ה"ב
יח ןייעמ

רעונלו םידליל תוחישו תונויער

תושודקה ויתוחיש יפ לע דבועמ
לש
ו"ליש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
שטיוואבוילמ

*

ל"וי
ןורכזל
אקשומ 'יח תינקדצה תינברה
ל"ז ה"ע


ט"נשת תישארב תשרפ


ובתכמב בתוכ (צ"יירה) יברה .ירשת שדוח ידעומו יגחל ךשמהב האב תישארב תבש
תפסותו המלשה ןיעכ' היהת תישארב תבשש (ט"פרת תנש םירופכה םוי תרחמ :ךיראתמ)
.'םימדוקה החמשה ימיל בוט יכ רוא

המ תא אלמל האב 'המלשה' .'תפסות'ו 'המלשה' :םיגשומ ינש ובתכמב איבמו קיידמ יברה
תונמדזה דוע שי ,שדוחה ךשמב םיכירצש המ לועפל וקיפסה אל םא .לועפל וקיפסה אלש
המ לכ ולעפו וחילצה םא םג .שרדנל רבעמ איה 'תפסות' .רסחה תא םילשהל תישארב תבשב
הולשב תבשל רשפא יא ,םיגחה תפוקת המתשכ ,התע .ךכב קפתסהל ןיא ,םהילע לטומ היהש
.םימדוקה םימיל תפסות ,לועפלו ךישמהל שי .עיגיש רכשל ןיתמהלו

,םיגחה ופלח םנמא .'רוא תופסות' שרוד אלא דבל 'תופסות'ל השירדב קפתסמ אל יברה
,הבושת תדובע - םירופכה םוי ,לוע תלבק תדובע - הנשה שאר :םהינינעב לעפ ידוהיהו
ינימש לע ,וניתחמש ןמז - תוכוס ,תווצמב םיקוסע םהב - תוכוסל רופיכ םוי ןיבש םימיה
תאז לכב .לארשי םע לש ודוחי תא אטבמ הזש ,'ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי' רמאנ תרצע
.רוא תפסותל איבהל הכירצ תישארב תבש !ףיסוהל ונילע לטומ ןיידע

ןושארה םויב .'בוט יכ רוא' :תישארב תבשב םיפיסומ רוא הזיא ןייצמ ובתכמב יברה
.אובל דיתעל םיקידצל זנגנ הז רוא .'בוט יכ' וילע רמאנ ,רואה ארבנ רשאכ ,םלועה תאירבל
.'בוט יכ' :רמאנ וילע ,ןושארה םויה לש אלפנה רואה ןמ םיקידצה ונהי הלואגה ןמזב

דיתעל לש רואל עיגהל ןתינ םויה םג !הרותב - ?הז רוא זנגנ ןכיה :רמוא בוט-םש-לעבה
אלא ,המצע ינפב תואיצמ םניא םה .ןמזב םילבגומ םניא םיקידצה .הרותה ידי לע אובל
,םיקידצה םג ךכ ,דחאכ היהיו הווה היה אוה-ךורב-שודקהש םשכ .תוקולא איה םתואיצמ
םה ,וישכע רבכ שי תויהל דיתעש המ ,םהיבגל .ידיתעה רואה הרותב זונג התע רבכ .לוכיבכ
.ןמזה תולבגמ לעמ םימרומ

.'אובל דיתעל' לש רוא םיקידצל התע שי ,הרותבש זונגה קלחה ,הרותה תוימינפ ידי לע

םויב ארבנש רוא ,'בוט יכ רוא' ,דחוימ רואל עיגהל תורשפא ונל תנתינ תישארב תבשב
.םירוציה וארבנש ינפל ,םלועב ידיחי אוה-ךורב-שודקה היה וב ,ןושארה
(445-443 'מע ב קלח 'תוחיש יטוקל' יפ לע דבועמ)

:ידי לע שגומ
קחצי יול ןוכמ
72915 ,'ב ד"בח רפכ - 26 .ד.ת
E-Mail: Editor of Maayon Chai

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Maayon Chai"