ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת ץקמ תשרפ


לא אוביו ויתולמש ףלחיו חלגיו רובה ןמ והוציריו ףסוי תא ארקיו הערפ חלשיו" :קוספה לע
."תוכלמה דובכ ינפמ" - "חלגיו" :י"שר שרפמ "הערפ

תא ףילחהו חלגתה ףסויש הרותב רפוסמ ,הערפ תיבל רובה ןמ והואיצוהו ,ףסויל וארקשכ
.תוכלמה דובכ ינפמ השענ חוליגהש שרפמ י"שר .וידגב

ןיא עודמ .ךלמה ינפל ואוב דובכל עצב וז הלועפ םג ירה ,וידגב תא ףסוי ףילחה המ ינפמו
?דובכ םשל הנינע םידגבה תפלחה םגש ןייצמ י"שר

וילע ,"רובה ןמ והוציריו" :ףסוי ארקנש יפכ ,תופיחדב דועו ,ךלמל ארקנ והשימ רשאכ
אוה ,דועו תאז .ואובל וניתמי ויתרשמו ךלמהש ,סמונמ אל ףאו ,האנ הז ןיא .רתויב זרדזהל
.ותאירקל תייצל רהממ וניאש לע ,ךלמב הדירמב םשאהל לולע דוע

לע האילפל םוקמ ןאכ ןיאו .חלגתהל תנמ לע בכעתהל ששח אל ףסויש ןבומ י"שר שוריפמ
רתיב וינפל עיפוהל ונוצרמו ויתונכהמ םיעבונ ורוחיאו ותובכעתה ןכש ,ףסוי לש ויכלהמ
.ךלמב דרומכ בשחיי אלש יאדו ,ןכל .דובכ

.םיישיאה םהידגב תא םישבול םניא םיאולכה .םיריסאל םידיחא םידמ םיגוהנ רהוסה תיבב
,םשל בושל רומא אוהו ,תיפוס הניא וז האיצי םא וליפא ,אלכה ןמ אצוי ריסאש םעפ לכב
היה ,רובה ןמ ףסוי אצישכ .םיליגרה וידגב תא שבולו ריסאה ידגב תא טשופ אוה ןפוא לכב
חרכהב תלמסמ הניא םידגבה תפלחה .ותכילה דעיל רשק לכ ילב ,וידגב תא ףילחהל וילע
.ךלמל דובכ ןתמ

תא םיחלגמ םה םעפל םעפמ .םיריסאה לע הרוסא הלועפ וניא ,תאז תמועל ,חוליגה
ךא ,תע התואב שבלש ריסאה ידגב תא ףילחהל בייח היה אוה ףסוי לש ותאצ םע .םהיתורעש
וחוליג .םירוסאה תיבב ותייהש ךשמב יאדוב חלגתה ירה אוה .חלגתהל בייח היה אל אוה
.תוכלמה דובכ ינפמ אלא השענ אל התע

אב אל חוליגה םלוא ,ךלמל ןויזב עונמל ידכ ,תיחרכה התיה םידגבה תפלחה :ןכ לע רתי
סחייתמ אלו דובככ חוליגה תא ושוריפב י"שר ןייצמ ןכל .דובכ תוברהל אלא ,ןויזב עונמל
.דוגיבל
(178-176 'מע הל קלח תוחיש יטוקל יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:ולסכ ו"כ
.א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש הלימ תירבה םוי

:ולסכ ז"כ
הז ,'ינש העיד יפל) .א"סקת תנשב ,'ינשה םעפב ורסאממ ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ תלואג םוי
.(ולסכ ט"כב 'יה

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"