ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת שגיו תשרפ


."ךרדב וזגרית לא" :םהילע הווצמ אוה ,ןענכ ץראל הרזח ויחא תא ףסוי חלוש רשאכ
םכילע וזגרית אמש ,הכלה רבדב וקסעתת לא ,ויחאל ףסוי םהל רמא" :אבומ ארמגב
."הרות ירבדמ םכמצע ודימעת לא" :רבסומ שרדמב וליאו ."ךרדה

ארמגב .הרות דומילב בייח ךרדב ךלוהש ימ םאה ,שרדמל ארמגה ןיב תקולחמ ןיא השעמל
םייואר הרות ירבד םירבדמ אלו ךרדב םיכלוהש םימכח ידימלת ינשש םימיכסמ לכהש אבומ
ןויעב ,קמועל דומלל וילע םאה ,ךרדב ךלוההמ שרדנ דומיל הזיא קר איה תקולחמה !ףרשהל
.אסריג לש ןפואב ,תוקמעתה אלל ךא ,הרות ירבד רבדל וילעש וא ,לופלפ ךות ,בר

ירבד םהיניב ורבדי ןבומכש ףא ,לופלפו ןויעמ וענמיש איה ףסוי תנווכ ארמגה תעד יפל
.ךרדב םתייהש תורמל אסריגל דומילמ וענמי אלש איה ףסוי תנווכ שרדמה תעד יפל .הרות

?ךרדב הרות דומיל לש בויחל רוקמה והמ

ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו" :הרות דומלת לש ידימתה בויחה ןמ קלח והז ,תישאר
םג ךכ ."ךרדב ךתכלב" םג ,שוריפב עבוק קוספה ."ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב
.ולש ךורע ןחלשב הכלהל ןקזה ר"ומדא קסופ

בייח ותכילהבו ,הנכסב ומצע דימעהל םדאל רוסא .ךרדב תואצמהל דחוימ בויח והז ,תינש
,הרותה ידי לע םג - ?ומצע לע ןגמ ידוהיה דציכ .רשפאה לככ ןגומ אהיש ךכ תאז רדסל אוה
.הידמול לע הניגמש

רוטפ אוה ליגרה הרות דומלת בויחמ .ותסנרפ ךרוצל ךרדל אצויש םדאב אמגודל ןנובתנ
דומלל בייח ןכ אוה םלוא .ותיב ינב תלכלכל גואדל ידכ הרות דומלת לטבל רתומ יכ ,התע
.המצע הכילהה דצמ אלא ,"םתננשו" ,הרות דומיל תוצמ דצמ אל ,וז ותכילה ידכ ךות הרות
ומכ ,ךרדה ןמ עבונש בויח והז .הכילהה תעב ומצע לע ןגהל ידכ הרות דומילב בייח אוה
.לשמל ,ךרדה תליפת

דומלל יללכה בויחה אוה (ןויעב אלו) ,אסריגל ךרדב הרותה דומיל בויחל םעטה ,ארמגה יפל
םהל הרוה אלו ,םייללכ םירבד לע ויחא תא ריהזה אל ףסוי ."ךרדב ךתכלבו" ,תע לכב הרות
תוכיישש תוארוה קר םהל ןתנ אוה .ךרדב םג ,דימת םימייקמש ,תוליגר תווצמ םייקל
,שרדמה יפל .ןויעב דומלל אל ,ךרדב הרות םידמולשכ רהזהל איה ןהמ תחאו ,הכילהל
ויחא לע ףסוי הווצמ ןכל .ךרדה תוכלהמ קלח אוה ךרדב הרות דומילל םעטה ,תאז תמועל
.םמצע לע ורמשיש ידכ ,םתכילהב הרות דומלל
(198-200 'מע הל קלח תוחיש יטוקל יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:תבט 'ד
.מ"רת תנשב ,ע"נ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ןב ןמלז רואינש םייח ר"ומדא תריטפ םוי

:תבט 'ה
תנשב ,'ינשה םלועה תמחלמ שאמ לצינו ,אגירל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ אב וב םוי
.ש"ת'ה

ירפסל עגונב ,םימעה לכ יניעל יולג ןפואב 'חצנ ןדיד' רשא ,ןיד-קספה אצי וב םוי ,ריהבה םוי
ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו

:תבט 'ו
.ו"סרת תנשב ,תישילשה םעפב ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רסאנ וב םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"