ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת בשיו תשרפ


ושרד תומולחה יטרפמ .םיפואה רש לשו םיקשמה רש לש םהיתומולח םירפוסמ ונתשרפב
ותלודגל םרוג וויה תומולחהש ןויכ ,םהיתודלותב תוערואמ לעו לארשי לש םתלעמ לע ל"זח
.הלואגל הנכה אלא התיה אלש ,תולגל לארשי ינב ודרי ויתובקעבו ,םירצמב ףסוי לש

:ארמגב ראובמ םיקשמה רש לש ומולח

תיבל לארשי םילוע םהב םילגרה תשולש ולא - "םגירש השלש" ,לארשי ולא - "ןפגבו"
- "הצינ התלע" ,תוברתהל לארשי לש םנמז עיגה - "תחרופכ איהו" ,הנשב הנש ידמ שדקמה
םירצמה לש םנמז עיגה - "םיבנע היתולכשא ולישבה" ,לארשי לש םתלואג תע העיגה
.הלערתה סוכ תא תותשל

ךירצ היה הרואכל .םירצמה תשינע ןמזל םדוק לארשי תלואג ןמזש אוה םולחה יפל רדסה
תרצונ ךכ רחא קרו ,ףולחי םשוביכו גגופתי םחוכ ,םירצמה ושלחיש הליחתב ,ךפיהל תויהל
.םדימ לאגהל תורשפאה

תא םוחלל חישמה ךלמה ךירצ תישאר .הלואגב םיבלש ינש שיש בתוכ ם"במרה ,םלוא
,ינשה בלשה עיגמ ךכ רחא .דגנמהו רצימה לוטיב ,המחלמב חצנלו וביבסש םייוגב 'ה תמחלמ
לש וחוכש ךכב יד אל .וידחי 'ה תא ודבעי םייוגה לכש דע ,חישמה ידי לע ולוכ םלועה ןוקית
התע עייסמש הז אוה ומצע דגנמה :ךכמ רתוי הברה אלא ,דוע עירפמ אל אוהו ,לטב דגנמה
.הלואגב רוזעל םיכפוה תולגה תואיצמ תא וויהש ולא .לארשי םעל

החוכ לוטיב רחאל ןבומכ ,לארשי תלואג תע האב םדוק .םיקשמה רש לש ומולח זמור ךכ לע
אוה ,לארשי תלואגל עייסמ םרוגל התכיפהו ,םירצמ לש יתימאה שנועה םלוא .םירצמ לש
.וירחאש בלשה

תא הנשמו ךפוהש ,ןייה תנוכת וז .ןיי תייתש ידי לע םולחב םירצמה לש םשנע זמורמ ןכל
םתואיצמ לכש אוה םירצמה לש םשנע .חמש תויהל ךפוה ןיי התושש בוצע םדא .בצמה
.הכפהתה

ןקזה ר"ומדא לאגנ עודיכ .הלואגה גח ,ולסכ ט"י לש עובשב הרותב תארקנ בשיו תשרפ
:םינפוא ינשב שחרתהל הלוכי תודפ ."ישפנ םולשב הדפ" :םילהתב קוספה תא רמאש העשב
ויביוא םג" - החונמ ךרדבו םולשב הידפ (ב) .ביואה תא םיחצנמ הב ,המחלמ ידי לע (א)
.ךכב עייסמ ףא ומצע ביואה .החונמב תודפה תשחרתמ זא ,םילשמ ביואה םא ."ותא םילשי

םיעייסמ םמצע םהו ,הנתשמ םתושי לכ - לארשי תלואג רחאל אבש ,םירצמה לש םשנע והז
.הלואגל

התעפשהב ףסוי לע הפי אל ורבד םה הלחתב .םיפואה רש םעו םיקשמה רש םע םג היה ךכ
ךכ לכ םיקוסע ויהיו ,הערפל ואטחי םהש אוה-ךורב-שודקה השע ןכל .רפיטופ תשא לש
קיזהל ולדחש קר אל רבד לש ופוסב .ףסוי לע תוער רבדל ולדחי אליממו ,םהלש תויעבב
ףסוי לדגתה םהיתומולח תובקעב .קידצל החור האב םדי לע ,אברדא אלא ,ףסויל רצהלו
.ךלמל הנשמ השענו םירצמב
(168-166 'מע הל קלח תוחיש יטוקל יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:ולסכ י"ח
.ז"לרת תנשב ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ןב קחצי ףסוי ר"ומדא תריטפ םוי

:ולסכ ט"י
.ג"לקת תנשב ,ע"נ שטירזעממ דיגמה ברה תוקלתסה םוי

.ט"נקת תנשב ,ורסאממ ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ תלואג םוי

:ולסכ 'כ
.ז"נקת תנשב ,הנושארה םעפב אינתה רפס תספדה רמגנ וב םוי

.ט"נקת תנשב ,(דגנתמה תיבמ אצישכ) ,ע"נ ןקזה ר"ומדא ק"כ תלואג רמג םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"