ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת תודלות תשרפ


גואדל םדאה לעש י"שר שרפמ ,'יתומ םוי יתעדי אל' :קחצי ירבדב ונתשרפב אבומה לע
.וירחא םינש שמחו הז ליג ינפל םינש שמח ,וירוה ורטפנ וב ליגל בורק עיגמ אוה רשאכ

המ .'יתומ םוי יתעדי אל' ןכלו 'יתנקז אנ הנה' רמא קחציש םידקמ קוספה :הלאשה תלאשנ
?ויתובא ליגל בורק קחציש הגאדה םע רושק הזש שרפל י"שר תא חירכמש קוספב רסח

לש חווטב ,123 ןב זא היה ,ותומ ןינעב גואדל ליחתהו ,'יתומ םוי יתעדי אל' רמא קחצישכ
.תובוצקה ויתונש ולא ליגרה רדסה יפל .127 תב הרטפנש ,הרש ומא תריטפמ םינש שמח
היה אלש רורב ,םימי תוכיראב םג וכרבש ,אוה-ךורב-שודקה לש ותכרבל הכזש קחצי םלוא
?הליגר הנקזל עיגהשכ שושחל ול

םינקז רבכ ויהש ,90 תב התיהשכ ,הרש לעו ,100 ןב היהשכ ,םהרבא לע תרפסמ הרותה
הדבועה .םרובע העבקנש םימיה תסכימ תא רבכ ורבע םה הז ליגב ,רמולכ .םימיב םיאבו
םהל תודעוימה םינשל רבעמ ,'ה לש תפסונה ותכרב ןיגב איה ךכ-רחא תופסונ םינש ויח םהש
.עבטה יפל

קחציל הז ןובשח יפל .ויתובאמ ,תוחפ וא רתוי ,םינש שמח ,עבט יפ לע ,תובצוקמ ןבל
יפל רמולכ .תויחל םינש 100 ובצקוה םהרבאל .ויבאמ רתוי םינש שמח רתויה לכל תובצוקמ
.םינש 105 רתויה לכל ועבקנ קחציל עבטה

ויבא םג .'ה תכרב תוכזב ,עבטה ךרדל רבעמ םינש שמחו םיעבש .הנש 180 יח קחצי לעופב
,'םימיב אב' םהרבא היה 100 ליגב .עבט יפ לע ול ובצקוהש ולאל רבעמ םינש 75 יח םהרבא
.175 ליגב ,'ה תכרב לשב ,ךכ רחא םינש 75 רטפנ אוה םלוא ,וייח תונש ומייתסה

.םייח תונש 37 הל הפיסוה 'ה תכרב ,רמולכ ,127 ליגב הרטפנ איהו םינש 90 ובצקינ הרשל
ואלמש רחאל ןכאו .122 ליג והז התריטפ ינפל םינש שמח ,'ה תכרבמ םינשה תפסות רחאל
יבגל גואדל םוקמ שי .'יתומ םוי יתעדי אל' :רמוא אוה 123 ןב ותויהב ,הנש 122 קחציל
םינשה תא םג ללוכ ,ימא לש םינשה תסכיממ םינש שמח לש שרפהל יתסנכנש ןויכ ,תומה
.'ה תכרבמ ליגרל רבעמ התייחש
(219-217 'מע וט קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


ינימש רחא - ותיבל חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ רזח וב ,'הל תודוהל ריהבה םוי :ולסכ ח"ר
.ח"לשת תנשב ,תרצע

תנשב ,שטיוואבויל תיירפסב םמוקמל וניאישנ וניתובר ירפסו יבתכ תרזחה םוי :ולסכ 'ב
.ח"משת

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"