ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת ולסכ ט"י - חלשיו


וז תבשו ,ולסכב ט"י לוחי עובשה .וירחאלש עובשה ימי לכ םיכרבתמ שדוק-תבש םוימ
.וינינעב הכרבו הכשמה רתי תלעופו ותוא תכרבמ

לעב ןקזה ר"ומדא תרותכו ,ולסכ ט"יל דחוימ רשק שי עובשה םיארוק ונאש חלשיו תשרפל
,עובשה תשרפ םע תויחל םיכירצש ותנווכו ,"ןמזה םע תויחל םיכירצ" :הלואגהו החמשה
.חלשיו תשרפ - ונניינעבו

לש תונייעמהש ;"הצוח ךיתוניעמ וצופי" ,הצפהה רקיע תא הלחה ןקזה ר"ומדא תלואג
."הצוח"ל דע ,רתויב םיחדנהו םיקחורמה תומוקמל דע ועיגי הרותה תוימינפ

."םודא הדש ריעש הצרא םיכאלמ בקעי חלשיו" :חלשיו תשרפ תא םיארוק ונא וז תבשב
- אישנ .ורוד ישנא לכ תא ללוכש רודה אישנ ומכ .לארשי תומשנ לכמ הלולכ בקעי לש ותמשנ
.וניבא בקעי לש וצוצינ :תובית ישאר

תומוקמל וליפא ,םלועב םוקמ לכל (םיכאלמ) םיחולש חלוש ונירוד אישנ םג וניבא בקעי ומכ
.תודהיה תאו הרותה תא םיציפמ םיחולשה םש .םודא הדש ומכ ,רתויב םיתוחנהו םיחדנה
!הצוח ,תונייעמה ,הרותה תוימינפ תא םיאיבמ

םלש" :י"שר שוריפכו ,"םלש בקעי אוביו" :םייקתמ יזא ,תוחילשה תא םיאלממ רשאכ
."ותרותב םלש ,ונוממב םלש ,ופוגב

דע תלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,תומילש לש ןפואב תוחילשה תא םיאלממ רשאכ
אובא" רמאנש המ םייקתמ זא ,"םודא הדש ריעש הצרא" לש רוריבה תומילש - "הצוח"ל
תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" :רמאנכ ,חישמה ימיב היהיש המ - "הריעש ינודא לא
בשיו" (תבש לש החנמ תליפת תעב הרותב אורקל םיליחתמ ונאש יפכ) היהי םג זאו ,"ושע רה
חישמ ינפ תלבק - "הולשב בשיל" בקעי לש השקבה םייקתת - "ויבא ירוגמ ץראב בקעי
.ונקדצ

ויחילש תויהל םיכירצ תחאו דחא לכ :ולסכ ט"יל חוכ תנתונש חלשיו תשרפמ הארוהה יהוז
ידי לע .הצוח - תודיסחהו תודהיה ,הרותה - תונייעמה תצפהב קוסעל ,רודה אישנ ,יברה לש
.דימ הל םיכוזו הלואגל םלועה תנכה תא םימילשמ הז
(139-137 'מע א קלח ז"משת - תוחישה רפס יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


.ז"פקת תנשב ,ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ תלואג םוי :ולסכ ד"וי

אל - חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ - ךלמה' רשא ילרדפה טפשמה תיב קספ וב םוי :ולסכ ג"י
.ו"משת תנשב ,'ותוא ןידיעמ אלו דיעמ

- ל"ז ה"ע אקשומ 'יח תינקדצה תינברה םע חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי :ולסכ ד"י
.ט"פרת תנשב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ותב

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"