ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת אריו תשרפ


ויניע תא םהרבא אשנ ,קחצי תא טוחשלמ םהרבא דעב רצע 'ה ךאלמש ירחא ,הדקעה םויסב
ליאה תא בירקה אוה .'ונב תחת הלועל והלעיו ליאה תא חקיו םהרבא ךליו' ,ליא הארו
םעפב .'ה ךאלמ וילא הלגנ בוש ןברקה רחאל .םדוק ןנכתש קחצי תברקה םוקמב ,'הל הלועל
.'...ךכרבא ךרב יכ יתעבשנ יב' :העובש לש ןפואב םהרבאל 'ה תכרב תא רסמ ךאלמה וז

ללפתה ליאה תא ובירקהב םהרבא עצבש הלועפ לכבש ,'ונב תחת' םילמה תא שרפמ י"שר
םהרבא ללפתמ עודמ .'ינבב היושע איה וליאכ אהתש ןוצר יהי' :אוה-ךורב-שודקהמ שקבו
אוה-ךורב-שודקה ץפח היה אלש' עדי רבכ אוה ירהו ?קחצי תברקהכ בשחת הברקההש
.םהרבא תא תוסנל קרו ךא התיה הדקעה תרטמ .'והלעהל אלא וטחשל

םוקמב האב אל ליאה תברקה .ןויסנל ןברקה ןיבש רשקה תא וז ותלפתב טילבה םהרבא
רדג לח ליאה ידי לע .ךפיהל אלא ,קחצימ ןברקה רדג תא ריסמ אל ליאה ,קחצי תברקה
לעו ,םהרבא לש ונוצר היה הז אלא ,תאז שקיב אל אוה-ךורב-שודקה םנמא .קחצי לע ןברקה
.'ינבב היושע איה וליאכ אהתש ןוצר יהי' ליאה תברקה תעשב ללפתמ אוה ךכ

דמע ןכא אוהו ,המוצע איה הלועל ונב תא תולעהל ותונוכנב םהרבא ןיגפהש שפנה תוריסמ
.הברקהה עוציב בלשב תשרדנש הגרדל העיגמ הניא וז שפנ תוריסמ תגרד םלוא .ןויסנב
תגרדב קחצי תא ביצהו תילענה הגרדל עיגהל הצר אוה .לעופב תאז עצבל ןכומ היה םהרבא
.ליאה תועצמאב שממ ןברק

* * *

בירקה חנש רחאל ,חנ תשרפב ונדמל ךכ .אוה-ךורב-שודקה לש ותעובש האב ןברקה ידי לע
לע לובמ דוע היהי אלש אוה-ךורב-שודקה עבשנ ,לובמהמ ולצינש םייח ילעבמ תונברק
.לארשי םעל תודחוימ תוכרבב םהרבאל אוה-ךורב-שודקה עבשנ הדקעה רחאל םג .ץראה
הדקעה ןויסנ רחאל האב העובשה ךא ,ןכ-ינפל תובר םימעפ 'ה תוכרבל הכז םהרבא םנמא
קר אלא ,העובשב הכרבה התיה אל ןיידע ךאלמה עיפומש הנושארה םעפב .ןברקה רחאלו
.ליאה תברקה רחאל

הדקעה ןמ תועבונש תוכרבה לכש הצרש ןויכמ ,ןויסנל ןברקה ןיב רשקה תא טילבה םהרבא
.ןברקל הרושקש הלועפ ,העובשב לארשי םע לע ולוחי

ךרב יכ ...הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ 'ה םואנ יתעבשנ יב' - םשה הנעמ אב הז לעו
.'ויביוא רעש תא ךערז שריו ...ךערז תא הברא הברהו ךכרבא

.שממ ונימיב הרהמב ,ונל הדיתעה הלואגב ואולימבו םייוקי הזש
(80-76 'מע ל קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


.(ארתכ) א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי :ןושחרמ 'כ


:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"