ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת חנ תשרפ


םילמה תא י"שר שרפמ ,'היחה לכ תאו חנ תא םיקלא רוכזיו' :ונתשרפב אבומה קוספה לע
.םיקידצה תליפת ידי לע םימחר תדימל הכפהנו ןידה תדימ םשה הז :'םיקלא רוכזיו'
אריו (תישארב תשרפ םויסב) רמאנש ,ןידה תדימל םימחר תדימ תכפוה םיעשר לש ןתעשרו
!םימחר תדימ לש םש הזש תורמל ,החמא 'יוה רמאיו ...םדאה תער הבר יכ 'יוה

םש םג ירהו ,וז המאתה-יא לע רבד ריבסמ אלו ,בכעתמ י"שר ןיא תישארב תשרפ םויסב
.?ישוק ותוא םייק

ןייצמש םיקלא םשה עיפומ ,'ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב' םלועה תאירבב
אוה םלוא ,ןידה תדימב םלועה תא אורבל הצר אוה-ךורב-שודקהש י"שר ריבסמ םש .ןיד
.ןידה תדימ םע הפתישו םימחרה תדימ תא םידקה ןכלו ,ךכ םייקתהל לוכי אל םלועהש האר
.'םימשו ץרא (ןיד) םיקלא (םימחר) 'יוה תושע םויב' :בותכש יפכ

לכ .םימחרה תדימ םלועב העירכמ ,וז דגנ וז תודמוע םימחרה תדימו ןידה תדימ רשאכ
אלל תתל רשפא יא םישנוע ולפא ,םימחרה תדימ לש קספה יפ לע עבקנ םלועב השענה
.םייקתמ םלועה ןיא ןידה תדימ יפל קר ןכש ,םימחרה תדימ לש התמכסה

לש הגהנה יהוז םנמא .'החמא 'יוה רמאיו' :קוספה לע בכעתמ אל י"שר עודמ רורב ןאכמ
ןכל .םימחרה תדימ לש התמכסהב עבקנ ,םישנוע ללוכ ,םלועב רבד לכ ךא ,שנוע והז ירה ,ןיד
.ןיד לע הרומש הגהנה םע םימחר לע הרומש 'םש' לש קוספב הז בוליש ןכתי

רוכזיו' בותכל םיאתמ ךיאו ,םימחר לש הגהנהב רבודמ םשש - וניקוספב ,תאז תמועל
'רוכזיו' .שודיח ןאכ שחרתהש י"שר שרפמ ןכל .ריבסהלו בכעתהל י"שר חרכומ - 'םיקלא
ףא וז אלא ,וז הגהנהל המיכסה ןידה תדימש תאז קר אל !ןידה תדיממ ,םיקלא םשמ עבונ
.םימחר תדימל הכפה ןידה תדימ .הדי לע הלעפנ
(33-30 'מע כ קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)


וז הפוקתל ד"בח תודלותב םידחוימ םיכיראת


.ז"פקת תנשב ,ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ רסאנ וב םוי :ירשת ח"כ

ק"כ לש ונתוח - ע"נ חנ לארשי ר"ומדא ןב םהרבא 'ר ח"הרה תריטפ םוי :ןושחרמ 'ב
.ץ"חרת תנשב .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא

.ז"כרת תנשב ,ע"נ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ןב ל"ירהמ ר"ומדא תריטפ םוי :ןושחרמ 'ג

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"