ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת תומש תשרפ


."םירצמ הצרא בשיו רומחה לע םביכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו" :רפוסמ וניתשרפב
אוהו ,קחצי תדיקעל םהרבא שבחש רומחה אוה ,דחוימה רומח" - "רומחה לע" י"שר שרפמ
."וילע תולגהל חישמה ךלמ דיתעש

עיגהל איה םלועה תאירב תילכת .םלועה תוירמחו ףוגה רמוח ,תוימשגה תא למסמ רומחה
תא לבקל ולכוי ירמחה םלועהו ימשגה ףוגהש דע ,ךכוזמ הכ םלועה היהי זא ,חישמה תומיל
.תוגרד שולש שי ,הרוריבו תוימשגה ךוכיז ,וז הנכה תדובעב .'ה רוא יוליג

ידי לע תרתסומש המשנה רוא תא תולגל לדתשמ אוה ומצע תא ךכזל םדאה לש ותדובעב
לע לועפל איה ותדובע ךא ,תוואתה רחא ךשמנ אוה תויעבטה ויתויטנ יפל .וב תמלענו ףוגה
הטילשו שוביכ אוה תוירמחה רוריבב ןושארה בלשה .תימהבה ושפנ רחא תוטנל אלש ומצע
.המשנה רוא תא ריתסי אלש ףוגה רמוח תא עינכהל .הילע

ףוגהש דע ,ףוגה לע העיפשמו הריאמ הכ המשנה .ומצע ףוגה ךוכיז אוה רתוי הלענה בלשה
.המשנה רואל ילכ השענ

.ומצע ףוגה דצמ אלא ,המשנה רוא דצמ קר אל ףוגה ךוכיז איה רתויב ההובגה הגרדה םלוא
.השודק לש ץפחל ךפוה ומצע ףוגהש דע תויעבטה ויתודימ תא הנשמו ומצע לע דבוע םדאה

תענכהו תוסגה לוטיב איה הנושארה הגרדה .ולא תוגרד שולש שי םלועה ךוכיזב םג
.יקולאה רואה יוליג תרשפאמ ותריבשו ,השודק תארשה ענומ ועבטמ םלועה .תוירמחה
תישענ איהש דע תככדזמו תנדעתמ ,תררבתמ המצע תוימשגהש איה הנממ ההובגה הגרדה
תומיב היהי הז בצמ .שדקתת המצע תוימשגהש איה רתויב ההובגה הגרדה .השודקל ילכ
לכ ךכדזי ,תוירמחה ,ומצע רשבה ."רביד 'ה יפ יכ ודחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :חישמה
.השודק לש ץפחל ךפהי ירמחה םלועה .'ה דובכ תא הארי אוהש דע ,ךכ

התיה ותדובע .הככדזה אל ןיידע תוירמחה ,ותפוקתב .הרות ןתמ ינפל יח וניבא םהרבא
םהרבא ןכל .'ה רואל עירפת אלש ידכ התענכהו התריבש ,תוירמחה לוטיב :ןושארה בלשב
.תוירמחה תריבש ,רומחה תענכה תא תלמסמ וז הדובע .רומחה תא שבח

המרג םירצמ תלואג .םירצמ תולג לש םירוריבה תדובעו םלועה ךוכיז רחאל יח ונבר השמ
תא תלמסמ וז הדובע .רומחה לע םביכרה השמ ןכל .השודקל ילכ תויהל ומצע םלועל
אל השודקה יוליג ,דבלב הביכר ןיידע וז םלוא .םלועה תוירמח ךותל השודקה רוא תכשמה
.וילע בכורל קר אלא ,ומצע םלועל סחייתמ

הלגתי חישמה .ומצע רומחה ידי לע היהי חישמ לש ורוא יוליג .יברמ ךוכיז יופצ אובל דיתעל
,וז הראהל ילכ הוהמ אוהש ךכב יד אלו ,השודקה יוליגל עירפמ אל רומחהש קר אל .וילע
.שממ ונימיב הרהמב ,םלועב השודקה תא הלגמה איה המצע תוירמחה אלא
(21-19 'מע אל קלח תוחיש יטוקל יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:תבט א"כ
.ד"סרת תנשב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש הריעצה ותב .ד"יה אנייש תינברה תדלוה םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"