ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת ולסכ ד"וי


- לארשיב אישנ םע שחרתמש ערואמ לכ .יעצמאה ר"ומדא לש הלואגה גח אוה ולסכב 'י
:וכרדב םיכלוהש ולאל אוה ךייש דחוימבו ,תחאו דחא לכל ךייש - "לכה אוה אישנה"ש
."ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב"

םינשנו םירזוח הז םוי עיגמשכ ,הנש ידמ ,ירה ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיה" ללכה יפלו
ונתדובעב הז ןורכז םשייל רקיעבו ,םהב רכזיהל ונילעו ,הנושארה םעפב ועריאש םינינעה
.לעופב

:הלאשה תלאשנו

יפב הנוכמש םוי ,ןקזה ר"ומדא לש ותלואג םוי ,ולסכ ט"י ינפל ,ולסכ שדוחב םיאצמנ ונא
תא בטיה םירכוז ןיידע ונלוכ ."תודיסחל הנשה שאר" ,"םיגחה גח" :וניאישנ וניתובר
םיאור ונא .בורקה ולסכ ט"יל םיכורע ונא רבכו ,דקתשא ולסכ ט"יב החמשה תודעותהה
.ולסכ 'יב הזש יפכמ (תומכב תוחפל) רתוי הברה אוה ולסכ ט"יל ביבסמ שערהש לעופב

ר"ומדא תלואג םוימ 'ה תדובעב דומילו הארוה דמלנש בצמל עיגהל ןתינ ךיא ,ןכ םא
?יעצמאה

תדוקנ הריאמ תישאר ,לכש רבד לכ ומכ .רדסמ ןפואב םלועב התלגתה ד"בח תודיסח
אל ןיידע אוה הז בלשב .הלחתהה קר וז םלוא ,ןויער קיזבמ דמולה לש וחומב .המכחה
אוה ,תוגהלו ןייעל ,דמלל ךישממ אוהשכ .המכחה תדוקנ תא רחא םדאל ריבסהל לגוסמ
התע .תבחרנ הגשהלו הנבהל םתדרוה ,םירבדה תבחרה איהש ,הניבה לא המכחה ןמ עיגמ
םג אוהו ,ולש תויעמשמה לכ תא בטיה ןיבמ אוה ,דמלנה לש םיטרפה יטרפב טלוש רבכ אוה
.ותלוזל דמלש המ תא ריבעהל לגוסמ

,איהש יפכ ,הדוקנה תא הליג אוה .המכח לש ןפואב ד"בח תודיסח תא הליג ןקזה ר"ומדא
.ויבא הליגש תודיסחה תדוקנ תא ביחרהו חתפ יעצמאה ר"ומדא .הבחרתהו החתופ םרטב
,וירפסמ המכל המדקהב בתוכ אוה ,ןכאו .תודיסחה לש 'הניב'ה אוה יעצמאה ר"ומדא
תאמ רמאמ םידמולשכ .הבחרהו רואיב תפסותב ,ןקזה ר"ומדא - ויבאמ םה וישורדש
,רתוי הברה ברע דומילה ,(הניב) יעצמאה ר"ומדא לש וירואיב םע (המכח) ןקזה ר"ומדא
.רתוי חמשמו

ויה (יעצמאה ר"ומדא לש ןהו ןקזה ר"ומדא לש ןה) וניאישנ וניתובר לש הלואגהו רסאמה
םהש לע ,םתדובע לע גורטיקמ האצותכ עיגה רסאמה .הצוח תונייעמה תצפהל םירושק
תונייעמה תצפה ןעמל םתלועפש ,םנוחצנ לע הדיעמ הלואגה .הרותה תוימינפ תא םיציפמ
ןמ אבה רואה ןורתיכ ,תולעתה הלח רסאמה רחאל ,אברדאו ,היוצרו הנוכנ ךרד התיה
.ךשוחה

אלא ,דבלב הרות דומילב יד אלש ,םדאה תדובעב תולעתה המרג ןקזה ר"ומדא לש ותלואג
םידוהי לצא תודיסחו תודהי ץיפהלו דמלל שורד .הצוח תודהיהו הרותה תצפה השורד
."המכח" תניחבב ןיידע לבא .םירחא

- "הניב" תניחבב הדובע ,םדאה תדובעב רתי-תולעתהל המרג יעצמאה ר"ומדא לש ותלואג
לע ןתינש יפכ תלוזל עדיה תא ריבעהל רשפא יא ןיידע המכח לש הגרדב .תוטשפתהו הבחרה
תודהיה ,הרותה תצפהב םירחא םג ףתשל רשפא הניבה תניחבל םיעיגמשכ .הניב ידי
."הצוח" - םוקמ לכל תודיסחהו

- הלואגהו רסאמה תנווכ תילכתב תובחרתהו תפסות הלח יעצמאה ר"ומדא תלואג ידי לע
.תלוזל ףא אלא ,ומצעל דחא לכ לש הצפה קר אל דחוימבו ,לעופב תונייעמה תצפה
(108-102 'מע א קלח ז"משת - תוחישה רפס יפל דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:ולסכ 'ה
ק"כ תב ע"נ אקשומ 'יח תינקדצה תינברה םע ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.ג"סקת תנשב ,ע"נ יעצמאה ר"ומדא

:ולסכ 'ט
ד"לקת תנשב ,ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי

.ז"פקת תנשב ,אציו 'פ ק"שב ,ורסאממ ורורחש לע ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ רשבתנ וב םוי

.ח"פקת תנשב ,ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ תוקלתסה םוי

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"