ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת יחיו תשרפ


דחא תאירק םימייסמ רשאכש אוה לארשי גהנמ .תישארב שמוחב הנורחאה איה יחיו תשרפ
קוזיח תנייצמ וז הזרכה ."קזחתנו קזח קזח" :זירכמ תסנכה תיבב להקה לכ ,םישמוחה
דחוימב הרושק תיללכה תוקזחתהה .ללכב 'ה תדובעבו היתווצמ םויקב ,הדומילבו הרותב
ןורחאה קוספה םע טרפבו ,וב הנורחאה השרפה םע רתוי דועו ,אורקל ומייסש שמוחה םע
."קזח" תזרכהל ךומסה אוהש ,השרפב

םינש רשעו האמ ןב ףסוי תמיו" :קוזיחה ךפיה תא למסמכ הארנ וניתשרפב ןורחאה קוספה
בצמ והז הרואכלו ,ותטינחו ףסוי תומ לע רבדמ קוספה ."םירצמב ןוראב םשייו ותא וטנחיו
.עבק לש ןפואבו ,תוחנ הכ םוקמ ,םירצמב ףסוי ראשומ ובש ,דואמ לפשו דורי

דומעל ולכויש ידכ ,חוכ תניתנלו קוזיחל םיקוקז םה תולגל םיסנכנ לארשי ינבש ינפל
םויקב ,םדומילב ,םתנומאב םימלש ראשהל ,תולגב םג ,וחילציש ידכ ,םהל םייופצה תונויסנב
לארשי ינב תומש הלא" :תולגל הדיריה לע רפוסמ תומש שמוחב .םתדובעבו םהלש תווצמה
רבכ ,תומש שמוח ינפל םיעיפומ תוחוכה תניתנו קוזיחה ,הנכההש ןבומ ."המירצמ םיאבה
.תישארב שמוחב

םיוהמ םהישעמ .'םירשי' םינוכמה ,תובאה ישעמ אוה ונכות ,'רשיה רפס' אוה תישארב רפס
תובאל אוה-ךורב-שודקה לש ויתוחטבה םג תועיפומ תישארב שמוחב .םינבל חוכ תניתנ
תא תמייסמש ,יחיו תשרפב .היתובקעב הילע םהל םורגית ףאו ,תולגה ןמ ואציי ןכא םינבהש
ולא תוכרב םג .םלוכל תפתושמ הכרבו טבש לכל תיטרפ הכרב ,וינב תא בקעי ךרבמ ,שמוחה
קוספב יוצמ דחוימ דודיע .תולגל םתאצ םרט לארשי ינב םילבקמש קוזיחה ןמ קלח ןה
תחטבה - "תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו ,םכתא דוקפי דוקפ םיקולאו" ןורחאה ינפלש
.הלואגה

תובא השעמ" לש חוכו קוזיח ,דואמ לודג קוזיח העיבמש הקזח הילוח אוה ןורחאה קוספה
ינב ןאכ .לארשי ינבל ףסוי תחטבהו תובאל אוה-ךורב-שודקה תוחטבה קוזיח ,"םינבל ןמיס
םהל תעייסמו םתוא תקזחמש תישממ תואיצמ המצע תולגה ךותב םילבקמ לארשי
אקוד ראשנ (ותוא וטנחש) ףסוי .םיסנכנ םה וילא לפוכמהו לופכה ךשוחה םע דדומתהל
ולכויש ךכ ,לארשי ינב תא קזחמש רבד .םלש ופוגשכ ,תועיבק לש בצמב ,םירצמ ץראב
.הדי לע תולעתהל ףאו ,התוא רובעלו ,תולגה יישק תא לובסל

םיסנכנש ינפל דועש ,תורודה לכל הארוה דמלנ וניתשרפמ .םירצמ םש לע תוארקנ תוילגה לכ
.הילע רובגלו דדומתהל לכונש ידכ תוחוכ םילבקמ תולגל

קזח קזח" :םינטקה םידליה םג ,תסנכה תיב יללפתמ לכ םיזירכמ ,יולגבו תאז שיגדהל ידכ
שיו ,תולגב ונמע אצמנ ותומילשב ףסוי יכ ,הז תא הז םידדועמו םיקזחמ םה ךכ ."קזחתנו
.חצנלו דומעל חוכה ונל
(255-249 'מע א קלח ז"משת - תוחישה רפס יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:תבט 'ח
.ע"נ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תשא ,ה"ע אקשומ 'יח תינקדצה תינברה תוקלתסה םוי
.א"כרת תנשב

:תבט ו"ט
לש ומא ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תשא ,ה"ע הרש אנרעטש תינקדצה תינברה תדלוה םוי
.ט"ירת תנשב .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"