב" :אוה-ךורב-שודקה ול

ךות לא הסונמ ידי לע ,הנממ לצנהל היה רשפאש הדיחיה הכמה וז התיה ,ינש דצמ ,םלוא
."םיתבה לא ...סינה ...'ה רבד תא אריה" :םיתבה

תעכ" - "רחמ תעכ" םילמה לע י"שר לש ושוריפ יפל םג םיאור ונא םיכפה ינש לש רוביחה תא
עגרה תא ןויכ אוה-ךורב-שודקה ךיא םיאור ונא ןאכ ."...לתוכב הטירש ול טרש ,רחמל תאזה
.הכמה תלחתה לש קיודמה

יכ" םירצמו הערפ ועדי תוכמה ידי לעש בותכש יפכ .(םיקלא םשמ אלו) 'יוה םשמ ואב תוכמה
הלעמל" לע הרומ 'יוה םש ."...דרבו תולוק ןתנ 'יוהו" :בותכ הבש דרב תכמ דחוימב ,"'יוה ינא
רוביח .לבגומ ןמז לש קוידה תילכתב הכמה האב תאז םע .דחאכ היהיו הווה היה - "ןמזה ןמ
.ןמז םע ןמזה ןמ הלעמל לש

ןיד :תונוש תוניחב לש תוללכתה למסמש ,םימו שא :םיכפה ינש ןיב רוביח שחרתה דרב תכמב
.םימחרו
(45-44 'מע אל קלח תוחיש יטוקל יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:תבט ד"כ
.ג"עקת תנשב ,תומשד ק"שצומב ,ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ תוקלתסה םוי

:תבט ח"כ
תנשב ,ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ומא - .ה"ע הנח תינקדצה תינברה תדלוה םוי
.מ"רת

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"