ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת הרש ייח תשרפ


יתעבשנ רשאכ יכ' :עבש-תב ותשאל ךלמה דוד עבשנ (םיכלמ רפס תליחת) וניתשרפ תרטפהב
השעא ןכ יכ ,יתחת יאסכ לע בשי אוהו ,ירחא ךולמי ךנב המלש יכ ,רמאל לארשי יקלאב ךל
.'הזה םויה

רתכי המלשש אלא ,דוד תריטפ ירחא ךלמי המלשש החטבה קר םיוהמ םניא ולא םיקוספ
ןהוכה קודצל ךלמה דוד הויצש אבומ םיקוספה ךשמהב ןכאו .ויבא לש וייחב דוע ךלמל
יחי' הזרכה ידכ דע ,ךלמ תכלמה רדגב םהש םימיוסמ םירבד תושעל והינבלו איבנה ןתנלו
.'ךלמה

ןוגכ ,הכולמב ךישמהל באהמ וענמש םיצולא בקע ,םהיבא ייחב וכלמש םיכלמ ויה םנמא
ינש ןיא' ןכש ,תינמז-וב ודחי וכלמ באהו ןבה וב הרקמ היה אל םלוא .הלוח היה באהש
תבזוע הכולמה ,הכולמב ךישמהל לגוסמ אל באהש הרקמב .'דחא רתכב םישמתשמ םיכלמ
ןהכמ ויבא דועב ךלמל רתכומ ןבה וב בצמ ןיא .וכרד ךישממ ןבה לא תרבועו באה תא
.הכולמב

:םינינע ינש לולכיל הלוכי הכולמה

.השעמל ,לעופב הכולמה יהוז .ךלמה לש ויתוגהנהו ויתולועפ .הכולמה דיקפת (1

אוהש ,השוריב וילא תרבועש תיעבטה הנוכתה איה ורקיעו ךלמה לש ותוהמ .ךלמה םצע (2
הנומש ינפל דוע ,ךלמ תוניפאמש תויסיסבה תונוכתב ןחינ אוה .םעה ןמ םמורמו אשונמ
.לעופב ךלמל

ויהיש אלא לעופב וכלמי םהש קר אל .םלוע דע וינבלו ול דוד וב הכזש תוכלמ לש ןינעה והז
ינבב .םלועל דוד ערזמ הכולמה תרכית אלש ,אוה דוד תוכלמב שודיחה .םצעב םיכלמ
חוכ והז .ותדיל םע תוכלמ רתכב הכז המלש .םתדיל זאמ הכולמה חוכ עבטומ דוד-תיב
.םצעב הכולמ

אל הזו .יולגב 'ךלמ' םש םג וילע לח תעכ .וייחב המלש תא ךילמהל ךלמה דוד הויצ ןכל
.לעופב ךלמ אוה דחא קר יכ 'דחא רתכב םישמתשמ םיכלמ ינש ןיא' ללכל רתוס

תוכלמש יולגב יוטיב ידיל אב ,וייחב דוע ךלמל המלש תא וכילמהב דוד לש ותלועפ ידי לע
.תיחצנ איה דוד
(97-102 'מע ל קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)



וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


:ןושחרמ ה"כ
לבוה - ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ונתח - ד"יה ןייטשנראה ןהכה לדנעמ םחנמ ברה
.ג"שת תנשב ,ש"מי םיצאנה י"ע ,תונושבכל

עגונב ,םימעה לכ יניעל יולג ןפואב "חצנ ןדיד"ה (רוערעה ירחא) רשאתנ וב ,ריהבה םוי
.ח"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל


:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"