ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת ךל ךל תשרפ


- איה ךכל תוביסה תחא .תמאב חמש עובש ארקנ ךל-ךל תשרפ תא םידמול ובש עובשה
אוה-ךורב-שודקה ארב דציכ רפוסמ תישארב תשרפב .הרות ןתמל הנכהה הלחה וז השרפב
לש םהישעמ לע ,לובמה רוד יאטח לע רפוסמ חנ תשרפב .םינוילעה תדובע ,םלועה תא
אוה-ךורב-שודקה .םינותחתל םינוילעה ןיב רשק ליחתמ ךל-ךל תשרפב קר .םינותחתה
.לארשי ץראל תכללו - '...ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל' - ןרחמ תאצל וניבא םהרבא לע הווצמ
םע םינוילעה ורבחתה זאש ,הרות ןתמ תארקל תישעמה הנכהב ןושארה בלשה והז
.םינותחתה

םיאור ונא וניבא םהרבא תגהנהב .םהרבא לש ותגהנה םע 'ךל ךל' יוויצה תא רשוק שרדמה
םלעתה אלו ,םיאטוחה םודס ישנא לע םימחר שקב םהרבא .חנ לצא וניאר אלש םייוסמ רבד
יפכ םנעמל ושפנ תא רסמ אל םג אוה םנמא .םרובעב ללפתה אלש חנ השעש יפכ םיעשרה ןמ
תוכזב םודס יעשר לע םימחר שקיב םהרבא .לגעב םיאטוחה רובע שקיבש ונבר השמ השעש
.םריעב םימייק ילואש םיקידצה

םוקמ ןיא .םינותחתל םינוילעה ןיב רשק ןיא ןיידע זא ,הרות ןתמל תמדוק חנ לש ותפוקת
ןמ ולצנ ותחפשמו אוה קרו ,ורוד ינב לע חנ ללפתה אל ןכל .םינותחתה רובעב הליפתל
.לובמה

אוה .םינותחת םע םינוילע ורבחתה רבכ זא .הרות ןתמ רחאל םג םעה תא גיהנה ונבר השמ
תוכזב אל םיאטוחה לע םימחר שקיבו ללפתה אוה .לארשי םע ןעמל ומצע תא רסמ
.םמצע םהילע שקיב אלא ,רחא רבד תוכזב וא םיקידצה

ןיב םלועב רוביח ןיא ןיידע - םמצע תוכזב םודס יעשר לע שקבל לוכי וניא וניבא םהרבא
,הז רוביחל הנכהה הנשי רבכ .חנכ םהמ םלעתמ וניא םג אוה םלוא - םינותחתל םינוילעה
תוכזב אל יכ םא ,םודס ישנא לע שקבל רשפא ןכלו ,הרות ןתמל לעופב הנכה הלחה רבכ
.םריעב אצמהל םייושעש םיקידצה תוכזב אלא םמצע
(86-84 'מע וט קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ןב (א"זרה) ןרהא ןמלז רואינש 'ר ח"הרה תריטפ םוי :ןושחרמ א"י
.ט"סרת תנשב ,ע"נ

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"